Další zdroj informací o životním prostředí z Evropské unie

Od prosince 1996 začalo DG XI - Generální ředitelství XI EU pro životní prostředí a jadernou bezpečnost - vydávat dvouměsíčník nazvaný Enlarging the Environment s podtitulem Informační listy Evropské Komise (DG XI) a zabývající se sbližováním, pokud jde o otázky životního prostředí.

Prostřednictvím Informačních listů

DG XI každé dva měsíce operativně seznamuje čtenáře z přidružených zemí střední a východní Evropy s děním v EU, které se týká sbližování legislativy a politiky životního prostředí. Dále informuje o nových předpisech, které byly v uplynulém období schváleny Evropskou komisí. Úplnou informaci o dění v DG XI doplňují údaje o návrzích nových předpisů, o nichž se diskutuje na úrovni členských zemí nebo Evropského parlamentu.

Na stránkách informačních listů Enlarging the Environment publikují významní představitelé DG XI a postupně se jejich prostřednictvím můžeme seznamovat s nejnovějšími událostmi, které jsou zásadní z hlediska přidružení zemí střední a východní Evropy do EU v oblasti životního prostředí. Jednotlivá čísla dále představují organizační jednotky DG XI, přibližují jejich činnost a postupně seznamují čtenáře s experty, kteří se zabývají v DG XI konkrétními úkoly.

Záměrem Informačních listů je rozšiřovat poznatky o problematice životního prostředí pro co největší okruh lidí, protože proces sbližování asociovaných zemí s EU znamená, že se tyto země soustředí rovněž na řešení klíčových problémů v životním prostředí. Informační listy by měly tomuto procesu napomáhat.

Enlarging the Environment č. 1 (prosinec 1996)

První číslo uvedla Ritt Bjerregaardová, komisařka EU odpovědná za životní prostředí. Svou pozornost soustředila na otázky rozšíření Evropské unie a připomněla nejdůležitější úkoly, které země střední a východní Evropy v souvislosti s přípravou jednání o jejich vstupu do EU čekají. Největší důraz se klade na sbližování legislativy a politiky v oblasti životního prostředí. Komisařka konstatuje, že už za rok dojde k prvním jednáním o vstupu s jednotlivými asociovanými zeměmi.

Jak se v článku uvádí, kromě písemné formy Enlarging the Environment, lze najít uvedené informace i na Internetu, aby k nim byl umožněn přístup co největšímu okruhu zájemců. Předpokládá se, že Informační listy budou sloužit pracovníkům státní správy, expertům v různých oblastech životního prostředí, nevládním organizacím a v neposlední míře i široké veřejnosti.

Ritt Bjerregaardová konstatovala, že by bylo nedorozuměním vidět rozšíření EU jenom ve vyjmenování jednotlivých problémů, které je nutné řešit v oblasti životního prostředí. Upozornila, že se musíme také zabývat např. otázkami zvyšování efektivnosti průmyslové výroby a jejího vztahu k životnímu prostředí, problematikou soutěže podniků na trhu apod. V procesu sbližování je důležité stanovit priority a formulovat je v rámci realisticky postavených programů, které je pomohou zabezpečit. Sbližovací proces není jen zavedení nutné legislativy do života, ale zároveň je třeba připravovat navazující aktivity a přijmout taková rozhodnutí, která zajistí fungování potřebných mechanismů pro uplatnění legislativy v praxi. K tomu všemu je nutné najít prostředky a stanovit si dostatečně dlouhé období optimální pro dosažení souladu při zabezpečování ochrany životního prostředí mezi přidruženými zeměmi a Evropskou unií.

DG XI má v Evropské unii k dispozici informační systém, jehož účelem je vyhodnocovat dosažený postup ve sbližovacím procesu v jednotlivých asociovaných zemích. Je založen na klíčových indikátorech, na jejichž základě se vyhodnocuje stav připravenosti - pokud jde o životní prostředí - asociovaných zemí pro vstup do EU.

Enlarging the Environment č. 1 zveřejňuje přehled legislativy pro životní prostředí, kterou přijala Komise a Evropský Parlament v roce 1996 a informuje také o návrzích nové legislativy přijatých Evropskou komisí pro rok 1996. V přehledu jsou i návrhy nových předpisů týkajících se životního prostředí, které jsou ve výhledu pro rok 1997.

Enlarging the Environment č. 2 (březen 1997)

Druhé číslo Informačních listů bylo věnováno prezentaci vodohospodářské politiky Komise a návrhu rámcové směrnice Rady stanovující rámec aktivit Evropské unie v oblasti vodohospodářské politiky. Rámcovou směrnici, kterou vydala Evropská komise 26. února 1997 představil David Grant Lawrence, vedoucí jednotky pro oblast vody v DG XI. Popsal zde historii ”vodní” legislativy EU od 70. let. Základním pilířem vodohospodářské politiky EU je rámcová směrnice Rady. D. Grant Lawrence se v Informačních listech dále vyjadřuje k cílům, k nimž směřuje vodohospodářská politika (zajištění kvalitní pitné vody a vody pro hospodářské účely, respektování ochrany životního prostředí a zmírnění důsledků povodní a suchých období), k cílům rámcové směrnice, k zabezpečení kvality vody do roku 2010, propojení na směrnici IPPC i k nákladům, které bude zabezpečení přijatých opatření vyžadovat.

RNDr. Dagmar Sucharovová,
odbor strategií a environmentální statistiky MŽP