SDĚLENÍ sekce politiky životního prostředí Ministerstva životního prostředí o publikování materiálu

“Pravidla pro projekty pilotní fáze společně realizovaných opatření (AIJ)”

V souladu Kjótským protokolem Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (dále jen Úmluva) MŽP ČR upravuje pravidla pro projekty pilotní fáze společně realizovaných opatření (AIJ) v ČR:

1. Projekty AIJ (Activities Implemented Jointly) jsou pilotní společně zaváděná opatření na snižování emisí skleníkových plynů mezi státy Dodatku I podle Kjótského protokolu Úmluvy. Jde o takové projekty, kde zahraniční investor realizuje ve spolupráci s domácím partnerem (realizátorem projektu) projekt vedoucí k významnému snížení emisí skleníkových plynů.
2. Realizátor projektu požádá MŽP ČR, aby uznalo projekt jako AIJ. Projekt bude předložen ve formě dotazníku Jednotný formulář zprávy: pilotní fáze společně zaváděných opatření (Uniform Reporting Format: Activities Implemented Jointly Under the Pilot Phase) (k dispozici na MŽP). Dotazník bude předložen v anglickém (v jednom výtisku) i v českém jazyce (ve třech stejnopisech) a v elektronické formě.
3. K žádosti musí být přiloženo vyjádření zahraničního partnera z investorské země a předběžný souhlas příslušného orgánu investorské země kompetentního k AIJ aktivitám.
4. Jako projekty AIJ lze navrhovat takové investiční projekty nebo skupiny projektů, které splňují platné zákony České republiky a povedou ke snížení emisí skleníkových plynů o minimálně 10 % oproti referenční hladině (původní stav, příp. hypotetická hladina u nových zařízení). Projekt současně nesmí vést k přenosu znečištění mezi jednotlivými složkami životního prostředí (ovzduší – voda – půda).

Jako prioritní oblasti pro projekty AIJ byly stanoveny následující oblasti:

Nejsou vyloučena ani další zařízení vedoucí k výraznému snížení emisí skleníkových plynů.

5. Žadatel musí specifikovat zdroje financování a jejich zajištění s vymezením podílu partnera z investorské země.
6. Předložený projekt musí obsahovat následující informace, podle kterých bude projekt hodnocen:

a) transparentní výpočet referenční (původní) úrovně emisí skleníkových plynů, u nově budovaných zdrojů tepla a energie se referenční úroveň stanoví hypoteticky,
b) redukce emisí skleníkových plynů,
c) ekonomická efektivnost projektu (jednotkové náklady na snížení emisí skleníkových plynů),
d) další environmentální efekty.

Dále budou při hodnocení projektu hodnocena následující kritéria:

i) podmínka “dodatečnosti”, tj. takového snížení emisí skleníkových plynů z dané technologie, ke kterému by bez realizace projektu nemohlo dojít. Z dalšího řízení budou předem vyloučeny návrhy projektů, které budou zaměřeny na splnění podmínek daných příslušnými zákony z oblasti životního prostředí,
ii) soulad s prioritami Státní politiky životního prostředí a s prioritami Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie,
iii) podmínka “nejlepší dostupné technologie”,
iv) přínos pro rozšíření know-how a nových technologií v ČR,
v) soulad s makroekonomickou politikou, a to jak na národní , tak i regionální úrovni (např. růst zaměstnanosti).

7. V rámci projektů nebudou ve smyslu definice AIJ převáděny žádné emisní kredity na realizátora projektu ani na zahraničního investora.
8. V případě schválení projektu jako AIJ realizátor každoročně předloží zprávu o průběhu projektu ve formě odpovídající požadavkům sekretariátu UNFCCC (informace – Národní referenční centrum pro AIJ/JI) do 30. 5. Po odsouhlasení zprávy MŽP (do 30 dnů) bude zpráva zaslána na Sekretariát UNFCCC.
9. Při nedodržení parametrů schváleného projektu může být projekt jako AIJ zrušen ze strany MŽP. Důsledky z toho plynoucí nese realizátor projektu v plné výši.

Žádosti mohou být zasílány na adresu:
Národní referenční centrum pro AIJ/JI, Odbor integrovaného financování, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10.

Národní referenční centrum (NRC) se do 20 kalendářních dnů vyjádří k formálním náležitostem předloženého projektu. Neúplnou žádost vrátí předkladateli k přepracování s lhůtou 10 dnů na doplnění. NRC do 10 dnů posoudí doplněnou žádost a kompletní žádosti předá odborné komisi pro posuzování projektů AIJ (dále jen Komise). Projekty musí být předloženy nejméně 70 dnů před jednáním Komise, aby členové Komise měli k dispozici 30 dnů na posouzení projektů. NRC zároveň zveřejní stručné charakteristiky předložených projektů na internetové stránce MŽP (http://www.env.cz) k vyjádření veřejnosti.

Komise bude zasedat dvakrát ročně (květen, listopad) a z předložených nabídek doporučí ministrovi ŽP projekty AIJ. Komise při svém rozhodování přihlédne k odhadu možného ročního emisního potenciálu pro kjótské mechanizmy. Konečné schválení projektů AIJ je v pravomoci ministra ŽP, proti rozhodnutí ministra se nelze odvolat.

Termíny jednání Komise a aktuální informace budou zveřejněny ve Věstníku MŽP a na internetové stránce MŽP. Informace poskytne také Národní referenční centrum.

První jednání odborné komise pro posuzování projektů se bude konat v listopadu 2000. Realizátoři projektů předloží žádosti o uznání projektů jako AIJ do 31. srpna 2000.

Ing. Lubomír Petružela, CSc., v. r.
náměstek ministra - ředitel sekce politiky životního prostředí

 

 

Vydává Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10-Vršovice, telefon (02) 6712 1111 l Vedoucí redaktor JUDr. Jan Přibyl l Lektoruje: PhDr. Petr Galuška l Administrace a objednávky: Vydavatelství a nakladatelství Práce, s. r. o., PP 747, Václavské náměstí 17, 112 58 Praha 1, tel.: 02/3337 4780, fax: 809 835 l Roční předplatné Věstník&Zpravodaj MŽP s přílohou EIA 350,- Kč l Roční předplatné samostatného Věstníku MŽP 300,- Kč l Sazba: Bohuslav Křeček, polygrafická činnost l Vytiskla tiskárna PB tisk Příbram l Vychází 12x ročně l Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, státní podnik, odštěpný závod Praha č.j. 6515/99 - P ze dne 24. 9. 1999 l Hlavní distributor: ALQ plus, s. r. o.
ISSN 0862-9013