Seznam obecně závazných právních předpisů, resortních předpisů, metodických pokynů, návodů a sdělení platných v resortu životního prostředí  ke dni 1. ledna 1998

V seznamu jsou uvedeny platné obecně závazné - právní předpisy v členění podle složek, spadajících do kompetence Ministerstva životního prostředí a předpisy související.
  1. Obecně závazné právní předpisy vyhlášené nebo registrované ve Sbírce zákonů (případně v Úředním    listu).
  2. Resortní předpisy uveřejněné nebo oznámené ve věstníku MLHV ČSR, MLVD ČSR, MŽ a MK ČSR, MZe, MŽP
  3. Metodické pokyny, návody a sdělení