Současný stav procesu posuzování vlivů JE Temelín na životní prostředí

Dne 22. 2. 1999 vynesl Vrchní soud v Praze rozsudek, ve kterém přisvědčil námitce žalobce, jenž namítal, že rozhodnutí o změně stavby “Budova pomocných provozů oddělení čisticích stanic RA médií - změna oblasti tvorby, úpravy a skladování RA odpadu - PS 1.01 - transportně technologická část, PS 0.05 - mezisklad RAO, PS 0.06 - finální zpracování RAO” musí být doloženo posouzením vlivu na životní prostředí, jinak je nezákonné. Soud pak rozhodnutí vynesená v této věci, tj. prvostupňové rozhodnutí Okresního úřadu – referátu regionálního rozvoje v Českých Budějovicích i následné rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj jako orgánu odvolacího, zrušil jako nezákonná a věc vrátil k dalšímu řízení. Potvrdil tak povinnost vyplývající z § 1 zákona č. 244/1992 Sb., a to, že všechny změny prováděné na stavbě po vydání stavebního povolení a vyžadující změnu takového povolení, tedy vydání nového povolujícího rozhodnutí, musejí být znovu posouzeny podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

V současné době je tedy otevřen proces posuzování vlivů na životní prostředí – změny v provozních souborech 1.01, 0.05 a 0.06 umístěných ve stavebním objektu 801/03 stavby IV.B souboru staveb Jaderná elektrárna Temelín. Dokumentaci vyžadovanou zákonem č. 244/1992 Sb. předložila akciová společnost ČEZ dne 20. 8. 1999. Proces, který tím byl zahájen, spočívá v několika etapách, upravených zákonem č. 244/1992 Sb. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo životního prostředí zjistilo v předložené dokumentaci závažné nedostatky, požádalo oznamovatele záměru dne 9. 12. 1999 o celkové přepracování, které však akciová společnost ČEZ odmítla dne 6. 1. 2000. I přesto MŽP rozeslalo dokumentaci dne 28. 2. 2000 všem dotčeným orgánům státní správy a příslušným obcím ke zveřejnění tak, jak mu ukládá § 7 citovaného zákona. Etapa podávání připomínek veřejností a dotčenými orgány státní správy byla ukončena koncem dubna. Dokumentace i s připomínkami byla po jejich shromáždění a utřídění předána dne 23. 5. zpracovateli posudku. Ten v dopisu ze dne 14. 7. 2000 požádal MŽP o prodloužení lhůty pro vypracování posudku podle § 9 odst. 1 zákona č. 244/1992 Sb., a to zejména z důvodů charakteru připomínek předaných oprávněnými subjekty a celkové závažnosti daného problému. Na základě uvedených skutečností a vzhledem k tomu, že prostudování posuzovaných materiálů, údajů a podkladů, s ohledem na charakter podaných připomínek, neumožní splnit ze strany zpracovatele posudku první zákonnou pořádkovou lhůtu (60 dní), souhlasilo MŽP s prodloužením lhůty dne 24. 7. 2000. Podle citovaného zákona může být lhůta prodloužena až o dalších 150 dní. V současné době se tedy proces nachází ve fázi zpracovávání posudku.

Za účelem naplnění výkonu vrchního státního dozoru ve věcech životního prostředí ve smyslu § 19 odst. 1 a § 24 zákona č. 2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zaměřeného na dodržování zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, vykonalo Ministerstvo životního prostředí v době od 21. října 1999 do 31. října 1999 na Okresním úřadu v Českých Budějovicích prověrku rozhodování ve věci posuzování vlivů na životní prostředí v souvislosti s výstavbou Jaderné elektrárny Temelín. V průběhu prověrky na referátech životního prostředí a regionálního rozvoje bylo pracovníky zmíněných referátů pověřeným pracovníkům MŽP předloženo celkem 70 dokumentů se samostatnými čísly jednacími, které postihovaly správní řízení od 13. 10. 1992 do doby konání prověrky. Kontrola zjistila, že k žádnému řízení ve věci změn projektu JE Temelín nebylo doloženo stanovisko příslušného orgánu dle §11 zákona č. 244/1992 Sb., jehož vydání musí předcházet vydání povolujícího rozhodnutí. Ministerstvo životního prostředí dále upozornilo Okresní úřad v Českých Budějovicích, že v zájmu odstranění protiprávního stavu je nutno provést, přinejmenším v rozsahu vybraných změn, posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 244/1992 Sb. tak, aby stanovisko ve smyslu citovaného zákona bylo podkladem pro následná rozhodnutí podle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. tj. o povolení předčasného užívání (§ 83), o souhlasu se zkušebním provozem (§ 84), o změně v užívání stavby (§ 85) a kolaudačního rozhodnutí (§ 82), případně i o změně dokončené stavby (§ 55) a o změně stavby před jejím dokončením (§ 68), pokud budou v budoucnu probíhat. V případě, že ve výše uvedených případech nebylo či nebude provedeno posouzení vlivů na životní prostředí, může být finální povolující rozhodnutí správního orgánu v předmětném řízení prohlášeno soudem na základě žalob podaných podle občanského soudního řádu nebo správního řádu za nezákonné. Některá ze zmíněných povolujících rozhodnutí bez stanoviska příslušného orgánu podle zákona č. 244/1992 Sb. již byla napadena žalobami.

Nový vývoj přineslo předložení oznámení a dokumentace “Jaderná elektrárna Temelín, změny stavby” elektrárenskou společností ČEZ, a.s. dne 22. 9. 2000. Mohl tak být zahájen další proces podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Dokumentace se však zabývá výhradně změnami stavby, přestože ČEZ, a.s. prezentoval v přítomnosti německých expertů na zasedání německo-české komise pro jadernou a radiační bezpečnost dne 31. 5. 2000 v Garchingu záměr předložit Ministerstvu životního prostředí dokumentaci k posuzování vlivů celé elektrárny na životní prostředí.

Ing. Dalibor Stráský,
poradce ministra