METODICKÝ POKYN
Odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k používání odmašťovacích kapalin a emulgačních přípravků při likvidaci ropných havárií

Odmašťovací kapaliny a emulgační přípravky jsou vesměs koncentrované roztoky na bázi tenzidů a dalších pomocných látek. Přípravky, které navíc obsahují biologickou složku, jsou doplněny i o sloučeniny dusíku a fosforu jako zdroje živin. Aplikace těchto látek je vhodná pouze do prostředí, které tvoří uzavřený cyklus zabezpečený čištěním odpadních vod. Aplikace těchto látek do volného prostředí obsahující ropné látky má za následek změnu formy výskytu ropných látek – z formy volné fáze omezeně rozpustné ve vodě dochází použitím odmašťovacích kapalin k tvorbě stabilní emulze, čímž se zvyšuje rozpustnost ropných látek ve vodě a zvyšuje se i rychlost pronikání emulgovaných ropných látek prostředím (povrchové a podzemní vody). Aplikací odmašťovacích látek tedy nedochází k likvidaci ropných látek, ale k přeměně formy jejich výskytu. Ropné látky se tak převádějí do formy více rozpustné, která se navíc v prostředí šíří rychleji. Při aplikaci odmašťovacích kapalin na ropné látky plovoucí na volné hladině vodního toku se zcela ruší účinnost záchytu ropných látek na norných stěnách apod. Znečištění se tak převede na rozpustnou formu, kterou nelze zachytit a odstranit na norných stěnách. Rovněž při aplikaci na terén se zvyšuje rychlost migrace ropných látek a může docházet k nezabezpečenému a nekontrolovanému šíření těchto látek v prostředí.

Odmašťovací kapaliny a emulgační přípravky je třeba z hlediska ochrany vod posuzovat v souladu s § 25 odst. 1 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách, jako látky, které nejsou odpadními vodami a které mohou ohrozit jakost povrchových a podzemních vod. Každý, kdo s nimi zachází (mimo uzavřený cyklus, kde jsou součástí odpadních vod) je povinen činit taková opatření, aby nevnikaly do povrchových nebo podzemních vod nebo aby neohrozily jejich jakost nebo zdravotní nezávadnost.

Odmašťovací kapaliny a emulgační přípravky se nesmí použít pro likvidaci havarijního znečištění ropnými látkami v prostředí:

- vodních toků
- nezpevněných ploch, zejména v prostředí s možným ohrožením povrchových a podzemních vod
- ploch a komunikací odvodněných kanalizací nebo odvodněných na nezpevněný terén nebo do povrchových vod.

V tomto prostředí je vhodné použít k odstranění ropných látek pouze pevných sorbentů.

Použití odmašťovacích kapalin a emulgačních přípravků je vhodné pouze v uzavřených systémech za předpokladu, že vzniklé odpadní vody jsou likvidovány na čistírně odpadních vod, která je technologicky vybavená k odstraňování emulgovaných ropných látek.

Ing. Jaroslav Kinkor, v. r.
ředitel odboru ochrany vod