Světový summit “FORUM RIO + 5“
a jeho význam pro Českou republiku

Vladimír Prchlík

“.... Lidské bytosti stojí v ohnisku zájmu o trvale udržitelný rozvoj. Mají právo na zdravý a produktivní život, který je v souladu s přírodou.“

(Z Deklarace přijaté na Konferenci Spojených národů o životním prostředí a rozvoji (UNCED) v brazilském Rio de Janeiro v roce 1992)

 

Rok 1997 byl pro celé lidstvo mj. významný tím, že v něm probíhala celosvětová diskuse a zhodnocení výsledků dosažených podle Deklarace o trvale udržitelném rozvoji, přijaté slavnostně v roce 1992 v brazilském Rio de Janeiro.

Ve dnech 13. až 19. března 1997 se v Riu de Janeiro uskutečnilo zasedání za účasti okolo 650 zástupců z nejrůznějších zemí světa, aby myšlenku trvale udržitelného rozvoje v duchu summitu Země převedli ze stádia “jednání“ do stádia “uvádění v život“ (from Agenda to Action), a připravili další postup pro třetí tisíciletí.

Proces označený Rio + 5, který probíhal v uplynulém pětiletém období, měl shromáždit dosažené výsledky a vyhodnotit účinnost jednotlivých opatření v nejrůznějších regionech planety Země. Významné setkání v tomto smyslu bylo uspořádáno v lednu 1997 v Tallinnu (Estonsko) v rámci regionu střední a východní Evropy, kde byl projednán pokrok a zkušenosti se zaváděním Agendy 21. Toto zasedání bylo mj. významné tím, že se společně sešli zástupci vlád a nevládních organizací ze 16 zemí, kteří předložili ve formě případových studií výsledky dosažené při uplatňování trvale udržitelného rozvoje v jednotlivých zemích našeho regionu. Za Českou společnost pro životní prostředí byla předložena “Zpráva ČSŽP RIO + 5“ formou případové studie (Case Study) sestavená ze tří částí:

• Procesy po Konferenci UNCED ‘92 k podpoře trvale udržitelného rozvoje.

• Úspěšné příklady a nové náměty pro trvale udržitelný rozvoj.

• Doporučení společných akcí na regionální a mezinárodní úrovni.

V průběhu konference se sešly pracovní skupiny, členěné podle tematických celků takto:

1. Kritická místa zavádění trvale udržitelného rozvoje v regionu střední a východní Evropy.

2. Překážky při uskutečňování Agendy 21.

3. Politika nedostatků a omezení.

4. Strategické úspěchy a získaná ponaučení.

5. Činitele a podložené hodnoty, které přispěly k úspěchům.

6. Doporučení pro globální, regionální, národní a místní vlády.

V rozsáhlém materiálu z jednání pracovních skupin lze nalézt významná doporučení a často i kritiku od jednotlivých delegátů, a to zejména v oblasti nutnosti změny postojů k životnímu prostředí, k životnímu stylu a konzumním přístupům. Ve většině zemí přetrvává nedostatek účasti veřejnosti na řešení otázek životního prostředí, nedostatek vzájemného propojení mezi články společnosti, nedostatek legislativních nástrojů trvale udržitelného rozvoje pro budoucnost atd. Celkem bylo zaznamenáno přes 20 kritických připomínek a okolo 150 doporučení pro vlády všech stupňů. Toto setkání v Tallinnu bylo současně i poslední přípravou na světové FORUM RIO + 5 a jeho závěry obohatily významně i jeho průběh. (Autor měl osobní příležitost tlumočit výsledky dosažené Českou společností pro životní prostředí jako nevládní organizace, zakládajícího člena ČSVTS na obou zasedáních, což přispělo k možnosti širšího pohledu a srovnání různých přístupů a závěrů.)

Jednání označené FORUM RIO + 5 bylo organizováno opět v Riu de Janeiro Výborem Země, který vznikl jako výsledek světového summitu v Riu v roce 1992 a působí jako mezinárodní nevládní organizace se sídlem v San José (Costa Rica). Má dozírat nad plněním přijatých dokumentů, zejména při prosazování systému trvale udržitelného rozvoje. Oslovuje veřejnost, ovlivňuje procesy rozhodování a vytváří potřebnou spolupráci mezi vládami zemí a zástupci občanské společnosti, kteří se podílejí přímo na společném úsilí v zájmu budoucnosti. Hlavním cílem RIO + 5 bylo vytvořit nové svazky a uvést do pohybu nové činnosti podle hesla “Od jednání k uskutečnění cílů“. Konečným výsledkem zasedání pak byla doporučení na regionální a globální úrovni pro trvale udržitelný rozvoj, která byla předložena Výboru Spojených národů pro trvale udržitelný rozvoj (UN Commission on Sustainable Develop-ment) v dubnu a následně Mimořád-
nému zasedání Valného shromáždění Spojených národů (UNGASS) v červnu 1997 v New Yorku. FORUM RIO + 5 se zabývalo též přípravou postupů při uplatnění budoucí Charty Země, která bude předložena Valnému shromáždění Spojených národů do roku 2000. FORUM RIO + 5 sehrálo jedinečnou úlohu, neboť dalo společenským organizacím i jednotlivcům možnost současně posoudit dosavadní proces trvale udržitelného rozvoje, uznat podíl tisíců nevládních organizací jako zástupců občanů a vytvořit tzv. “globální forum“. Zvláštní snahu připojit se k výzvě Výboru Země a podílet se na přípravě a jednání FORUM RIO + 5 projevily celosvětové organizace, jako například Ústav světových zdrojů, Organizace žen pro životní prostředí a rozvoj, Světový svaz ochrany přírody (IUCN), Výbor světového obchodu pro trvale udržitelný rozvoj, Mezinárodní výbor vědeckých svazů, Světová federace inženýrských organizací (WFEO), Brazilské nevládní FORUM a Brazilská nadace pro trvale udržitelný rozvoj.

Zasedání FORUM RIO + 5 posoudilo a celosvětově zhodnotilo veškerou činnost, jež následovala po prvním summitu Země v Riu v roce 1992, zejména stav a další pokračování tam započatého procesu, jak jej obsahuje tzv. akční plán, označovaný jako “Agenda 21“, která má čtyřicet kapitol a obsahuje 500 stran textu členěného do sekcí takto:

SEKCE I Sociální a ekonomická dimenze

SEKCE II Ochrana zdrojů pro rozvoj a hospodaření s nimi

SEKCE III Posílení úlohy významných společenských skupin

SEKCE IV Prostředky realizace.

Vlastní průběh světového summitu
FORUM RIO + 5 zahájil velmi působivý rituální tanec za zvuků brazilských lidových písní, připomínající původní indiánské obyvatele Brazílie a jejich lidové zvyky. Účastníci zhlédli audiovizuální program pod heslem “From Agenda to Action“. Poté následovaly projevy představitelů pořadatelských organizací a zástupců světových organizací Spojených národů.

V zahajovacím projevu Maurice Strong, prezident pořádajícího Výboru Země a tvůrce myšlenky trvale udržitelného rozvoje u příležitosti konference UNCED v Riu de Janeiro v roce 1992, oslovil přítomné delegáty zastupující vládní i nevládní organizace, jakož i zástupce světových organizací a vymezil hlavní poslání procesu RIO + 5 a cíle summitu FORUM RIO + 5 pro dosažení trvale udržitelného rozvoje v globálním, regionálním i lokálním měřítku. FORUM nabídlo formou přednášek, plenárních zasedání, pracovních skupin a společenských setkání velkou příležitost k aktivní účasti a výměně názorů, avšak i naději společné intenzívní práce po dobu zasedání.

Prezident pořádající země Federální republiky Brazílie Fernando Henrique Cardoso ve svém projevu vyjádřil hrdost uvítat v Riu účastníky světového summitu, aby zhodnotili společně výsledky dosažené v uplynulém období a projednali další postupy a zásady k prosazování Agendy 21 do praxe: “Všichni jsme se sjednotili na uskutečňování zásad trvale udržitelného rozvoje již před pěti lety právě v Riu de Janeiro, které je poselstvím světu, neboť jsme učinili důležité rozhodnutí pro dosažení tohoto cíle. Konference UNCED založila normy jak na národní tak i mezinárodní úrovni pro spolupráci v oblasti trvale udržitelného rozvoje. Dosáhli jsme od té doby pozoruhodného úspěchu, avšak mnoho ještě zbývá učinit, abychom splnili cíle vytčené před pěti lety. Proto vyzýváme nyní všechny – přejděme od jednání k uvádění do praxe (From Agenda to Action)! Jsme povinni současné i budoucím generacím zajistit zdravé životní prostředí ve světě, v němž rozvoj je dosažitelný veškerému lidstvu. Tím se toto FORUM stane krokem správným směrem“.

Po úvodních proslovech členů řídícího výboru summitu RIO + 5 následovaly přednášky členěné do skupin, kde vystoupili představitelé předních světových organizací a regionů na vybraná témata:

Hodnocení minulých činností a budoucí předpoklady pro trvale udržitelnou planetu Země – k tomuto tématu vystoupili zástupci hodnotící konferenci UNCED v Riu, Konferenci o sociálním rozvoji, Konferenci žen a Konferenci o lidských sídlech (habitat).

• Hodnocení kritických názorů, nejlepších zkušeností, cen a nástrojů pro trvale udržitelný rozvoj – v této skupině přednesli zástupci všech regionů světa své zprávy obsahující hodnocení procesu trvale udržitelného rozvoje podle výsledků konzultací, jež proběhly v lednu 1997.

Na programu zasedání pracovních skupin byla následující témata:

A. Místní správa a organizace založené obcemi

B. Národní rady pro trvale udržitelný rozvoj a obdobné organizace

C. Obchod a průmysl

D. Věda, technika a výzkumné ústavy

E. Síť nevládních organizací

F. Finanční ústavy, Agentury Spojených národů pro rozvoj a soukromá lidumilnost

G. Hodnoty a výchovné a vzdělávací skupiny

Další jednání FORUM RIO + 5 bylo věnováno správnému přístupu k místnímu a národnímu trvale udržitelnému rozvoji. Plenární zasedání se zabývalo především otázkami řízení procesu trvale udržitelného rozvoje:

• Přehled řídících systémů

• Indikátory trvalé udržitelnosti

• Řízení ekosystémů

• Ekonomika pro trvale udržitelný rozvoj

• Řídící systémy obchodu pro trvale udržitelný rozvoj

• Sociální rozvoj a lidská sídla

Jednání pracovních skupin se týkala těchto otázek:

A. Hodnotový systém pro trvale udržitelný rozvoj obsažený v Chartě Země

B. Finanční systémy pro trvale udržitelný rozvoj

C. Zemědělské systémy pro trvale udržitelný rozvoj

D. Biodiverzita a trvale udržitelný rozvoj

E. Energetika pro trvale udržitelný rozvoj zítřka

F. Informace a spojení pro trvale udržitelný rozvoj

G. Doprava, turistika a udržitelný rozvoj

Volný den využili účastníci summitu k odborným exkurzím pod heslem VIVA RIO! Jednotlivé trasy exkurzí vedly k místům s ukázkami historie, společenských a kulturních zajímavostí a životního prostředí města a jeho okolí.

Předposlední den jednání pokračovalo globálním pohledem na trvale udržitelný rozvoj. Posouzena byla úloha:

• mezinárodních finančních ústavů,

• mezinárodních agentur pro rozvoj,

• obchodu,

• občanské společnosti.

Pracovní skupiny projednaly tato témata:

A. Vhodnost globálních dohod pro pokračování trvale udržitelného rozvoje

B. Úloha globálních finančních ústavů a sítě pro financování trvale udržitelného rozvoje

C. Přeměna systému Spojených národů k podpoře trvale udržitelného rozvoje (k tomuto bodu promluvil Maurice Strong, pověřený vypracováním návrhu reorganizace systému Spojených národů)

D. Podpora účasti občanů a ekonomů při globálním pohledu na trvale udržitelný rozvoj

E. Obchodní činnosti pro trvale udržitelný rozvoj.

Závěrečný den zasedání byl věnován přednesení společných dokumentů (nových návrhů a akčních plánů) a stanovení příštích kroků, které pracovní skupiny připravily a projednaly:

A. Návrh Charty Země

B. Místní postupy pro trvale udržitelný rozvoj

C. Národní postupy pro trvale udržitelný rozvoj

D. Finanční nástroje pro trvale udržitelný rozvoj a ekonomické podněty pro podporu místních a národních mechanismů pro trvale udržitelný rozvoj

E. Místní, národní, regionální a globální dohody o trvale udržitelném rozvoji mezi občanskou společností, obchodem a vládou

F. Doporučení pro výbor Spojených národů pro trvale udržitelný rozvoj a pro Mimořádné Valné shromáždění Spojených národů (UNGASS) v červnu 1997 v New Yorku.

Závěrečné plenární zasedání řídil Maurice Strong, prezident pořádajícího Výboru Země. Zdůraznil dosažené cíle summitu FORUM RIO + 5, které spočívají ve spontánní podpoře dalšího postupu při zavádění zásad trvale udržitelného rozvoje v globálním měřítku a předložil nový návrh Charty Země obsahující 18 principů včetně tzv. “zlatého pravidla“, jež zní: “Nečiň životnímu prostředí ostatních to, co ty nechceš, aby se dělo tvému životnímu prostředí“.

Charta Země vyzývá Valné shromáždění Spojených národů a všechny státy světa, aby přijaly závazek – smlouvu, která by vytvořila mezinárodní legislativní rámec pro současný i budoucí trvale udržitelný rozvoj a pro právo a politiku trvale udržitelného rozvoje.

FORUM RIO + 5 splnilo očekávání: provedlo zhodnocení zavádění a pokroku, dosaženého v procesu trvale udržitelného rozvoje, a stanovení cílů pro období dalších pěti let a připravilo závažné dokumenty pro následující zasedání výboru Spojených národů pro trvale udržitelný rozvoj i pro Mimořádné valné shromáždění Spojených národů (UNGASS), konané v červnu 1997 v New Yorku.