Vodní hospodářství

1. obecně závazné právní předpisy
Zákon o vodách (vodní zákon), ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb. a zákona ČNR č. 114/1995 Sb.
138/1973 Sb.

Zákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství (ve znění zákona ČNR č. 49/1982 Sb., zákona ČNR č. 425/1990 Sb. a zákona ČNR č. 23/1992 Sb., (úplné znění zákona ČNR č. 458/1992 Sb.), ve znění zákona ČNR č. 114/1995 Sb.
130/1974 Sb.

Nařízení vlády ČSSR o úplatách ve vodním hospodářství (ve znění nař.vl.č. 91/1988 Sb., úplné znění nař.vl.č. 2/1989 Sb.), ve znění zákona ČNR č. 281/1992 Sb.)
35/1979 Sb.

Nařízení vlády ČR, kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod, ve znění nařízení vlády ČR č. 185/1996 Sb.
171/1992 Sb.

Nařízení vlády ČSR o ochraně před povodněmi
27/1975 Sb.

Nařízení vlády ČSR o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy  40/1978 Sb.

Nařízení vlády ČSR o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žemberk-Králíky 10/1979 Sb.

Nařízení vlády ČSR o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy
85/1981 Sb.

Vyhláška Ústřední správy vodního hospodářství o výstavbě zařízení a jiných opatřeních na ochranu rybářství a o úhradě nákladů s tím spojených 137/1957 Ú.l.

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR, kterou se určují vodárenské toky a jejich povodí a stanoví seznam vodohospodářsky významných vodních toků
28/1975 Sb.

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o odborném technicko-bezpečnostním dohledu na některých vodohospodářských dílech a o technicko bezpečnostním dozoru národních výborů nad nimi
62/1975 Sb.

Vyhláška MLVH ČSR o povinnostech organizací podávat zprávy o zjištění podzemních vod a oznamovat údaje o jejich odběrech
63/1975 Sb.

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o vodohospodářích
42/1976 Sb.

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o úpravě užívání povrchových vod k plavbě motorovými plavidly (ve znění vyhl. MŽP ČR č. 422/1992 Sb.)
82/1976 Sb.

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o vodní stráži (ve znění vyhlášky ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 81/1977 Sb.)
99/1976 Sb.

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o vodohospodářské
a souhrnné vodohospodářské evidenci
126/1976 Sb.

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o ochraně jakosti povrchových a podzemnních vod
6/1977 Sb.

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR, kterou se stanoví povinnosti správců vodních toků a upravují se některé otázky týkající se vodních toků
19/1978 Sb.

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích1) (ve znění vyhlášky ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu ČSR č. 185/1988 Sb.)
144/1978 Sb.

Směrnice č. 13123/806/OSS ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR pro vypracování návrhů kanalizačních řádů (reg.) - částka 16/1975 Sb. (Směrnice uveřejněná ve Věstníku MLHV ČSR, částka 8, ročník 1975)
částka 16/1975 Sb.

Směrnice MLVH ČSR o evidenci a bilančním vyhodnocování zásob a jakosti povrchových a podzemních vod
7/1977 Ú.v.
Směrnice MLVH ČSR a ministerstva zdravotnictví ČSR-hlavního hygienika ČSR pro výpočet potřeby vody
při navrhování vodovodních a kanalizačních zařízení a posuzování vydatnosti vodních zdrojů
9/1973 Ú.v.

2. resortní předpisy
Zásady pro roční a víceleté hospodaření s vodou v jednotlivých povodích
Věstník MLVH ČSR č. 23/1981

Instrukce zlepšování jakosti vody ve vybraných vodárenských nádržích účelovým rybářským hospodařením
Věstník MLVH ČSR č. 8/1977

Instrukce k postupu při provádění a financování opatření k ochraně před povodněmi a ledovými jevy
Věstník MLVD ČSR č. 14/1986

Instrukce o postupu podniků povodí v souvislosti s úplatami za odběry vody
Věstník MLVH ČSR č. 8/1981

Instrukce pro vymezení rozsahů oprav a rekonstrukcí na vodních tocích a vodohospodářských základních prostředcích ve správě podniků povodí
Věstník MLVH ČSR č. 16/1986

Statut akreditačního střediska laboratoří pro rozbory vod
Věstník MŽP ČR č. 2/1992

3. metodické pokyny, návody a sdělení
Zásady pro kvalifikaci zásob podzemních vod
Věstník MLVH ČSR č. 17/1980/RO

Pokyny k provádění vyhlášky č. 63/1975 Sb., o povinnostech organizací podávat zprávy o zjištění podzemních vod a oznamovat údaje o jejich odběrech
Věstník MLVH ČSR č. 3/1976

Pokyny k zajištění jednotného postupu při aplikaci směrného vodohospodářského plánu
Věstník MLVH ČSR č. 21/1977

Pokyny pro výpočet potřeby pitné vody pro dlouhodobý výhled
Věstník MLVH ČSR č. 15/1984, č. 1/1987

Návod pro zpracování technickoekonomických studií zásobování pitnou vodou
Věstník MLVH ČSR č. 11/1974

Návod k postupu v případě havarijního zhoršení jakosti povrchových vod
Věstník MLVH ČSR č. 15/1983

Výklad pojmu "jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových
nebo podzemních vod" v § 22 vodního zákona
Věstník MLVH ČSR č. 9/1976

Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí ČR čj. 10406/OOV/92 ze dne 6.2.1992 k nař. vl. ČR  č. 171/1992 Sb., kterým se stanoví ukazatele
přípustného stupně znečištění vod
Věstník MŽP ČR č. 5/1992

Metodický pokyn odboru ekonomiky Ministerstva životního prostředí České republiky k podrobnostem způsobu dodávek a placení za odběr vody z vodních toků od 1.1.1994 pro organizace v působnosti rezortu MŽP ČR čj. 440/V/OE/93
Věstník MŽP ČR č. 2/1994

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ČR k datové struktuře Hydroekologického informačního systému ČR
Věstník MŽP ČR č. 2/1995

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ČR k zásadám státní vodohospodářské bilance zásob povrchových a podzemních vod a jejich jakosti čj. 10077/OOV/95
Věstník MŽP ČR č. 3/1995

Metodický pokyn odboru ochrany vod ke sledování a hodnocení vlivu účelového rybářského hospodaření ve vodárenských nádržích
Věstník MŽP ČR č. 2/1996

Vysvětlivky ke komplexní péči o jakost vody
Věstník MLVH ČSR č. 16/1986

Pokyn pro vedení pasportu vodohospodářských děl a zařízení
Věstník MLVH ČSR č. 102/1962 čj. OŘVT pokyn 1/1967

Pokyn o některých podrobnostech vodoprávního řízení
Věstník MLVH ČSR č. 21/1977

Pokyn pro vedení vodohospodářské a souhrnné vodohospodářské evidence
Věstník MLVH ČSR č. 24/1977

Návod pro omezování a jinou úpravu zásobování vodou z veřejných vodovodů
Věstník vlády ČSR pro národní výbory částka 5/1985

Postup pro koordinované zavedení jednotného číslování vodních toků a jejich úseků
Věstník MLVH ČSR č. 12/1983

Vysvětlivka k postupu správců vodních toků při odstraňování a vysazování stromů a keřů na pozemcích při vodních tocích a v zátopových územích
Věstník MLHD ČSR č. 8/1989

Pokyny pro technicko bezpečnostní dohled na nízkých zemních hrázích malých vodních nádrží a rybníků IV. kategorie
Věstník MLVH ČSR č. 21/1985

Návrh na vytvoření optimálních podmínek pro zajištění trvalé funkce uzávěrových zařízení přehrad
Věstník MLVH ČSR č. 24/1987

Návod k posuzování vlivů navrhovaného odvodnění zemědělských půd na zájmy vodního hospodářství a pro stanovení potřeby ochranných a kompenzačních opatření
Věstník MLVD ČSR č. 5/1989

Návod k sestavování, předkládání a schvalování povodňových plánů
Věstník MLVH ČSR č. 7/1976

Návod k hospodaření se zásobami železné rezervy
Věstník MVLH ČSR č. 6/1975, č. 1/1980

Návod k provádění hlásné a předpovědní povodňové služby
Věstník MLVH ČSR č. 6/1985

Návod k zabezpečení pořádku v evidenci a využívání zemědělského půdního fondu u podniků povodí
Věstník MLVH ČSR č. 20/1984

Návod pro převod hydrogeologických objektů (vrtů) zajišťovaných v rámci hydrogeologického průzkumu
Věstník MLHV ČSR č. 11/1974

Návod k provádění laboratorních rozborů ve vodohospodářských organizacích
Věstník MLHV ČSR č. 18/1985

Sdělení č. 13 odboru státní správy I ministerstva životního prostředí ČR o výkonu funkce vodohospodáře organizace pracovníkem jiné organizace
Věstník MŽP ČR č. 3/1991

Sdělení č. 8 odboru legislativního a koncepce státní správy Ministerstva životního prostředí ČR  k ustanovení § 20 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), (pojem vodárenského toku a jeho povodí)
Věstník MŽP ČR č. 3/1992

Sdělení č. 10 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ČR o zařazení odpadních vod ze skládek tuhých komunálních odpadů (KTO) do kategorie přílohy k zákonu ČNR č. 130/1974 Sb. o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona ČNR č. 23/1992 Sb.
Věstník MŽP ČR č. 3/1992

Sdělení č. 15 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ČR o zařazení odpadních vod z výroby octa, hořčice a těstovin do kategorie přílohy k zákonu ČNR č. 130/1974 Sb.,  o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona ČNR č. 23/1992 Sb.
Věstník MŽP ČR č. 4/1992

Sdělení č. 17 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ČR o zařazení výrob do kategorie přílohy k zákonu ČNR č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona ČNR č. 23/1992 Sb.
Věstník MŽP ČR č. 4/1992

Sdělení č. 16 odboru legislativního a koncepce státní správy Ministerstva životního prostředí ČR  ve věci výkladu k ustanovení § 13 odst. 4 zákona č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona č. 49/1982 Sb., zákona č. 425/1990 Sb. a zákona č. 23/1992 Sb.
Věstník MŽP ČR č. 4/1992

Sdělení č. 20 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ČR o zařazení výroby do kategorie přílohy k zákonu ČNR č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství,  ve znění zákona č. 458/1992 Sb.
Věstník MŽP ČR č. 5/1992

Sdělení č. 24 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ČR k používání některých technických jednotek při výpočtu pokuty za nedovolené vypouštění vod podle § 24b) zákona ČNR č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona ČNR č. 458/1992
Věstník MŽP ČR č. 6/1992

Sdělení č. 27 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ČR k posuzování transformátorů z hlediska vodohospodářských předpisů (§ 13 odst. 1 písm. b), § 25 odst. 1 zákona č. 138/1973 Sb.,  o vodách a § 1,2 vyhlášky MLVH ČSR č. 6/1977, o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod
Věstník MŽP ČR č. 6/1992

Sdělení č. 2 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ČR o zařazení dalších výrob do kategorie přílohy k zákonu ČNR č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona č. 458/1992 Sb.
Věstník MŽP ČR č. 2/1993

Sdělení č. 6 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ČR o zařazení dalších výrob do kategorie přílohy k zákonu ČNR č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona č. 458/1992 Sb.
Věstník MŽP ČR č. 3/1993

Sdělení č. 4 odboru ochrany vod MŽP ČR k vypouštění důlních vod
Věstník MŽP ČR č. 2/1994

Stanovisko č. 20 MŽP ČR k vypouštění odpadních a zvláštních vod do vod podzemních. (Textová oprava tohoto stanoviska je provedena v redakčním
sdělení č. 24 - Věstník MŽP ČR č. 4/1994)
Věstník MŽP ČR č. 2/1994

Sdělení č. 11 odboru ochrany vod MŽP ČR, kterým se doplňuje Metodický pokyn k nařízení vlády č. 171/1992 Sb. (Věstník MŽP ČR č. 5/92)
Věstník MŽP ČR č. 3/1994

Stanovisko č. 18 odboru ochrany vod MŽP ČR ve věci posuzování vod odtékajících z rašelinišť
Věstník MŽP ČR č. 3/1994

Sdělení č. 21 odboru ochrany vod MŽP ČR o vydání nového seznamu vodohospodářských laboratoří, jímž bylo uděleno Osvědčení o správné činnosti
laboratoře, kterým se zároveň ruší seznam laboratoří uveřejněný ve Věstníku č. 3 ze dne 15. srpna 1994 ve sdělení č. 14
Věstník MŽP ČR č. 4/1994

Sdělení č. 3 odboru ochrany vod MŽP ČR o vydání nového seznamu vodohospodářských děl ČR I.-III. kategorie podle vyhlášky č. 62/1975 Sb., ke dni 1. ledna 1995 v provozu a výstavbě
Věstník MŽP ČR č. 2/1995

Sdělení č. 8 odboru ochrany vod MŽP ČR o vydání úplného seznamu akreditovaných zkušebních laboratoří podle ČSN EN 45001, jimž bylo uděleno Českým institutem pro akreditaci, "Osvědčení o akreditaci" pro rozbory vod a laboratoří, kterým bylo uděleno  "Osvědčení o správné činnosti" Akreditačním střediskem laboratoří pro rozbory vod ke dni 30.6.1995
Věstník MŽP ČR č. 3/1995

Sdělení č. 12 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí České republiky o zařazení výroby vícevrstvé vlnité lepenky do III. kategorie přílohy k zákonu ČNR č. 130/1974 Sb., v úplném znění zákona č. 458/1992 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství
Věstník MŽP ČR č. 4/1995

Sdělení č. 5 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí České republiky o zařazení znečištěných dešťových vod z manipulačních ploch čerpacích stanic PHM pro výpočet pokuty do III. kategorie přílohy k zákonu ČNR č. 130/1974 Sb., v úplném znění zákona č. 158/1992 Sb.,  o státní správě ve vodním hospodářství
Věstník MŽP ČR č. 2/1996

Sdělení č. 6 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ČR o vydání nového seznamu vodohospodářských děl ČR I.-III. kategorie podle vyhlášky č. 62/1975 Sb., ke dni 1. ledna 1996 v provozu a ve výstavbě
Věstník MŽP ČR č. 2/1996

Sdělení č. 7 odboru ochrany vod MŽP ČR o vydání 1. doplňku k úplnému seznamu akreditovaných zkušebních laboratoří podle ČSN EN 45 001, jímž bylo uděleno Českým institutem pro akreditaci "Osvědčení o akreditaci" pro rozbory vod a laboratoří, kterým bylo uděleno "Osvědčení o správné činnosti" Akreditačním střediskem laboratoří pro rozbory vod
Věstník MŽP ČR č. 2/1996

Sdělení č. 3 odboru ochrany vod MŽP ČR o pověření Českého hydrometeorologického ústavu zpracováním nebo ověřováním standardních hydrologických údajů ve smyslu znění ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod.
Věstníku MŽP ČR č. 2/1997

Sdělení č. 9 odboru legislativního Ministerstva životního prostředí ČR k formě schvalování povodňových plánů
Věstník MŽP ČR č. 3/1997

Sdělení č. 13 odboru ochrany vod o změně názvu střediska ASLAB.
Věstník MŽP ČR č. 3/1997

Sdělení č. 14 odboru ochrany vod MŽP ČR o 2. vydání úplného seznamu oprávněných zkušebních laboratoří podle ČSN EN 45001, jimž bylo uděleno Českým institutem pro akreditaci "Osvědčení o akreditaci rozborů vod" a laboratoří, kterým bylo uděleno "Osvědčení o správné činnosti" Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří ASLAB.
Věstník MŽP ČR č. 3/1997

Sdělení č. 15 odboru ochrany vod o vydání technických norem vodního hospodářství TVN 75 2931 "Povodňové plány", TVN 75 2910 "Manipulační  řády vodohospodářských děl na vodních cestách" a TVN 75 2920 "Provozní řády vodních děl".
Věstník MŽP ČR č. 3/1997