Věstník MŽP 12/00


SDĚLENÍ

27.   Sdělení odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí o zveřejnění Seznamu držitelů osvědčení o autorizaci k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky

28.   Sdělení sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí

29.   Sdělení odboru právního a řízení státní správy Ministerstva životního prostředí o výsledku kompetenčního sporu mezi MŽP a MZe na úseku vodního hospodářství

30.   Sdělení odboru integrovaného financování Ministerstva životního prostředí o vydání Postupu při posuzování vlivů infrastrukturních investičních projektů financovaných z programů pomoci Evropských společenství na životní prostředí