Amsterodamská smlouva

Dne 2. října 1997 v Amsterodamu podepsali novou Smlouvu o Evropské unii (tzv. Amsterodamskou smlouvu) ministři zahraničí 15 členských států Evropské unie. Nyní musí smlouvu ratifikovat parlamenty všech 15 zemí, přičemž v některých může být i předmětem referenda. Konečná verze nové smlouvy má podobu knihy silné 40 centimetrů, která obsahuje text ujednání ve všech dvanácti oficiálních jazycích EU.

Amsterodamská smlouva prakticky konkretizuje to, na čem se představitelé dohodli již při podpisu Maastrichtské smlouvy v roce 1992, kterou podepisovali šéfové států a vlád doprovázení ministry zahraničí i financí – vytvoření měnové unie, společné zahraniční politiky a na spolupráci v boji se zločinem.

Z nových úkolů je to zóna svobody, bezpečnosti a spravedlnosti (má být vytvořena do 5 let, přičemž Dánsko má výjimku), předpokládá se spolupráce v oblasti vizové a imigrační politiky při harmonizaci příslušných zákonů. Předpokládá se i svoboda pohybu v Unii podle již přijaté Schengenské dohody, kdy si však Velká Británie a Irsko uchovají hraniční kontroly. Smlouva obsahuje novou kapitolu o zaměstnanosti, která v omezené míře počítá se společnými projekty na podporu pracovních míst. Sociální kapitola zároveň předpokládá harmonizaci sociálních předpisů. Smlouva také vytváří předpoklady pro lepší koordinaci zahraniční politiky na úrovni EU a uvádí, že strategie v této oblasti musí být přijímána jednomyslně a při její realizaci je důležitý souhlas většiny.

Smlouva ovšem nesplnila očekávání, pokud jde o reformu institucí EU. Bylo dohodnuto, že Evropská komise by neměla mít více než 20 členů a nejpozději po rozšíření se musejí členské státy dohodnout na počtu členů Evropské komise a na přerozdělení hlasů v Radě ministrů.

S Amsterodamskou smlouvou souvisí i závěrečný akt – osmdesátistránkový dokument obsahující usnesení a rezoluce. Spolu se smlouvou budou po podpisu dopraveny do Bruselu, opatřeny pečetěmi všech členských zemí a posléze pod přísnou stráží poslány do Říma, kde jsou v budově vládních archivů od roku 1957 ukládány všechny oficiální smluvní dokumenty Evropské unie.