Delegace Evropské komise v České republice k návštěvě komisařky R. Bjerregaardové ve dnech 20 - 22. dubna 1997

Setkáním s místo-předsedou vlády a ministrem zemědělství Josefem Luxem skončila 22. dubna 1997 v České republice návštěva evropské komisařky pro životní prostředí. Dne 21. dubna navštívila severní Čechy, kde měla příležitost zjistit skutečný rozsah poškození životního prostředí, jimiž je oblast postižena, ale také ocenit úsilí vynakládané vládou ČR k rozvoji udržitelného procesu nápravy.

Výsledkem rozsáhlé konkrétní a otevřené diskuse ve dvou dnech návštěvy ČR je dohoda komisařky Bjerregaardové a ministra Skalického úzce spolupracovat na urychlení realizace opatření a právního řádu přizpůsobených legislativě Evropské unie, pokud jde o ovzduší, kvalitu vody a odpady.

Bylo rovněž zdůrazněno, že náročnou agendu zavádění legislativy EU týkající se životního prostředí do právního rámce ČR lze splnit díky finalizaci podrobné environmentální aproximační strategie české strany a díky velmi úzké a otevřené spolupráci mezi vládou ČR a Evropskou komisí.

K maximalizaci možnosti získat dodatečné finanční prostředky z programu PHARE navrhl ministr J. Skalický předložit návrh nové legislativy, která by usnadnila přístup k informacím, zejména na úrovni podniků.

Komisařka Ritt Bjerregaardová vyslovila Jiřímu Skalickému uznání vzhledem k pokroku, jehož bylo dosaženo v krátkém období jeho působení ve funkci ministra životního prostředí, a potvrdila konkrétní možnosti podpory se strany komise v dalším úsilí o včasné uplatnění environmentálních komunitárních pravidel (aquis) v ČR, což je předpokladem jejího snažšího přistoupení k Unii.