Návštěva Ritt Bjerregaardové

Na pozvání ministra životního prostředí Jiřího Skalického se ve dnech 20.–22. dubna 1997 uskutečnila v naší republice návštěva Ritt Bjerregaardové, členky Evropské komise (EK) a komisařky pro životní prostředí a jadernou bezpečnost. Tato první oficiální návštěva v naší zemi navázala na letošní březnové setkání Ritt Bjerregaardové s Jiřím Skalickým v Bruselu během rozšířeného zasedání Rady Evropské unie.

Jednání v Praze se za českou stranu zúčastnil náměstek ministra životního prostředí Vladislav Bízek a další vedoucí pracovníci MŽP, za Evropskou komisi dále Tom Garvey, zástupce generálního ředitele sekce XI (životní prostředí) EK a vedoucí delegace EK v ČR, velvyslanec Joannes ter Haar. Stěžejním bodem jednání dne 21. dubna 1997 byl postup ČR při přípravě ke vstupu do Evropské unie v oblasti životního prostředí. Jak ministr Skalický informoval představitele EU, je proces přípravy ke vstupu do této organizace pro státní správu ČR prvořadým úkolem – koordinuje jej výbor vlády ČR pro přidružení, jemuž předsedá Václav Klaus. MŽP rozpracovalo strategii přípravy ke vstupu do EU, pokud jde o životní prostředí, která je průběžně aktualizována. Tento dokument se zabývá nejen přípravou nových zákonů, ale i způsobem jejich prosazování a odhadem očekávaných ekonomických důsledků jejich naplňování.

Komisařka Evropské komise zdůraznila ochotu EK poskytovat všestrannou odbornou pomoc již v počáteční fázi přípravy těchto zákonů a napomoci tak jejich plné kompatibilitě s právním systémem EU. Připomněla, že harmonizace právního řádu ČR s předpisy EU je velmi obtížným úkolem, neboť právo EU se v průběhu přípravy přidružených zemí na vstup do EU dále vyvíjí. MŽP sleduje aktuální vývoj politiky i práva EU v oblasti životního prostředí; v této souvislosti se ministr Skalický zajímal o předpokládaný časový horizont přípravy nové rámcové směrnice EK o ochraně vod a o podrobnosti týkající se novelizace direktiv EK v nakládání s odpady. Zájem Ritt Bjerregaardové se při jednání soustředil zejména na přípravu v ČR nové právní úpravy v odpadovém hospodářství, ochraně vod, nakládání s chemickými látkami, prevence chemických havárií a problematiky modifikovaných organismů.

Obě strany se při jednání vzájemně informovaly o přípravě účasti na významných mezinárodních fórech týkajících se životního prostředí, tj. na zvláštním zasedání Valného shromáždění OSN pro udržitelný rozvoj i na konferenci k problematice změny klimatu, která se bude letos konat v japonském Kjótu. Pokud jde o tuto konferenci, ministr Skalický Ritt Bjerregaardovou ujistil, že ČR podporuje vyjednávací strategii EU – zavázat se k 15% snížení emisí oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů do roku 2010 oproti stavu v roce 1990.

Komisařka Evropské komise a ministr Skalický jednali rovněž o novém zaměření programu PHARE. Jeho hlavním úkolem bude nyní příprava přidružených zemí na jejich vstup do EU; projekty PHARE se budou orientovat na posilování institucí určených k prosazování harmonizovaných environmentálních zákonů a na finanční podporu investičních i dalších opatření vztahujících se k aproximačním aktivitám. R. Bjerregaardová přitom zdůraznila význam účasti veřejnosti na řešení otázek životního prostředí a ocenila výsledky nedávno ukončeného projektu PHARE k prohloubení ekologického vzdělávání v ČR a zvýšení ekologického vědomí občanů. Prezentace tohoto projektu (za účasti novinářů a zástupců nevládních organizací) naplnila podstatnou část pracovního programu R. Bjerregaardové a delegace Evropské komise. Komisařka EK se seznámila rovněž s projektem PHARE Černý trojúhelník, který je považován za úspěšný příklad regionální spolupráce. Z vrtulníku si prohlédla velkou část severočeského regionu, získala informace o odsíření tamějších elektráren a v Ústí nad Labem se setkala s pracovníky pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a novináři.

Na závěr jednání obě strany vyslovily názor, že přibližování ochrany životního prostředí v ČR ke standardu EU probíhá uspokojivým způsobem a stav životního prostředí v ČR by neměl být překážkou ke vstupu do EU. Ritt Bjerregaardová a Jiří Skalický se shodli na pokračování intenzivních kontaktů mezi ČR a EK na úseku životního prostředí probíhajících na všech úrovních rozhodování.