MÍSTNÍ AGENDA 21, BRITOVÉ A STÁTNÍ SPRÁVA
 

    Britské zkušenosti z konkrétní práce při uplatňování dokumentu Agenda 21 v místě měli možnost poznat účastníci kurzu a semináře s názvem Agenda 21 a její uplatňování v místě se zaměřením na práci s veřejností.
    Kurz, který byl určen pro pracovníky územních odborů (ÚO) MŽP a referátů životního prostředí okresních úřadů proběhl ve dnech 5.-8. listopadu 1997 v Informačním a výchovně vzdělávacím středisku Búdy CHKO Křivoklátsko. Zúčastnili se ho pracovníci ze 17 okresů, 5 ÚO a Magistrátu města Plzně. Organizaci zajišťovalo oddělení osvěty Českého ekologického ústavu ve spolupráci se Správou CHKO Křivoklátsko a Nadací Křivoklátsko za finanční podpory Britské rady v Praze. Akci zaštítil odbor strategií a environmentální statistiky MŽP.
    Lektory kurzu byli odborníci z Velké Británie - John Gittins, ředitel nevládní organizace Cheshire Landscape Trust a současně konzultant v několika pracovních skupinách pro rozpracování Agendy 21 na regionální, okresní i místní úrovni a Kirsty Hughesová, pracovnice pro životní prostředí pověřená koordinací procesu Místní agendy 21 na úrovni „okresního úřadu“ Vale Royal. Oba mají dostatek praktických zkušeností s procesem rozpracování místní Agendy 21 a práce s veřejností a kromě toho umějí tyto své cenné zkušenosti zajímavě a srozumitelně předat.
    Účastníci kurzu oceňovali především získání nových poznatků o místní Agendě 21, zkušenosti s technikami práce s veřejností, metodami zapojování veřejnosti, technikami spolupráce mezi různými subjekty, práce s komunitou apod. Jednotlivé bloky doplňovala praktická cvičení a výměna zkušeností, takže všichni měli možnost si vyzkoušet některé techniky přímo na místě a dovědět se, jak v této oblasti pracují kolegové v jiných částech republiky. Obdrželi Earth Summit ’92, scripta Trvale udržitelný rozvoj (B. Moldan) a materiály ČEÚ a CHKO Křivoklátsko.
    Protože o kurz byl zájem také ze strany dalších organizací a institucí, uspořádalo oddělení osvěty Českého ekologického ústavu (ČEÚ) doplňující seminář 4. listopadu 1997 v budově ČEÚ v Praze. Mezi jeho účastníky byli odborníci z univerzit ČR, studenti, pracovníci MŽP, Ministerstva hospodářství, nevládních organizací, Účastníci semináře obdrželi publikaci Earth Summit’92 The United Nations Conference on Environment and Development Rio de Janeiro 1992 obsahující ujednání z Ria a zkrácenou verzi dokumentu Agenda 21 v angličtině, jež je k dispozici zdarma v oddělení osvěty ČEÚ nebo v Ekologickém centru hl.m. Prahy, Toulcův dvůr, Kubátova 32, Praha 15, tel.: 02-71750548.
    Aby bylo možné využít v širší míře informace a zkušenosti přednesené v kursu a na semináři, připraví oddělení osvěty ČEÚ v 1. pololetí 1998 jejich knižní vydání. Kromě toho oddělení připravilo a vydalo metodickou pomůcku - plakát Místní Agenda 21, který bude distribuován na okresní úřady, územní odbory MŽP a příslušné organizace a instituce.
    Proč právě téma práce s veřejností a její zapojování do procesu rozvoje společnosti?
    V České republice je to poměrně nový způsob práce a nedostatek zkušeností vyplývá jednoduše z ne příliš bohaté praxe. Proces zapojování veřejnosti do rozhodování a zvyšování jejího povědomí o udržitelném rozvoji je přitom jeden ze základních požadavků, který obsahuje dokument Agenda 21 přijatý představiteli více než 150 zemí světa na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji, tzv. Summitu Země, který se konal v Rio de Janeiru v červnu 1992. Představitelé světové veřejnosti se shodli v názoru, že udržitelný rozvoj na této planetě je možný jen na základě široké spolupráce a že nelze řešit základní problémy rozvoje společnosti (ekonomické, sociální a životního prostředí) odděleně, ale vždy ve spojitosti. Za naplnění dokumentu odpovídají vlády jednotlivých zemí, přičemž velký důraz se klade na práci místních správ, nevládních organizací, různých společenských skupin, vědeckých a vzdělávacích institucí atd. Zapojování veřejnosti vyžaduje sice úsilí i peníze, a to hlavně na začátku procesu, ale společenský prospěch, který tato práce přináší, je velký.
    Práce s veřejností a její zapojování do problematiky životního prostředí je jednou z oblastí, které se věnuje oddělení osvěty Českého ekologického ústavu. K tomuto tématu vydalo již dvě publikace určené představitelům obcí: Práce s veřejností a ekologická výchova v obci (Reitschmiedová, Burianová, Komanec, Praha 1995) a Obce, životní prostředí a veřejnost (kolektiv autorů, Praha 1996).
    Oddělení osvěty ČEÚ, které bylo ustanoveno na začátku roku 1996, rozvíjí činnost na těchto úsecích:

    Oddělení osvěty ČEÚ spolupracuje s mnoha organizacemi, institucemi i jednotlivci, jejichž činnost se vztahuje k dané problematice, rozvíjí pilotní projekt místní Agendy 21 na úrovni okresního úřadu.
    Informační systém ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (IS EVVO)má digitální podobu a 4 základní moduly:
  1. Adresář odborníků a adresář institucí a organizací
  2. Přehled akcí
  3. Archiv materiálů
  4. Finanční zdroje
Popis modulů Možnosti využívání IS EVVO
    Ze širokého spektra možností využívání IS EVVO uvádíme tyto příklady:     Počítá se s dalším rozšiřováním modulů IS EVVO podle potřeb uživatelů.
    Rádi bychom vyzvali všechny, kdo se zabývají výchovou, vzděláváním, osvětou a prací s veřejností na úseku životního prostředí a chtějí seznámit se svou činností více zájemců, aby nám posílali informace o akcích, činnosti, materiálech, případně materiály samy apod. Informace o vás a vašich akcích můžeme zprostředkovat po celé ČR, případně i do zahraničí, vaše materiály budou k dispozici zájemcům k nahlédnutí.
    Rádi vás přivítáme v našem oddělení a poskytneme vám své služby.
 
Kontakt na oddělení osvěty ČEÚ: 
PhDr. Alena Reitschmiedová, Mgr. Jana Šetková, 
Mgr. Běla Šimečková, Monika Gábrišová,
Adresa: Český ekologický ústav, oddělení osvěty, 
Vršovická 65, 100 10 Praha 10,
Telefon: 02-74 47 02, 6712 2941, 6712 2822, 6712 2774, ústředna 6712 1111. Fax: 02 - 7173 7721
E-mail: reit@ceu.cz, setkova@ceu.cz, gabris@ceu.cz, 
simeckov@ceu.cz. Internet: http://www.ceu.cz
 
PhDr. Alena Reitschmiedová,
vedoucí oddělení osvěty Českého ekologického ústavu