SDĚLENÍ odboru ochrany přírody Ministerstva životního prostředí k nové právní úpravě stráže přírody

Dne 1.1.2000 nabyl účinnosti zákon č. 238/1999 Sb, který nově upravil postavení myslivecké, lesní, vodní a rybářské stráže a stráže přírody a kterým byl novelizován mimo jiné zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Podstatnou skutečností je, že na základě zákona č. 238/1999 Sb. získala stráž přírody (a to jak strážce, tak zpravodaj) postavení veřejného činitele. Z toho plyne na jedné straně větší právní ochrana, ale na druhé straně zvýšená odpovědnost (viz zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, hlava třetí a § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Podmínky, které musí splňovat strážce přírody, se nijak výrazně nezměnily. Zůstává podmínka státního občanství ČR, bezúhonnosti, zdravotní způsobilosti a prokázání patřičných znalostí a dále podmínka výkonu funkce zpravodaje nejméně po dobu dvou let. Nově se upravuje pouze věková hranice, která se zvýšila na 21 let, a mírně se změnila formulace slibu. Časté dotazy směřující k otázce, jak má orgán ochrany přírody ověřovat bezúhonnost a zdravotní způsobilost. Odpověď je jednoznačná - k prokázání bezúhonnosti předloží adept výpis z Rejstříku trestů (opis z Rejstříku trestů nejsou oprávněny orgány ochrany přírody vyžadovat – viz § 10 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů) a k prokázání zdravotní způsobilosti potvrzení od lékaře, že je schopen strážní službu vykonávat. Státní občanství ČR, věk a způsobilost k právním úkonům se prokazují předložením občanského průkazu (ke způsobilosti k právním úkonům viz § 4 odst. 3 zákona č. 75/1957 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, od 1.7.2000 pak § 2 odst. 3 a § 3 odst. 3 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech).

Nově jsou však tyto podmínky stanoveny i pro zpravodaje. Zpravodaj splnění podmínek prokazuje stejným způsobem jako strážce.

Z čl. VII zákona č. 238/1999 Sb. plyne, že pokud člen stráže přírody (strážce i zpravodaj) k 1. 1. 2000 nesplňoval podmínku věku, státního občanství ČR, bezúhonnosti, způsobilosti k právním úkonům nebo zdravotní způsobilosti, jeho ustanovení automaticky zaniklo tímto datem.

Pro splnění ostatních podmínek, tj. složení slibu a prokázání patřičných znalostí, je stanovena lhůta šesti měsíců od účinnosti zákona č. 238/1999 Sb., tj. do 1.7.2000. Byť je změna formulace slibu nepatrná, je třeba, aby všichni členové stráže složili slib znovu. Úprava prokazování znalosti ve vyhlášce MŽP č. 295/1992 Sb. zůstává nedotčena. Postačí proto pokud člen stráže přírody prokázal znalosti v souladu s touto vyhláškou, a to i před účinností zákona č. 238/1999 Sb. Pokud člen stráže tyto podmínky splnil, není třeba jej znovu ustanovovat. Výkon funkce stráže v takovém případě automaticky pokračuje (ustanovení stráže nezaniklo).

Vzhledem k tomu, že stávající úprava v § 20 vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., je nyní v rozporu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 238/1999 Sb., připravil odbor ochrany přírody její novelu. S ohledem na to, že se připravuje novela zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a současně s ní i zcela nové prováděcí předpisy k tomuto zákonu, je rozsah novely vyhlášky MŽP č. 295/1992 Sb. minimální. Tato novela, jejíž návrh, je již ve vládě, by měla změnit stávající úpravu tak, že u strážce bude zcela odstraněna podmínka výkonu činnosti zpravodaje a u zpravodaje by mělo být stanoveno, že ověření znalostí se prokazuje pohovorem. Dále se bude měnit průkaz strážce, neboť strážcům přibyla nová oprávnění. Odznak strážce ani průkaz zpravodaje se nemění.

RNDr. Alena Vopálková, v. r.
zástupkyně ředitele odboru ochrany přírody