The Environmental Acquis

uvedené níže je soubor environmentální legislativy Evropské unie, kterou asociované státy ve střední a východní Evropě musí transponovat a začlenit do své národní legislativy, což je podmínka pro členství v Unii.

Je nutné poznamenat, že kromě The Environmental Acquis zde uveřejněného, legislativa a politika EU zahrnuje celou řadu doporučení a sdělení i dalších politických dokumentů závažných pro porozumění environmentální politice EU.

Seznam legislativy v tomto dokumentu zahrnuje směrnice a nařízení Evropské unie, které utvářely The Environmental Acquis do 20. června 1997. Jsou rozděleny do devíti skupin, A - I, každá z těchto skupin má dvě části: v první je legislativa mimo Bílou knihu, což je legislativa, která nebyla Evropskou komisí zahrnuta do Bílé knihy pří-pra-vy při-dru-že-ných ze-mí střed-ní a vý-chod-ní Evro-py na za-čle-ně-ní do vnitř-ní-ho tr-hu Evrop-ské unie a ve druhé je legislativa od roku 1995, která je v Bílé knize zahrnuta. Každá část je potom rozdělena na směrnice a nařízení a obsahuje dodatky a přiřazené prováděcí předpisy Evropské komise.

Kromě legislativy přijaté do 20. června 1997 seznam také zahrnuje některé návrhy směrnic, které, budou-li přijaty Radou EU a Evropským parlamentem, budou mít významný vliv na šíři jednotného legislativního pásma.

A. HORIZONTÁLNÍ OPATŘENÍ

1. Legislativa mimo Bílou knihu

Směrnice

- Environmental impact assessment (Posuzování vlivů na životní prostředí), 85/337/EEC, dodatek 97/11/EC
- Environmental information (Informace v oblasti životního prostředí), 90/313/EEC
- Reporting (Hlášení komisi), 91/692/EEC

Nařízení

- European Environment Agency, EEC/1210/90
- LIFE, EEC/1973/92

2. Bílá kniha

Směrnice

Žádné

Nařízení

Žádné

B. KVALITA OVZDUŠÍ

1. Legislativa mimo Bílou knihu

Směrnice

- Air Quality Framework, 96/62/EC, including 3 older directives to be replaced by new requirements under the framework directive (Rámcová směrnice o ovzduší zahrnující tři starší směrnice, které budou touto směrnicí nahrazeny)
- SO2 and particulates (SO2 a suspendované částice), 80/779/EEC, dodatky 81/857/EEC, 89/427/EEC, 90/656/EEC ad 91/692/EEC
- Lead (Limitní hodnoty olova v ovzduší), 82/884/EEC, dodatky 90/656/EEC a 91/692/EEC
- Nitrogen oxide (Oxidy dusíku), 85/203/EEC, dodatky 85/580/EEC, 90/656/EEC a 91/692/EEC
- Tropospheric Ozone Pollution (Znečištění ovzduší troposférickým ozonem), 92/72/EEC

Nařízení

Žádné

2. Bílá kniha

Směrnice

- Emissions from motor vehicles (Emise z motorových vozidel), 70/220/EEC, dodatky 74/270/EEC, 77/102/EEC, 78/665/EEC, 83/351/EEC, 88/76/EEC, 88/436/EEC, 89/458/EEC, 89/491/EEC, 91/441/EEC, 93/59/EEC, 94/12/EEC, 96/44/EEC a 96/69/EEC, ”Auto-Oil” proposal COM(96) 0163 (COD)
- Emissions from diesel engines - soot (Emise sazí z dieslových motorů), 72/306/EEC, dodatky 89/491/EEC a 97/20/EC
- Emissions from diesel engines (Emise z dieslových motorů), 88/77/EEC, dodatky 91/542/EEC a 96/1/EEC
- Emissions from motor vehicles - roadworthiness test for emissions (Kontrola emisí z motorových vozidel), 92/55/EEC
- VOC emissions from storage and transport of petrol (Těkavé organické látky uvolňující se při skladování a přepravě benzinu), 94/63/EC
- *Lead content of petrol (Olovo obsažené v palivech), 85/210/EEC*, dodatky 85/581/EEC a 87/416/EEC
- *Sulphur content of liquid fuels (Síra obsažená v kapalných palivech), 93/12/EEC*, v původním znění 75/716/EEC
- Proposal: on the quality of petrol and diesel fuel (Návrh: kvalita benzinu a dieslových paliv), COM(96) 0164 (COD) - ”Auto-Oil”.

* Navržené směrnice o kvalitě benzinů a paliva pro dieslové motory, COM(96) 0164 (COD), nahradí směrnici 85/210/EEC a limitní hodnoty pro obsahy síry v palivu pro silniční vozidla obsažené ve směrnici 93/12/EEC.

Nařízení

Žádné

C. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

1. Legislativa mimo Bílou knihu

Směrnice

- Waste from the titanium dioxide industry (Odpad z průmyslu zpracování a výroby oxidu titaničitého), 78/176/EEC, dodatek 91/692/EEC a související směrnice:
Procedures for the surveillance of titanium dioxide industry (Postup při dohledu nad průmyslem oxidu titaničitého), 82/883/EEC
Harmonisation of reduction programmes (Harmonizace programů omezování), 92/112/EEC
- Municipal waste incineration for existing installations (Spalování komunálního odpadu ve stávajících zařízeních ), 89/429/EEC and for new installations (a v nových zařízeních ), 89/369/EEC
- Hazardous waste incineration (Spalování nebezpečných odpadů), 94/67/EC
Proposal for a directive on Landfill of waste (Návrh směrnice o skládkování odpadů), (COM(97)105)-final

Nařízení

Žádné

2. Bílá kniha

Směrnice

- Disposal of waste oils (Nakládání s použitými oleji), 75/439/EEC, dodatky 87/101/EEC a 91/692/EEC
- Waste Framework directive (Rámcová směrnice o nakládání s odpady), 75/442/EEC, dodatky 90/656/EEC, 91/156/EEC a 91/692/EEC
- Disposal of PCBs and PCTs (Nakládání s polychloro-vanými bifenyly a trifenyly), 76/403/EEC nahrazena 96/59/EC z 16.3.98
- Hazardous waste (Nebezpečný odpad), 91/689/EEC nahrazena 78/319/EEC, dodatek 94/31/EC
- Sewage sludge and soil (Odpady z čistíren odpadních vod), 86/278/EEC dodatek 91/692/EEC
- Batteries (Nakládání s použitými bateriemi a akumulátory), 91/157/EEC dodatek 93/86/EEC
- Packaging waste (Odpady z obalů), 94/62/EC

Nařízení

- Regulation on Supervision shipment of waste (Nařízení o dozoru nad přepravou odpadu), EEC/259/93, dodatek 120/97/EC

D. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

1. Legislativa mimo Bílou knihu

Směrnice

Proposed Water Quality Framework Directive (Návrh rámcové směrnice o kvalitě vody), (COM(97)49 -final
- Urban waste water (Čištění městských odpadních vod), 91/271/EEC
- Nitrates (Ochrana vod před znečištěním nitráty ze zemědělských zdrojů), 91/676/EEC
- Dangerous substances to the aquatic environment (Nebezpečné látky vypouštěné do vodního prostředí), 76/464/EEC, 7 dceřiných směrnic, všechny s dodatky 90/656/ECC a 91/692/EEC
- Mercury discharges from chlor-alkali industries (Úniky rtuti z podniků pracujících s roztoky alkalických chloridů), 82/176/EEC
- Cadmium discharges (Úniky kadmia), 83/513/EEC
- Other mercury discharges (Další úniky rtuti), 84/156/EEC
- HCH discharges (Izomery hexachlorcyklohexanu), 84/491/EEC
- List one substances (Seznam látek), 86/280/EEC, dodatky 88/347/EEC a 90/415/EEC
- Bathing water (Jakost vody na koupání), 76/160/EEC, dodatek 90/656/EEC
- Drinking Water (Jakost pitné vody), 80/778/EEC, dodatky 81/858/EEC, 90/656/EEC a 91/692/EEC
- *Surface water for the abstraction of drinking water (Požadovaná jakost povrchové vody užívané jako zdroj pitné vody), 75/440/EEC, dodatky 79/869/EEC, 90/656/EEC a 91/692/EEC
- Related decision 77/795/EEC on common procedures for exchange of information (Rozhodnutí ustavující společný postup pro výměnu informací)
- Measurement and sampling of drinking water (Měření a odběr vzorků pitné vody), 79/869/EEC, dodatek 81/855/EEC
- *Ground water (Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami) 80/68/EEC dodatky 90/656/EEC a 91/692/EEC
- *Fish water (Ochrana a zlepšení jakosti povrchových vod pro podporu života ryb), 78/659/EEC dodatky 90/656/ECC a 91/692/EEC
- *Shellfish water (Ochrana a zlepšení jakosti povrchových vod pro podporu života korýšů a měkkýšů), 79/923/EEC, nahrazena 91/692/EEC

* Bude zahrnuto do rámcové směrnice o kvalitě vody (COM(97)49)

Nařízení

Žádné

2. Bílá kniha

Směrnice

Žádné

Nařízení

Žádné

E. OCHRANA PŘÍRODY

1. Legislativa mimo Bílou knihu

Směrnice

- Habitats (Ochrana volně žijících druhů a biotopů), 92/43/EEC
- Wild birds (Volně žijící ptáci), 79/409/EEC, dodatky 81/854/EEC, 85/411/EEC, 86/122/EEC, 91/244/EEC a 94/24/EC
- Skins of seal pups (Kožešiny z tuleních mláďat), 83/129/EEC, dodatky 85/444/EEC, 89/370/EEC

Nařízení

- Endangered species (Ohrožené druhy), 338/97/EC, ruší EEC/3626/82
- Import of whales (Regulace dovozu výrobků z kytovců), 348/81/EEC
- Protection of the Antarctic (Ochrana Antarktidy) 90/3943/EEC
- Leghold traps (Pasti - ”železa”), EEC/3254/91, dodatek 35/97/EC
- Protection of forests against atmospheric pollution (Ochrana lesů před atmosférickým znečištěním), EEC/3528/86, dodatky EEC/1696/87, EEC/2157/92, EEC/926/93, EEC/836/94, EC/1091/94, EC/690/95, EC/1398/95 a 307/97/EC
- Protection of forests against fire (Ochrana lesů před požáry), EEC/2158/92, dodatky EEC/1170/93, EC/804/94 a 308/97/EC

2. Bílá kniha

Směrnice

Žádné

Nařízení

Žádné

F. OMEZOVÁNÍ PRŮMYSLOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ A ŘÍZENÍ RIZIK

1. Legislativa mimo Bílou knihu

Směrnice

- *Air pollution from industrial plants (Znečištění ovzduší z průmyslových zařízení), 84/360/EEC, dodatky 90/656/ECC a 91/692/EEC
- Large combustion plants (Velká spalovací zařízení), 88/609/EEC, dodatky 90/656/ECC a 94/66/EC
- IPPC (Integrovaná prevence a kontrola znečišťování) 96/61/EC
- Seveso - Control of major accident hazards (O nebezpečí vážných havárií při určitých průmyslových aktivitách)), 96/82/EC nahrazující 82/501/EEC
Proposed Directive on industrial emissions of VOC-solvents (Návrh směrnice o průmyslových emisích těkavých organických látek), COM(96) 538-final.

* Bude nahrazeno směrnicí IPPC.

Nařízení

- Regulation on ECO-Label (Nařízení o označování výrobků), EEC/880/92 související s usnesením o kritériích pro označování:
Dishwashers (Myčky), 93/431/EEC
Soil improvers (Prostředky na zlepšování kvality půdy), 94/923/EEC
Toilet paper (Toaletní papír), 94/924/EEC
Paper kitchen rolls (Kuchyňský hygienický papír), 94/925/EEC
Laundry detergents (Prací prostředky), 95/365/EEC
Single-ended lightbulbs (Žárovky), 95/533/EEC
Indoor paints and varnishes (Barvy a laky), 96/13/EEC
Bed-linen and T-shirts (Ložní prádlo a trička), 96/304/EEC
Double ended lightbulbs (Zářivky), 96/337/EEC
Washing machines (Pračky), 96/461/EEC
Copying paper (Kopírovací papír), 96/467/EEC
Refrigerators (Ledničky), 96/703/EEC
- Regulations on EMAS (Nařízení o EMASu), EEC/1836/93

2. Bílá kniha

Směrnice

Žádné

Nařízení

Žádné

G. CHEMICKÉ LÁTKY A GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY

1. Legislativa mimo Bílou knihu

Směrnice

- Animal experiments (Pokusy se zvířaty), 86/609/EEC
- Good laboratory practice (Aplikace zásad správné laboratorní praxe), 87/18/EEC související směrnice 88/320/EEC on inspection (o inspekci)
- GMOs, contained use (O používání geneticky modifikovaných organismů v uzavřeném prostředí), 90/219/EEC dodatek 94/51/EC
- Asbestos (O prevenci a snížení znečištění životního prostředí azbestem), 87/217/EEC

Nařízení

Žádné

2. Bílá kniha

Směrnice

- Classification, packaging and labelling of dangerous substances (Klasifikace, balení a označování nebezpečných látek), 67/548/EEC dodatky 69/81/EEC, 70/189/EEC, 71/144/EEC, 73/146/EEC, 75/409/EEC, 76/907/EEC, 79/370/EEC, 79/831/EEC,80/1189/EEC, 81/957/EEC, 82/232/EEC, 83/467/EEC, 84/449/EEC, 86/431/EEC, 87/432/EEC, 88/302/EEC, 88/490/EEC, 90/517/EEC, 91/325/EEC, 91/326/EEC, 91/410/EEC, 91/632/EEC, 92/32/EEC, 92/37/EEC, 92/69/EEC, 93/21/EEC, 93/67/EEC, 93/72/EEC, 93/90/EEC, 93/101/EEC, 93/105/EEC, 94/69/EC, 96/54/EC, 96/56/EC
- Classification, labelling and packing of dangerous preparations (Klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků), 88/379/EEC, dodatky 89/178/EEC, 90/462/EEC, 91/155/EEC, 93/18/EEC, 93/112/EEC, 91/442/EEC, 95/65/EEC
- Restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations (O omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků), 76/769/EEC dodatky 79/663/EEC, 82/806/EEC, 82/828/EEC, 83/264/EEC, 83/478/EEC, 85/467/EEC, 85/610/EEC, 89/677/EEC, 89/678/EEC, 91/173/EEC, 91/338/EEC, 91/339/EEC, 91/659/EEC, 94/27/EC, 94/48/EC, 94/60/EC, 96/55/EC, 97/10/EC, 97/16/EC
- GMOs, deliberate release (O záměrném vpouštění geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí), 90/220/EEC dodatky 94/15/EC, 97/35/EC
- Detergents (Detergenty), 73/404/EEC dodatky 82/242/EEC a 86/94/EEC, související směrnice o testování biologické rozložitelnosti, 73/405/EEC
- Transport of dangerous goods by road (O transportu nebezpečných látek) 94/55/EC

Nařízení

- Regulation on Existing substances (Nařízení o existujících látkách), EEC/793/93
- Regulation laying dawn the Principles for the Evaluation of Risks (Nařízení o principech hodnocení rizik), EC/1488/94
- Regulation concerning the first list of priority substances (První seznam prioritních látek), EC/1179/94
- Regulation concerning the second list of priority substances (Druhý seznam prioritních látek), EC/2268/95
- Regulation concerning the third list of priority substances (Třetí seznam prioritních látek), 142/97/EC a 143/97/EC
- Regulation on Import and export of dangerous chemicals (O dovozu a vývozu nebezpečných chemikálií), EEC/2455/92
- Regulation on Ozone depleting substances (O látkách poškozujících ozon), EC/3093/94

H. HLUK Z DOPRAVY A STROJŮ

1. Legislativa mimo Bílou knihu

Směrnice

Žádné

Nařízení

Žádné

2. Bílá kniha

Směrnice

- Motor Vehicles (Motorová vozidla)70/157/EEC dodatky 73/350/EEC, 77/212/EEC, 81/334/EEC, 84/372/EEC, 84/424/EEC, 87/354/EEC, 89/491/EEC, 92/97/EEC a 96/20/EC
- Motor Cycles (motocykly) 78/1015/EEC dodatky 87/56/EEC a 89/253/EEC
- Construction plant equipment (framework) (Stavební stroje - rámec)), 79/113/EEC dodatky 81/1051/EEC a 85/405/EEC
- Subsonic aircraft (Podzvuková letadla), 80/51/EEC, dodatky 83/206/EEC
- Subsonic jet aeroplanes (Podzvuková trysková letadla), 89/629/EEC
Limitation of the operations of aeroplanes (Limity pro provoz letadel), 92/14/EEC
- EEC type approval for construction plant and equipment (Prokazování shody pro stavební zařízení), 84/532/EEC
- Compressors (Kompresory), 84/533/ECC dodatek 85/406/EEC
- Tower cranes (Věžové jeřáby), 84/534/EEC dodatek 85/405/EC
- Welding generators (Svařovací generátory), 84/535/EEC dodatek 85/407/EEC
- Power generators (Elektrogenerátory), 84/536/EEC dodatek 85/408/EEC
- Concrete breakers (Sbíječky), 84/537/EEC dodatek 85/409/EEC
- Lawn mowers (Sekačky na trávu), 84/538/EEC dodatky 87/252/EEC, 88/180/EEC a 88/181/EEC
- Hydraulic excavators (Hydraulické bagry), 86/662/EEC dodatky 89/514/EEC a 95/27/EC
- Household appliances (Domácí spotřebiče), 86/594/EEC

Nařízení

Žádné

I. JADERNÁ BEZPEČNOST

1. Legislativa mimo Bílou knihu

Směrnice

- Radiation protection of general public and workers (Ochrana veřejnosti a pracujících před radiací), 80/836/Euratom dodatek 84/467/Euratom
- Radiation protection of patients (Ochrana nemocných před radiací), 84/466/Euratom
- Early exchange of information in case of radiological emergency (Včasná výměna informací v případě radiačního nebezpečí), 87/600/Euratom
- Information of the public (Informování veřejnosti), 89/618/Euratom
- Radiation protection of outside workers (Ochrana osob pracujících venku před nebezpečím radiace), 90/641/Euratom

Nařízení

Žádné

2. Bílá kniha

Směrnice

- Shipments of radioactive waste (Přeprava radioaktivních odpadů), 92/3/Euratom doplněna směrnicí 93/552/Euratom
- Basic Safety Standards (Základní bezpečnostní standardy), 96/29/Euratom

Nařízení

- Maximum permitted levels of radioactive contamination of foodstuffs following a radiological emergency (Maximální povolená úroveň radioaktivního znečištění potravin po úniku radiace), 87/3954/Euratom doplněné nařízeními 770/90/Euratom, 219/89/Euratom, 944/89/Euratom
- Imports of agricultural products following the Chernobyl Accident (Dovoz zemědělských produktů po černobylské havárii), 90/737/CEE, dodatky 94/3034/EEC a 95/686/EC
- Shipments of radioactive substances (Transport radioaktivních látek), 93/1493/Euratom

Neoficiální překlad The Environmental Acquis z příručky pro aproximaci, kterou vydala Evropská komise.