Pražský seminář Evropské unie o CITES

Ve dnech 12.- 13. listopadu 1998 se v Praze v hotelu Intercontinental uskutečnil pracovní seminář o problematice za- jišťování Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES) v Evropské unii. Seminář uspořádala Evropská komise ve spolupráci s MŽP ČR. Bylo přítomno více než 50 účastníků z deseti kandidátských zemí na členství v EU ze střední a východní Evropy a Kypru. Z České republiky se zúčastnili zástupci MŽP, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, České inspekce životního prostředí, Generálního ředitelství cel, Státní veterinární správy, Státní rostlinolékařské služby, Unie zoologických zahrad a další zájemci z řad státní i dobrovolné ochrany přírody.

V programu semináře, jehož součástí byla také exkurze do Pražské zoologické zahrady, odezněly tyto referáty:

Úvod do problematiky regulace mezinárodního obchodu s ohroženými druhy v EU (Manuel Catalán, EK DG XXI).

Přehled situace v ČR (Jan Kučera, MŽP ČR).

Přehled hlavních principů legislativy CITES v EU (Regina Offerová, Výkonný orgán CITES Německo a David Morgan, EK DG XI).

Školení kompetentních úředníků a informace pro veřejnost (Edgar Fritsch, celní správa Německo).

Přehled obchodu s druhy CITES v ČR a v EU (Tom de Meulenaer, TRAFFIC Europe).

Kontroly na hranicích (Robin Cooper a Charles McKay, celní správa Velká Británie).

Veterinární kontroly živých zvířat a živočišných produktů (Peter Philip, veterinární služba Velká Británie).

Další kontrolní činnost (Robert Mourachko, celní správa Francie).

Členské země EU uplatňují již od roku 1984 úmluvu CITES jednotným způsobem na základě několika nařízení Evropské komise. V roce 1997 byla tato nařízení nahrazena novou legislativou EU (viz tabulku), která zavádí pro dovoz a vývoz exotické fauny a flóry mnohem přísnější opatření, než stanoví sama úmluva CITES. Nařízení EU (Regulations) jsou právní normy, které jsou pro členské státy přímo závazné a automaticky nahrazují národní zákon, pokud by jeho obsah byl s nařízením v rozporu. Nařízení se tudíž vymykají aproximačnímu procesu a pro nově přijaté členy vstoupí v platnost dnem jejich přistou-pení k EU. Legislativa EU pro zajištění CITES je však značně komplikovaná a vyžaduje od členských zemí přijetí dalších správních a legislativních opatření, aby bylo zajištěno její řádné naplňování. Kandidátské země se proto musí připravit s dostatečným předstihem.

RNDr. Jan Kučera, CSc.,

odbor ochrany přírody

 

Předpisy EU k provádění CITES

Nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů divoké fauny a flóry regulací obchodu s těmito druhy (nařízení č. 338/97/EC) Platnost od 1. června 1997

Základní právní předpis EU k provádění CITES

Nahradilo dřívější nařízení č. 3626/82/EC, které platilo od 1. ledna 1984.

Nařízení Komise (ES) č. 938/97 ze dne 26. května 1997 měnící nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů divoké fauny a flóry regulací obchodu s těmito druhy (nařízení č. 938/97/EC) Platnost od 1. června 1997

Novelizace přílohy D k nařízení č. 338/97/EC

Nařízení Komise (ES) č. 939/97 ze dne 26. května 1997 stanovící podrobná pravidla týkající se provádění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů divoké fauny a flóry regulací obchodu s těmito druhy (nařízení č. 939/97/EC) Platnost od 1. června 1997

Prováděcí předpis k nařízení č. 338/97/EC

Nahradilo dřívější nařízení č. 3418/83/EC, které platilo od 1. ledna 1984.

Nařízení Komise (ES) č. 2307/97 ze dne 18. listopadu 1997 měnící nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů divoké fauny a flóry regulací obchodu s těmito druhy (nařízení č. 2307/97/EC) Platnost od 27. listopadu 1997

Novelizace příloh A, B, C a D k nařízení č. 338/97/EC

v souladu s 10. konferencí CITES (Harare, červen 1997)

Nařízení Komise (ES) č. 2551/97 ze dne 15. prosince 1997 pozastavující přivážení do Společenství exemplářů určitých druhů divoké fauny a flóry (nařízení č. 2551/97/EC) Platnost od 22. prosince 1997

Prováděcí předpis k nařízení č. 338/97/EC

Nařízení Komise (ES) č. 767/98 ze dne 7. dubna 1998 měnící nařízení (ES) č. 939/97, jež stanoví podrobná pravidla týkající se provádění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů divoké fauny a flóry regulací obchodu s těmito druhy (nařízení č. 767/98/EC)

Platnost od 11. dubna 1998

Novelizace nařízení č. 939/97/EC