Věstník MŽP 1/98


Seznam obecně závazných právních předpisů, resortních předpisů, metodických pokynů, návodů a sdělení platných k l.lednu 1998
A.Životní prostředí všeobecně
B.Jednotlivé složky:
I.Vodní hospodářství
II.Ochrana ovzduší
Metodický pokyn o použití emisních faktorů pro stanovení emisí amoniaku z chovu hospodářských zvířat výpočtem
III.Ochrana přírody a krajiny
IV.Ochrana zemědělského půdního fondu
V.Lesní hospodářství
VI.Ochrana horninového prostředí
VII.Odpadové hospodářství
VIII.Posuzování vlivů na životní prostředí
C.Ostatní