INFORMAČNÍ PODPORA MŽP

předvstupní strategie České republiky na úseku životního prostředí

1. Úvod

V lednu 1997 porada vedení MŽP schválila materiál Příprava České republiky v oblasti ochrany životního prostředí (ŽP) na vstup do Evropské Unie (předvstupní strategie), v němž bylo Referenční informační středisko MŽP (RIS) pověřeno zajišťováním informační podpory celého procesu v oblasti veřejných informačních služeb.

Pojem ”veřejné informační služby” zahrnuje služby, které jsou poskytovány odborné i nejširší veřejnosti veřejnými, všeobecnými, odbornými i jinými specializovanými knihovnami a informačními středisky, popř. dalšími zpracovatelskými nebo zprostředkovatelskými pracovišti (dále jen SVIS - středisko veřejných informačních služeb).

Tato informační podpora spočívá v zajišťování primárních informačních zdrojů (česká a zahraniční periodika, účelové monografie a speciální informační prameny se vztahem k EU/ES), dále v tvorbě sekundárních informačních zdrojů (tvorba účelových bibliografických a dokumentografických databází zaměřených na problematiku EU/ES) a v poskytování informačních služeb i konzultací při řešení konkrétních uživatelských dotazů a při přípravě přehledových materiálů k této problematice.

- RIS plní na MŽP funkci koordinačního pracoviště pro informační zabezpečení procesu předvstupní strategie týkající se životního prostředí.

- Od roku 1995 RIS ve spolupráci se SVIS zpracovává Registr předpisů Evropského společenství z oblasti životního prostředí od roku 1967, který obsahuje přehled předpisů ES v rozsahu přibližně odpovídajícím European Community Environment Legislation, následně European Union Environmental Legislation and Policy. Tyto předpisy jsou jako primární informační prameny umístěny v jednotlivých SVIS rezortu podle vymezené informační gesce. Registr je vydáván i v tištěné podobě jako ročenka. Od roku 1997 bude tento přehled zpracováván přímo z Ústředního věstníku Evropských společenství, řada L, C, neboť vydávání řady European Union Environmental Legislation and Policy v rámci programu PHARE bylo ukončeno.

- Od roku 1997, v rámci prioritních úkolů, bylo RIS pověřeno sběrem a inventarizací českých překladů směrnic ES z oblasti ŽP a studií zabývajících se transformační a aproximační problematikou z oblasti ŽP. Od března do konce května probíhal sběr těchto speciálních informačních pramenů a jejich zpracování do registrů RIS.

- RIS ve spolupráci s Parlamentní knihovnou ČR, která je koordinátorem přípravy čtyřjazyčné verze tezauru EU EUROVOC, zahájilo koordinační práce na sladění české terminologie z oblasti ŽP s terminologií užívanou v EU.

- Pro uživatele se zpracovávají rešerše z databáze CELEX (fulltextová databáze předpisů ES). Zájemcům z odborné sféry i ze strany veřejnosti jsou poskytovány aktuální informace o materiálech EU prostřednictvím měsíčního periodika Novinky odborné knihovny MŽP a dvouměsíčního periodika EKO VIS. Informační zpravodaj, kde je od r. 1997 speciální rubrika tematicky zaměřená na EU a životní prostředí. V rámci prací na zpřístupnění informací veřejnosti prostřednictvím Internetu připravuje RIS soubor informací vztahující se k výše uvedené problematice. V současné době jsou již tyto informace prezentovány na ministerstvu prostřednictvím vývěsky Novinky RIS v prostředí Microsoft Exchange nebo Lotus Notes.

2. Činnost RIS v oblasti informačního zabezpečení procesu předvstupní strategie v roce 1997

2.1 Zajišťování primárních informačních materiálů týkajících se právních předpisů ES z oblasti ŽP:

V roce 1997 jsou prostřednictvím RIS dostupné tyto materiály:

- Official Journal of the European Communities L, C,
- databáze CELEX (digitalizovaná forma právních předpisů ES na CD-ROM),
- další informační prameny týkající se EU (zahraniční periodika, česká periodika, monografie, studie, překlady apod.).

Nově byla věnována pozornost překladům právních předpisů a studiím z oblasti životního prostředí.

2.1.1 Překlady právních předpisů ES a studie týkajících se životního prostředí

K 30. červnu 1997 byl zpracován přehled o 192 překladech právních předpisů z oblasti ŽP uložených buď na MŽP, nebo v jiných organizacích.

MŽP má k dispozici 146 překladů (RIS-knihovna má k dispozici 133 překlady, odborné útvary MŽP disponují 13 překlady), cizí organizace mají k dispozici 118 překladů.

2.1.2 Studie k problematice EU:

V současné době je v knihovně RIS uloženo 38 studií.

2.2 Databáze RIS obsahující informace o EU

2.2.1 Registr předpisů ES vztahujících se k problematice životního prostředí (EC)

Základem pro zpracování registru jsou dva základní dokumenty: Bílá kniha a The Environmental Acquis.

Bílá kniha - publikace pod názvem Příprava přidružených zemí střední a východní Evropy na začlenění do vnitřního trhu unie byla schválena Evropskou radou v rámci tzv. předvstupní strategie přidružených zemí střední a východní Evropy. Skládá se z vlastního textu rozděleného na 6 kapitol (1. Úvod; 2. Vnitřní trh a předvstupní fáze; 3. Komunitární právo vnitřního trhu; 4. Situace v zemích střední a východní Evropy; 5. Zvláštní technická pomoc; 6. Závěry) a obsáhlé přílohy s 23 oddíly, v nichž shrnuje konkrétní legislativní opatření k vytvoření a fungování vnitřního trhu a ke sblížení legislativy přidruženého státu s legislativou ES. Příloha je rozdělena do těchto oddílů: 1. Volný pohyb kapitálu; 2. Volný pohyb a bezpečnost průmyslových výrobků; 3. Hospodářská soutěž; 4. Sociální politika; 5. Zemědělství; 6. Doprava; 7. Audiovize; 8. Životní prostředí; 9. Telekomunikace; 10. Přímé daně; 11. Volný pohyb zboží; 12. Veřejné zakázky; 13. Finanční služby; 14. Ochrana osobních údajů; 15. Právo společnosti; 16. Účetnictví; 17. Občanské právo; 18. Vzájemné uznávání odborné kvalifikace; 19. Duševní, průmyslové a obchodní vlastnictví; 20. Energetika; 21. Celní unie; 22. Nepřímé daně; 23. Ochrana spotřebitelů. Bílá kniha nemá závaznou povahu. Obsahuje doporučení ke sblížení práva přidružených států s právem ES. Je prvkem předvstupní strategie přidružených států, nikoliv součástí jednání o přístupu za člena EU. Jejím smyslem bylo zahájit proces sblížení. Neobsahuje doporučení v celém rozsahu acquis communautaire, které musí převzít státy při přístupu za člena EU.

The Environmental Acquis - pracovní dokument pro aproximaci práva na úseku životního prostředí připravený oddělením A.4 DG XI. Z celkem 318 komunitárních právních předpisů vztahujících se k životnímu prostředí jich The Environmental Acquis zahrnuje 79 s tím, že v některých případech se jedná o skupiny předpisů (dodatky a odvozené směrnice nejsou zahrnuty do počtu 79, počítají se pouze základní - mateřské směrnice). Z celkového počtu 79 předpisů/skupin jich 40 patří do okruhu Bílé knihy, 39 je mimo rámec Bílé knihy. Předpisy/skupiny předpisů jsou rozděleny obvyklým způsobem na 9 tematických oblastí: 1. Kvalita ovzduší; 2. Nakládání s odpady; 3. Kvalita vod;

4. Ochrana přírody; 5. Kontrola průmyslového znečištění a řízení rizik; 6. Chemikálie a geneticky modifikované organismy; 7. Jaderná bezpečnost; 8. Horizontální opatření; 9. Hluk. Z vyhodnocení tohoto materiálu vyplynulo, že v oblasti životního prostředí existuje 186 právních aktů ES (základních dokumentů, odvozených dokumentů a dodatků), které bude nutné do právního řádu ČR transponovat.

- Stav registru 1967-1995: 229 předpisů.
- Stav registru 1967-1996: 407 předpisů - registr byl doplněn o základní předpisy z Bílé knihy a pracovního materiálu EU The Environmental Acquis (dále jen Aquis). V současné době tento registr obsahuje všechny předpisy ES, které patří do kategorie sbližování práva ES s právem ČR v oblasti ŽP. Předpisy za rok 1997 jsou průběžně ukládány do databáze ECZC. Databáze jsou členěny tematicky podle European Union Legislation and Policy na:
- biotechnologie: 19 předpisů, 4 Aquis (2M1 + 2D2), 1P3 (1PK4+ 1CP5), 10NP6 (v této kapitole se jedná především o problematiku geneticky modifikovaných organismů),
- geologie: neoficiální zařazení vzhledem k překladu: 1 směrnice, Aquis 0, 1P,
- hluk: 18 směrnic, 16 Aquis (12M + 4D), 10P, 0NP.
- chemické látky, rizika: 94 směrnic, 54 Aquis (11M + 43D), 46P (31PK + 15CP), 42NP,
- obecná politika: 58 směrnic, 8 Aquis (8M), 22P (18PK + 4CP), 3NP,
- odpady: 46 směrnic, 30 Aquis (14M + 15D + 1Proposal), 37P (31PK + 6 CP), 5NP,
- ovzduší: 70 směrnic,
- ovzduší - MDS 24 směrnic, 17 Aquis (6M + 11D), 9P (1PK + 8CP), 0NP,
- ovzduší MŽP 46 směrnic, 15 Aquis (10M + 5D), 27P (17PK + 10CP), 3NP,
- příroda: 44 směrnic, 15 Aquis (7M + 8D), 4P (3PK + 1CP), 12NP,
- voda: 61 směrnic, 21 Aquis (11M + 10D), 33P (29PK + 4CP), 0NP.

Celkem podle The Environmental Aquis je v databázi zahrnuto 180 směrnic (81M + 98D + 1 Proposal), z tohoto počtu směrnic je 116P, 81NP (některé návrhy obsahují revizi stávajících překladů.

1M = ”mateřská směrnice” (základní), 2D = ”dceřiná směrnice”, 3P = překlad, 4PK = překlad uložený v knihovně MŽP, 5CP = cizí překlad uložený mimo knihovnu MŽP, 6NP = návrh překladu

2.2.2 Registr překladů směrnic EC (ECEPRE)

Stav registru k 30. červnu1997: 192 překladů.

2.2.3 Katalog odborné knihovny MŽP (KATG)

2.2.4 Výběr článků z českých časopisů (SBERN)

2.2.5 Výběr článků ze zahraničních periodik z oblasti EU/EC (ECZP)

2.3 Tištěné výstupy poskytující informace z oblasti EU/EC:

Od 30. června 1997 jsou prostřednictvím RIS dostupné tyto materiály:

- EKO VIS, Informační zpravodaj (6x ročně);
- Informace z EU/ES (Ekologický monitor - výběr ze zahraničních periodik, výběrová bibliografie z českých periodik, výběrová bibliografie ze zahraničních periodik, výběrová bibliografie z dalších informačních pramenů).
- Novinky odborné knihovny RIS MŽP (12x ročně);
- Výběr monografií z oblasti EU/ES.
- Výběr českých článků z časopisů z oblasti EU/ES.
- Výběr článků ze zahraničních periodik z oblasti EU/ES.
- Předpisy Evropských společenství z oblasti životního prostředí (1x ročně).
- Překlady právních předpisů Evropských společenství (1x ročně).

2.4 Informační služby:

- Poskytování bibliografických informací o informačních pramenech z oblasti EU/ES.
- Výpůjčky primárních informačních pramenů.
- Poskytování xerokopií na vyžádání z informačních pramenů z oblasti EU/ES.
- Zpracovávání rešerší na základě uživatelského profilu z databází RIS.
- Poskytování konzultací jednotlivým pracovníkům MŽP, kteří se zabývají sbližováním právních předpisů z oblasti ŽP.
- Poskytování přehledů o stavu a dostupnosti právních předpisů ES spolupracujícím organizacím.

Referenční informační středisko MŽP zahájilo intenzivní práce na komplexním zajištění informační podpory z oblasti EU/ES v březnu 1997. Základ tvořil již dva roky budovaný registr právních předpisů ES; jeho revizí a rozšířením o informační zdroje jednak analýzou překladů, jednak srovnávací analýzou stavu s Bílou knihou a The Environmental Acquis vznikl na MŽP ucelený komplex informací sloužící jako pracovní pomůcka všem uživatelům, kteří se nějakým způsobem podílejí na harmonizaci a aproximaci právních předpisů s předpisy ES. Tento komplex informací je doplněn o přehled přeložených právních předpisů a lze i stanovit priority pro další překladatelské aktivity jednotlivých odborných útvarů, které zastřešují aproximační a harmonizační aktivity. Byl rozšířen záběr veřejného informování o stavu právních předpisů v ES a zvýšila se tím i kvalita a frekvence poskytovaných služeb.

PhDr. Věra Krajíčková,
vedoucí Referenčního informačního střediska MŽP