Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí o použití emisních faktorů pro stanovení emisí amoniaku z chovů hospodářských zvířat výpočtem

 Hlavním účelem tohoto metodického pokynu je poskytnout příslušným orgánům státní správy v ochraně obzduší podklad pro ověření údajů, které provozovatel zdroje znečišťování uvádí v oznámení podle zákona ČNR č. 389/1991 Sb. o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování (úplné znění zákon č. 212/1994 Sb.). Tento podklad,  připravený ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, nahrazuje údaje v "Tab. 20 Emisní faktory NH3  pro chovy hospodářských zvířat", uvedené v Metodickém pokynu odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí o použití emisních faktorů pro výpočet poplatků za znečišťování ovzduší, vydaného v roce 1994 a bude používán v agendě poplatků za znečišťování ovzduší pro stanovení emisí amoniaku výpočtem, počínaje kalendářním rokem 1998.

EMISNÍ FAKTORY AMONIAKU PRO HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
Kategorie zvířat 
Emisní faktor      kg NH3/kus . rok 
SKOT 
 Bez pastvy
   S pastvou 
Stelivové ustájení 
- dojnice 1)
22
25
- dojnice 2)
27
30
- telata, jalovice, býci 1) 
11
13
- telata, jalovice, býci 2) 
13
15
 Bezstelivové ustájení 
telata, jalovice, býci
15
17
PRASATA 
- selata  6,5 
6
5
- březí prasnice  19,7 
19
7
- kojící prasnice  11,9 
11
9
- prasata výkrm  8,3 
8
3
DRŮBEŽ 
- nosnice  0,27 
0
27
- brojleři  0,21 
0
21
- husy, kachny, krůty  0,73 
0
73
 
 Definice způsobu ustájení:
  1. Progresivní ustájení skotu:
  2. Neprogresiní ustájení skotu:
 
 Ing. Bohuslav Brix, v.r.
 ředitel odboru ochrany ovzduší

Sdělení č. 3 odboru legislativního a koncepce státní správy Ministerstva životního prostředí ČR o výkladu konzultačního sboru k některým ustanovením zákona č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami a zákona ČNR č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování
Věstník MŽP ČR č. 2/1992

Sdělení č. 7 odboru legislativního a koncepce státní správy Ministerstva životního prostředí ČR o výkladu konsultačního sboru k některým ustanovením zákona č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami a zákona ČNR č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování a k Opatření FVŽP k zákonu č. 309/1991 Sb.,  které bylo vyhlášeno v částce 84/1991 Sb.
Věstník MŽP ČR č. 3/1992

Sdělení č. 18 odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí o vydání Provozního řádu smogového varovného a regulačního systému vybraných zdrojů znečišťování v Severočeské oblasti a Provozního řádu smogového varovného a regulačního systému vybraných zdrojů znečišťování v Ostravské oblasti
Věstník MŽP ČR č. 4/1992

Sdělení č. 25 odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR o vydání Provozního smogového varovného a regulačního systému vybraných zdrojů znečišťování pro oblast Mělnicka
Věstník MŽP ČR č. 6/1992

Sdělení č. 26 odboru legislativního a koncepce státní správy Ministerstva životního prostředí ČR o zrušení některých metodických pokynů vydaných na úseku ochrany ovzduší MLVH ČSR
Věstník MŽP ČR č. 6/1992

Sdělení č. 3 odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR o vydání Provozního řádu smogového varovného a regulačního systému vybraných zdrojů znečišťování pro oblast západočeského Podkrušnohoří
Věstník MŽP ČR č. 2/1993

Sdělení č. 14 odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR o vydání Provozních řádů smogového, varovného a regulačního systému vybraných zdrojů znečišťování pro oblasti severních Čech, západočeského Podkrušnohoří, Ostravska a Mělnicka
Věstník MŽP ČR č. 5-6/1993

Sdělení č. 19 Ministerstva životního prostředí ČR o zrušení Statutu akreditačního střediska laboratoří pro kontrolu znečišťování ovzduší a Metodického návodu odboru řízení dozoru MŽP ČR k vyžadování autorizovaných měření emisí, podmínky a postup udělování oprávnění, publikovaných ve Věstníku MŽP ČR č. 2/1992
Věstník MŽP ČR č. 4/1994

Sdělení č. 6 MŽP ČR k ukládání, vybírání a vymáhání poplatků za znečišťované ovzduší ze středních a velkých zdrojů znečišťování ze dne 8.2.1995 č.j. 400/475/94 ve znění jeho doplnění ze dne 31.3.1995 č.j. 400/1248/1995
Věstník MŽP ČR č. 2/1995

Sdělení č. 4 odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR k ustanovení a placení poplatků podle § 6 zákona č. 86/1995 Sb., o ochraně ozónové vrstvy Země
Věstník MŽP ČR č. 2/1996