Zákon Spolkové republiky Německo o ochraně půdy

V červnu 1997 Spolkový sněm schválil spolkový zákon na ochranu půdy, který následně schválila Spolková rada. Platnost nabývá dne 1. března 1999. Nyní má tedy Německo rámcový zákon, na jehož základě jednotlivé spolkové země zpracují legislativu ochrany půdy.

Zpracování zákona vychází z koncepce ochrany půdy jako složky životního prostředí s ohledem na potřeby jejího využívání v budoucnosti. Smyslem právní úpravy je ochrana a obnova funkcí půdy. Důraz se klade na preventivní opatření, řešeny jsou staré zátěže půdy, znečištění vod a jejich sanace.

Půda ve smyslu tohoto zákona plní tyto funkce:

-je základním předpokladem pro život lidí, živočichů a rostlin,

- je součástí koloběhu látek,

- zadržuje a odbourává cizorodé látky, reguluje jejich průnik (zejména do podzemní vody),

- je archivem přírodní a kulturní historie Země,

- je zdrojem surovin,

- je plochou pro osídlení a rekreaci,

- je stanovištěm pro pěstování kulturních rostlin,

- je využívána pro různé hospodářské činnosti a infrastrukturu - dopravu, zásobování a jiné.

Zákon se skládá z pěti částí obsahujících ustanovení, jejichž podstatný obsah je možno shrnout do osmi bodů.

1. Základní principy

- Preventivní ochrana vyplývající z potřeby zachování ekologických funkcí půdy.

- Péče o půdu z hlediska dlouhodobě působících vlivů, zejména při jejím vy-užívání k rostlinné produkci.

- Usměrnění všech činností s negativními důsledky pro stav půdy.

- Povinnost sanace půdy. Týká se odstranění škodlivých chemických fyzikálních a biologických změn půdy.

- Vyrovnání ekonomické újmy při omezení činnosti.

2. Likvidace starých zátěží

Starým zátěžím půdy je věnována zvláštní pozornost. Jsou vyjmenovány povinnosti majitelů pozemků. Na základě ohlášení se provádí šetření a hodnocení kontaminace. Stanoveny jsou podmínky zpracování sanačních plánů a povinnost dozoru, kontroly a evidence orgány státní správy.

3. Sanace vod

Z hlediska prevence a nebezpečí kontaminace je ustanoveno brát zřetel na ochranu vod. Podmínky, které je třeba plnit při sanaci vod, se určují podle vodního práva.

4. Odstranění zakryté půdy

Ustanovení umožňuje nařídit vlastníkovi pozemku odstranění nefunkčního překryvu nevyužívané půdy. Pokud je to možné a účelné, musí být obnovena produktivita půdy, resp. provedena její rekultivace.

5. Aplikace materiálů na půdu

Tyto zásahy do půdy zákon upravuje formou nařízení se zřetelem na obsah škodlivých látek v aplikovaných materiálech a podle vlastností půdy na stanovišti.

6. Zemědělské využívání půd

Konkretizuje se péče o půdu v rámci “dobré odborné praxe v zemědělství”, kde je požadováno zejména:

- zpracování půdy odpovídající danému stanovišti,

- uchování a zlepšení struktury půdy,

- ochrana proti zhutňování a erozi půdy,

- údržba plotů, polních dřevin a přirozených strukturních prvků zemědělských pozemků,

- uchování biologické aktivity a humusu v půdě typické pro dané stanoviště.

Ustanovení o odborné zemědělské praxi bude uplatňováno jako povinnost pro preventivní opatření k ochraně před škodlivými změnami v půdě.

7. Informační systém o půdě

Jednotlivé spolkové země mají spolkové vládě v rámci samostatné dohody předávat data o půdě. Informační systém o půdě řídí spolková vláda. Data bude možno využívat mezinárodně.

8. Vědecká rada

Při spolkovém ministerstvu pro životní prostředí bude zřízena vědecká rada jako poradní orgán pro ministerstvo v záležitostech ochrany půdy.

Závěr

Ze širšího pohledu nový zákon o půdě Spolkové republiky Německo koresponduje s principy Evropské charty o půdě přijaté Radou Evropy v roce 1972. Jsou v něm uplatněny též principy návrhu Evropské úmluvy pro ochranu půdy.

V zákoně se podařilo skloubit předpisy na ochranu půdy s již existující legislativou ochrany životního prostředí SRN. Je to první složkově pojatý zákon na ochranu půdy v zemích EU. Může bezesporu v mnoha ohledech sloužit jako inspirace pro vypracování předpisů k ochraně půdy i pro jiné státy v rámci sbližování legislativy Evropské unie.

Ing. Ladislav Sýkora,

odbor ekologie krajiny