Věstník MŽP 06/01


Metodické pokyny a návody

5.   Metodický návod Ministerstva zdravotnictví pro nakládání s odpadem ze zdravotnických zařízení

SDĚLENÍ

20.   Sdělení sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí

21.   Sdělení odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k provedení zákona č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a vyhlášky č. 47/1999 Sb.

22.   Sdělení odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zajištění splnění požadavků směrnic Evropských společenství v oblasti ochrany vod č. 76/464/EHS o nebezpečných látkách a návazných dceřiných směrnic č. 82/156/EHS, 83/513/EHS, 84/491/EHS, 86/280/EHS před účinností nového zákona o vodách a s ním souvisejícím nařízením vlády stanovujícím ukazatele a hodnoty přípustného znečištění vod

23.   Sdělení odboru legislativního Ministerstva životního prostředí ve věci výkonu kontroly podle zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů