SDĚLENÍ odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí o vydání aktualizovaného znění technické normy vodního hospodářství TNV 75 2931 “Povodňové plány”

Tato norma nahrazuje TNV 75 2931 z června 1997 a platí pro vypracování povodňových plánů ucelených povodí, okresů, obcí a nemovitostí, ohrožených povodněmi.
Jejím obsahem je:

Předmluva

Předmět normy
Normativní odkazy
Termíny a definice
Všeobecně
Podklady pro vypracování povodňového plánu
Skladba a obsah povodňového plánu
Příloha A (informativní)  – Vzor titulního listu povodňového plánu
Příloha B (informativní)  –  Vzor skladby povodňového plánu obce
Příloha C (informativní)  –  Vzor skladby povodňového plánu nemovitosti právnických a podnikajících fyzických osob
Příloha D (informativní)  –  Vzor skladby povodňového plánu nemovitosti fyzických osob
Příloha E (informativní)  –  Podklady pro zpracování povodňového plánu nemovitostí fyzických osob

Ing. Jaroslav Kinkor, v.r.
ředitel odboru ochrany vod