Třetí setkání ministrů životního prostředí

ze zemí přidružených k Evropské unii s Ritt Bjerregaardovou, komisařkou Evropské komise pro životní prostředí a jadernou bezpečnost se uskutečnilo 8. září 1997 v Bruselu. Setkání bylo již třetí od roku 1995. Schůzky se zúčastnil rovněž Johny Lahure, ministr životního prostředí Lucemburska, které nyní EU předsedá, a zástupci Generálního ředitelství XI Evropské komise. Za českou stranu se jednání zúčastnili ministr životního prostředí Jiří Skalický a náměstek ministra Vladislav Bízek.

Předmětem jednání byla především tato témata:

1. hodnocení pokroku asociovaných zemí při sbližování jejich legislativy s právem Evropských společenství,

2. představení příručky pro aproximaci připravené Evropskou komisí,

3. stanovisko EU a přidružených zemí k závazkům na snížení emisí skleníkových plynů v souvislosti s přípravou na konferenci smluvních států Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, která se bude konat začátkem letošního prosince v japonském Kjótu.

Pokud jde o aproximaci legislativy k právu EU, byly Česká republika a Estonsko hodnoceny jako státy, které pokročily nejdále, uvedl po návratu z Bruselu při setkání s novináři ministr životního prostředí Jiří Skalický.

V druhém bodu jednání (další postup aproximace právních předpisů a metodická doporučení přidruženým zemím pro tento proces) byla představena příručka připravená Evropskou komisí a zabývající se směrnicemi, jež je zcela nezbytné transponovat do právního řádu asociovaných zemí. Ke každé směrnici přináší příručka komentář popisující vzájemné souvislosti těchto právních aktů a určitá doporučení, jak je transponovat. (Text příručky v angličtině je k dispozici na MŽP, nejpozději začátkem příštího roku ji Evropská komise vydá ve všech jazycích přidružených zemí.) V diskusi k tomuto okruhu otázek, jež se soustředila především na další postup aproximace právních předpisů a stanovení konkrétního harmonogramu prací, informoval ministr Jiří Skalický účastníky setkání v Bruselu o naší environmentální aproximační strategii.

Třetím bodem jednání ministrů životního prostředí v Bruselu byla příprava na konferenci o změnách klimatu v Kjótu a stanovisko přidružených zemí k závazkům na snížení emisí skleníkových plynů. Evropská unie navrhla, aby se všechny státy v Kjótu zavázaly, že sníží tyto emise do roku 2005 o 7,5 % a do roku 2010 o 15 % oproti roku 1990. Na bruselském setkání zástupci mnoha přidružených zemí vyslovili výhrady k tomuto ambicióznímu závazku EU - vzhledem ke svým konkrétním podmínkám, očekávanému hospodářskému vývoji a růstu HDP považují takový závazek za obtížně splnitelný. Většina asociovaných států při bruselském jednání souhlasila pouze s první částí návrhu - tj. snížit emise do roku 2005 o 7,5 %. Ministr Skalický plně a bez výhrad podpořil iniciativu EU a prohlásil, že ČR je připravena tento závazek splnit.