7.

Sdělení

odboru legislativního Ministerstva životního prostředí ve věci výkonu vrchního státního dozoru na úseku ochrany ovzduší podle § 2 písm. a), zákona ČNR č. 389/1991 Sb., v platném znění


    Výkon vrchního státního dozoru na úseku ochrany ovzduší se podle § 2 písm. a) zákona ČNR č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znešičťování, v platném znění, provádí obdobně jako vrchní vodohospodářský dozor (§ 11 zákona ČNR č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství v platném znění) nebo vrchní dozor na úseku ochrany přírody a krajiny (§ 85 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění).
    Zákon ČNR č. 389/1991Sb., v ustanovení § 2 písm. a) uvádí, že Ministerstvo životního prostředí České republiky (dále jen “ministerstvo”) provádí vrchní státní dozor na úseku ochrany ovzduší. V ustanovení zákona se však neuvádí, v čem výkon vrchního státního dozoru pro uvedenou složku životního prostředí spočívá.
    Z tohoto důvodu se do přijetí odpovídající právní úpravy bude vycházet při konkretizaci obsahu výkonu vrchního státního dozoru na úseku ochrany ovzduší z obdobné právní úpravy v zákoně o státní správě ve vodním hospodářství (§ 11) a v zákoně o ochraně přírody a krajiny (§ 85 odst. 2).
    V tom smyslu tedy ministerstvo dozírá v rámci vrchního státního dozoru na úseku ochrany ovzduší, jak nižší orgány ochrany ovzduší provádějí ustanovení zákona č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, v platném znění, a zákona ČNR č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, v platném znění, a předpisů podle nich vydaných. V rámci vrchního státního dozoru je ministerstvo oprávněno též dozírat, jak jsou dodržována ustanovení výše uvedených právních předpisů a předpisů podle nich vydaných, včetně povinností uložených fyzickým a právnickým osobám a provozovatelům zdrojů znečišťování ovzduší.

UDr. Jan Neumann, v.r.
pověřený zastupováním ředitelky
odboru legislativního

 

8.

K č.j.: OODP/1472/98

S D Ě L E N Í

odboru odpadů Ministerstva životního prostředí a odboru hygieny a epidemiologie Ministerstva zdravotnictví o požadavcích na odbornou způsobilost osob pověřených hodnocením nebezpečných vlastností odpadů podle § 4, odst. 5 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech

 

   Pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů udělují společně Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví (§ 4 odst. 4 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech) a obě ministerstva vedou společný seznam pověřených osob (§ 2 odst. 1 vyhlášky MŽP č. 339/1997 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů).
    Žádost o udělení pověření podle § 2, odst. 2 vyhlášky ministerstva životního prostředí č. 339/1997 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a zápis do seznamu pověřených osob se podává buď na Ministerstvo životního prostředí nebo na Ministerstvo zdravotnictví ČR a obsahuje:
    - název nebo jméno a příjmení, sídlo nebo místo bydliště žadatele,
    - ověřenou kopii podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo ověřenou kopii zřizovací listiny, je-li žadatelem právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání,
    - výčet nebezpečných vlastností, které chce žadatel hodnotit podle přílohy č. 1 výše uvedené vyhlášky a doklady o odborné způsobilosti k těmto činnostem.
Udělené pověření může být časově omezeno.

Požadované doklady o odborné způsobilosti žadatele
 1. Pro hodnocení nebezpečných vlastností č. 1 - 7:
   a)  doklad o ukončeném vysokoškolském studiu chemického nebo farmaceutického směru, nebo jiného směru s výukou chemie či biologie s  nadstavbou postgraduálního studia oboru odpadů nebo vědecké přípravy nebo doktorátu v oborech chemie nebo biologie,
   b)  doklad o minimálně patnácti letech praxe v oborech a činnostech,vyžadujících z odborného hlediska průpravu uvedenou v požadavcích na vzdělání (bod 1a)), přičemž od zakončení takové praxe nesmí uplynout doba delší než dva roky,
   c)  požadavek na délku praxe může být snížen na dobu pěti let, pokud žadatel získá osobní certifikát pro odběr vzorků odpadů a postup hodnocení nebezpečných vlastností odpadů vydaný některým z certifikačních orgánů, akreditovaných k této činnosti podle ČSN EN 45013 Českým institutem pro akreditaci.
 2. Pro hodnocení nebezpečných vlastností č. 8 - 10 :
   a)  doklad o ukončeném vysokoškolském studiu ve studijním oboru lékařství, veterinární lékařství nebo farmacie, popř. v jiném studijním oboru na jiné vysoké škole, pokud absolvoval postgraduální studium ve specializaci průmyslové toxikologie a pokud jde o jiné odborné pracovníky ve zdravotnictví, speciální průpravu, v jejíž náplni je toxikologie, podle zvláštních předpisů - § 45 vyhlášky ministerstva zdravotnictví ČSR č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví,
   b)  doklad o minimálně deseti letech praxe v oboru.
 3. Pro hodnocení nebezpečné vlastnosti č. 11 :
   a)  doklad o ukončeném vysokoškolském studiu ve studijním oboru lékařství nebo veterinární lékařství,
   b)  doklad o minimálně deseti letech praxe v oboru.
 4. Pro hodnocení nebezpečné vlastnosti č. 12:
     Doklady o vzdělání a odborné praxi jsou identické s bodem 1. tohoto sdělení - hodnocení nebezpečných vlastností č. 1 - 7. Nebezpečná vlastnost č. 12 musí být hodnocena v souladu s § 2 písm. o) a § 8 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon). Podrobný postup stanoví Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB).
     Výše uvedené doklady předkládá fyzická osoba, právnická osoba předkládá tyto doklady za svého odborného pra-covníka, který tuto činnost bude vykonávat a na kterého bude pověření jmenovitě vázáno.
     Podrobnosti k certifikaci podle odst. 1c) sdělí na požádání certifikační orgán.
     Certifikačním orgánem akreditovaným pro certifikaci v oboru hodnocení nebezpečných vlastností odpadů dle odst. 1 c) je:
 - Česká společnost pro jakost, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
 - Další instituce, které toto oprávnění získají, budou stejným způsobem zveřejněny.

RNDr. Vlastimila Mikulová v.r.
ředitelka odboru odpadů
Ministerstvo životního prostředí
MUDr. Jana Foltinová v.r.
 ředitelka odboru hygieny,
epidemiologie a mikrobiologie

Ministerstvo zdravotnictví

 

Vydává Ministerstvo životního prostředí, Vršovická č. 65, 100 10 Praha 10 - Vršovice, telefon 6712 1111. l Administrace a objednávky: Vydavatelství a nakladatelství Práce, s.r.o., oddělení administrace, Václavské náměstí 17, 112 58 Praha 1, tel.: 02/377 656, fax: 2010 3376. l Sazba: Bohuslav Křeček, polygrafická činnost. l Vytiskla tiskárna PB tisk Příbram l Vychází nejméně 4x ročně. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s.p. odštěpným závodem Střední Čechy v Praze č.j. 200/98 - P ze dne 13. 1. 1998. l Vychází ve vydavatelském servisu vydavatelství a nakladatelství Práce, s.r.o.