30. SDĚLENÍ
odboru integrovaného financování Ministerstva životního prostředí o vydání Postupu při posuzování vlivů infrastrukturních investičních projektů financovaných z programů pomoci Evropských společenství na životní prostředí

I. Účel a předmět posuzování

1.1. Účelem postupu při posuzování vlivů infrastrukturních investičních projektů, které mají být financovány z programů pomoci Evropských společenství, na životní prostředí (dále jen “Postup”) je upravit způsob a rozsah posuzování vlivů těchto infrastrukturních investičních projektů (dále jen “projekty”) podle Směrnice Rady 85/337/EHS z 27. června 1985, týkající se hodnocení účinků určitých veřejných a soukromých projektů na životní prostředí, novelizované Směrnicí Rady 97/11/ES z 3. března 1997 (dále jen “Směrnice ES”).

1.2. Předmětem posuzování podle tohoto Postupu jsou projekty, které jsou uvedeny v příloze č. 1 a č. 2 tohoto Postupu, a žadatel požádal Ministerstvo životního prostředí (dále jen “ministerstvo”) o provedení posouzení vlivů takového projektu na životní prostředí podle tohoto Postupu.
  K projektům, které mají být financovány z programu ISPA neuvedeným v příloze č. 1 a č. 2 tohoto Postupu, vydá ministerstvo vyjádření na podkladě postupu stanoveného ministerstvem a zveřejněném ve Věstníku ministerstva; ve svém vyjádření ministerstvo zhodnotí posouzení dopadů na environmentálně citlivé oblasti podle požadavků přílohy č. 1 nařízení Rady Evropských společenství č. 1267/1999 z 21. června 1999x ).

II. Postup při posuzování

2.1.  Žadatel doručí oznámení o projektu ministerstvu, které stanoví, zda projekt spadá do přílohy č. 1 nebo č. 2 tohoto Postupu.

2.2.  Posuzování vlivů na životní prostředí pro účely tohoto Postupu se provádí podle

A. zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen “zákon”), s následujícími doplněními:

1. Pokud ministerstvo zjistí, že projekt spadá do přílohy č. 1 tohoto Postupu a ministerstvo je současně příslušným orgánem k jeho posouzení podle zákona, provede ministerstvo posuzování postupem podle zákona a zároveň doplní případné mezistátní posuzování podle bodu II.2.2.A.7. tohoto Postupu tak, aby posuzování vyhovělo požadavkům Směrnice ES. Stanovisko vydané podle § 11 zákona je pak podkladem pro vydání stanoviska podle tohoto Postupu.

2. Pokud ministerstvo zjistí, že projekt spadá do přílohy č. 1 tohoto Postupu, ale podle zákona je příslušným orgánem k jeho posouzení okresní úřad, resp. krajský úřad, posouzení podle zákona provede příslušný úřad; ministerstvo však doplní případné mezistátní posuzování podle bodu II.2.2.A.7. tohoto Postupu tak, aby posuzování vyhovělo požadavkům Směrnice ES. Stanovisko vydané podle § 11 zákona je pak podkladem pro vydání stanoviska podle tohoto Postupu.

3. Spadá-li projekt do přílohy č. 2 tohoto Postupu a ministerstvo je současně příslušným orgánem k jeho posouzení podle zákona, ministerstvo doplní zjišťovací řízení podle bodu II.2.2.A.5. a přílohy č. 3 tohoto Postupu a případné mezistátní posuzování podle bodu II.2.2.A.7. tohoto Postupu tak, aby posuzování vyhovělo požadavkům Směrnice ES. Stanovisko vydané podle § 11 zákona je pak podkladem pro vydání stanoviska podle tohoto Postupu.

4. Pokud ministerstvo zjistí, že projekt spadá do přílohy č. 2 tohoto Postupu a příslušným orgánem k jeho posouzení podle zákona je okresní úřad, resp. krajský úřad, ministerstvo doplní zjišťovací řízení podle bodu II.2.2.A.5. a přílohy č. 3 tohoto Postupu a případné mezistátní posuzování podle bodu II.2.2.A.7. tak, aby posuzování vyhovělo požadavkům Směrnice ES. Stanovisko vydané podle § 11 zákona je pak podkladem pro vydání stanoviska podle tohoto Postupu.

5. U projektu, který spadá do přílohy č. 2 tohoto Postupu, provede ministerstvo nejprve zjišťovací řízení. Cílem zjišťovacího řízení je zjištění, zda projekt bude posuzován podle tohoto Postupu. Zjišťovací řízení se provádí podle zásad uvedených v příloze č. 3 tohoto Postupu. Zjišťovací řízení ukončí ministerstvo nejdéle do 30 dnů ode dne obdržení oznámení o projektu. Závěr zjišťovacího řízení zašle ministerstvo neprodleně oznamovateli a zveřejní jej spolu s oznámením o projektu po dobu nejméně 30 dnů na své úřední desce a na svých stránkách sítě Internet (dále jen “internet”).

6. Pokud ministerstvo v závěru zjišťovacího řízení stanoví, že se projekt nebude posuzovat, nebo nespadá-li projekt do přílohy č. 1 a č. 2 tohoto Postupu, vydá ministerstvo osvědčení o tom, že projekt nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí podle tohoto Postupu, a to včetně odůvodnění.

7. Pokud provedení projektu může závažně ovlivnit životní prostředí mimo území České republiky, je předmětem posuzování podle tohoto Postupu i posouzení vlivů na životní prostředí přesahujících hranice České republiky (dále jen “mezistátní posuzování”), při němž bude ministerstvo postupovat takto:
a) V rámci mezistátního posuzování zašle ministerstvo do 15 pracovních dnů státu, jehož území by mohlo být provedením projektu závažně ovlivněno (dále jen “dotčený stát”), k vyjádření oznámení o projektu spolu s údaji o následném průběhu posuzování podle tohoto Postupu a informacemi o navazujících rozhodnutích, která mohou být podle zvláštních právních předpisůx x) přijata.
b) Pokud od dotčeného státu obdržené vyjádření k zaslanému oznámení o projektu obsahuje požadavek zúčastnit se mezistátního posuzování, ministerstvo si od dotčeného státu vyžádá údaje o stavu životního prostředí na území, které může být provedením projektu závažně ovlivněno. Ministerstvo zašle tyto údaje a došlé vyjádření k oznámení o projektu do 15 pracovních dnů ode dne jejich obdržení jako podklad pro zpracování dokumentace oznamovateli a dále je poskytne zpracovateli posudku.
Ministerstvo zároveň uveřejní na své úřední desce a internetu, kdy a kde je možno do těchto údajů nahlédnout; toto nahlédnutí musí být umožněno po dobu nejméně 30 dnů.
c) Ministerstvo do 15 dnů po obdržení dokumentace od oznamovatele doručí tuto dokumentaci dotčenému státu a nabídne mu konzultace o závažných vlivech přesahujících státní hranice, včetně opatření na zmírnění těchto vlivů. Pokud dotčený stát projeví o konzultaci zájem, ministerstvo se konzultace zúčastní. Ministerstvo předem informuje o místě a čase konzultace oznamovatele a jeho prostřednictvím zpracovatele dokumentace. Ti se konzultace rovněž zúčastní.
d) Ministerstvo do 15 pracovních dnů po obdržení vyjádření dotčeného státu k dokumentaci toto vyjádření doručí zpracovateli posudku jako podklad pro vypracování posudku. Zároveň ministerstvo uveřejní na své úřední desce a internetu, kdy a kde je možno do vyjádření dotčeného státu k dokumentaci nahlédnout; toto nahlížení musí být umožněno po dobu nejméně 30 dnů.
e) K vyjádření dotčeného státu podle písm. b) a d) přihlédne ministerstvo při zpracování stanoviska podle tohoto Postupu.
f) Ministerstvo zašle dotčenému státu stanovisko podle tohoto Postupu do 15 dnů ode dne jeho vydání a dále navazující rozhodnutí vydaná podle zvláštních právních předpisůxx) do 15 dnů ode dne jejich obdržení. Tato navazující rozhodnutí příslušné správní úřady ministerstvu zašlou na podkladě jeho žádosti.

8. Stanovisko podle tohoto Postupu je součástí žádosti o financování projektu. Ministerstvo stanovisko podle tohoto Postupu zveřejní na své úřední desce a internetu po dobu nejméně 30 dnů. Zároveň ministerstvo zveřejní na své úřední desce a internetu po dobu nejméně 30 dnů navazující rozhodnutí vydaná podle zvláštních právních předpisů, která ministerstvu na podkladě jeho žádosti správní úřady zaslaly, a to do 15 dnů ode dne jejich obdržení.

9. V případě, že by se měly u projektů, které spadají do příloh č. 1 a č. 2 tohoto Postupu, podílet na zabezpečení některých činností složky integrovaného záchranného systému, ministerstvo konzultuje projekt a návrh stanoviska s Ministerstvem vnitra – ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky. K výsledku konzultace, popřípadě k předaným podkladům, ministerstvo vždy přihlédne.

B. vyhlášky č. 499/1992 Sb., o odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí a o způsobu a průběhu veřejného projednání posudku, s doplněním podle požadavků Směrnice ES.

III.  Provázanost posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 244/1992 Sb.,    o posuzování vlivů na životní prostředí, s posuzováním podle tohoto Postupu

V případě, že projekt je uveden v příloze č. 1 nebo č. 2 tohoto Postupu a zároveň je uveden v příloze č. 1 nebo č. 2 k zákonu, po podání oznámení spolupracuje ministerstvo při posuzování podle tohoto Postupu s příslušnými orgány (zejména okresními úřady, resp. krajskými úřady) podle zákona.

IV.  Účinnost Postupu

4.1. Na posuzování vlivů projektů, zahájená před schválením tohoto Postupu vládou, se tento Postup nevztahuje.

4.2.  Tento Postup nabývá účinnosti dnem jeho schválení usnesením vlády.

Ing. Ctibor Kocman, v.r.
ředitel odboru integrovaného financování
Ministerstva životního prostředí

x)  Příloha č. I, část A, bod 8 Žádosti o podporu z finančního nástroje ISPA podle nařízení Rady (ES) č. 1267/1999 z 21. června 1999, kterým se vytváří předvstupní nástroj pro strukturální politiky (OJ L 161, 26.06.1999, str.73)

xx) Například zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 138/1973 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., a zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 k Postupu

Projekty vždy posuzované podle tohoto Postupu

1.  Rafinerie surové ropy (s výjimkou podniků vyrábějících z ropy pouze maziva) a zařízení pro zplyňování a zkapalňování uhlí nebo živičných břidlic s denní kapacitou 500 tun a více.

2.  a) Tepelné elektrárny a jiná spalovací zařízení s tepelným výkonem 300 megawatů, nebo větším;
b)  Jaderné elektrárny a jiné jaderné reaktory včetně demontování nebo odstavování těchto elektráren nebo reaktorů* ) (s výjimkou výzkumných zařízení pro výrobu a přeměnu štěpných a množivých látek, jejichž maximální výkon nepřesahuje 1 kW tepelného výkonu).

3.  a) Zařízení k přepracování vyhořelého jaderného paliva;
b) Zařízení určená

1. k výrobě nebo obohacování jaderných paliv,
2. ke zpracování vyhořelého jaderného paliva nebo vysoce radioaktivního odpadu,
3. ke konečnému zneškodnění vyhořelého jaderného paliva,
4. výhradně ke konečnému zneškodnění likvidaci radioaktivního odpadu,
5. výhradně ke skladování (plánovanému na více než 10 let) vyhořelého jaderného paliva nebo radioaktivního odpadu na místě odlišném od místa výroby.

4.  a) Integrované závody pro prvotní tavbu litiny a oceli;
b) Zařízení k výrobě neželezných surových kovů z rudy, koncentrátů nebo druhotných surovin pomocí metalurgických, chemických nebo elektrolytických postupů.

5.  Zařízení k těžbě azbestu a zpracování a transformaci azbestu a výrobků obsahujících azbest

  a) pro azbestocementové produkty s roční výrobou přesahující 20 000 tun konečného produktu,
  b) pro třecí materiály s roční výrobou přesahující 50 tun finálních produktů a
  c) pro jiné využití azbestu s použitím více než 200 tun ročně.

6.  Integrovaná chemická zařízení, a to zařízení k výrobě látek chemickou přeměnou v průmyslovém měřítku, kde je několik jednotek zřetězených a funkčně propojených, které jsou určeny k výrobě

  a) základních organických chemikálií,
  b) základních anorganických chemikálií,
  c) fosforečných, dusíkatých nebo draselných hnojiv (jednoduchých nebo složených hnojiv),
  d) základních prostředků ochrany rostlin a biocidů,
  e) základních farmaceutických produktů chemickou nebo biologickou cestou, nebo
  f) výbušnin.

7.  a) Výstavba nových železničních drah mezinárodního významu a letišť1 ) se vzletovou a přistávací drahou 2 100 m    a více;
  b) Výstavba dálnic a rychlostních silnic2 );
  c) Výstavba nové čtyř nebo vícepruhové silnice nebo rekonstrukce a nebo rozšíření již existující silnice na čtyř a vícepruhovou, jestliže tato nová silnice nebo část rekonstruované a nebo rozšířené silnice má minimální souvislou délku 10 kilometrů.

8.  a) Vnitrozemské vodní cesty a přístavy umožňující plavbu lodím s výtlakem nad 1 350 tun;
  b) Přístavy a přístavní hrany přístupné lodím nad 1 350 tun.

9.  Zařízení ke zneškodňování nebezpečného odpadu ve smyslu přílohy II A číslo D9 směrnice 75/442/EHS3 ), spalováním, chemickým zpracováním, nebo skládkováním nebezpečného odpadu, tzn. odpadu, na nějž se vztahuje směrnice 91/689/EHS4 ).

10.  Zařízení ke zneškodňování jiného než nebezpečného odpadu (ve smyslu přílohy II A číslo D9 směrnice 75/442/EHS) spalováním, chemickým zpracováním, o kapacitě přesahující 100 tun denně.

11.  Zařízení k čerpání nebo umělému doplňování podzemních vod, jestliže roční objem čerpaných nebo uměle doplňovaných vod dosahuje 10 a více miliónů metrů krychlových.

12.  a) Díla sloužící k přečerpávání vody mezi povodími řek, jestliže cílem této operace je zabránit případným nedostatkům vody a pokud objem přečerpaných vod přesahuje 100 miliónů metrů krychlových za rok;
  b) Ve všech ostatních případech díla sloužící k  přečerpávání vodních zdrojů mezi povodími řek, jestliže víceletý    průměrný průtok v povodí, odkud se voda čerpá, přesahuje 2 000 miliónů metrů krychlových za rok a objem přečerpané vody přesahuje 5 % tohoto průtoku.
  V obou uvedených případech je vyloučeno přečerpávání pitné vody vedené potrubím.

13.  Čistírny odpadních vod o kapacitě převyšující 150 000 ekvivalentních obyvatel, ve shodě s definicí kapacity podle článku 2 bod 6 směrnice 91/271/EHS5 ).

14.  Těžba ropy a zemního plynu ke komerčním účelům, jestliže denní vytěžené množství přesahuje 500 tun ropy a 500 000 metrů krychlových plynu.

15.  Přehrady a jiná zařízení ke vzdutí hladiny vody nebo k dlouhodobé retenci vody, jestliže nový nebo doplňkový objem zadržené vody přesahuje 10 miliónů metrů krychlových.

16.  Produktovody k přepravě plynu, ropy nebo chemikálií o průměru větším než 800 mm a délce přesahující 40 km.

17.  Zařízení k intenzivnímu chovu drůbeže nebo prasat s více než

  a) 85 000 místy pro kuřata, 60 000 místy pro slepice,
  b) 3 000 místy pro jatečná prasata (nad 30 kg) nebo
  c) 900 míst pro prasnice.

18.  Průmyslová zařízení

  a) k výrobě papíroviny ze dřeva nebo jiných vláknitých materiálů,
  b) k výrobě papíru a lepenky s výrobní kapacitou nad 200 tun denně.

19.  Lomy a povrchová těžba, jestliže plocha uvažovaného dobývacího prostoru či adekvátního územního rozhodnutí pro využití ložiska přesahuje 25 hektarů nebo 150 hektarů u rašelinišť.

20.  Budování nadzemního vedení elektrické energie o napětí 220 kV a vyšším a o délce nad 15 kilometrů.

  1. Zařízení ke skladování ropy, petrochemických produktů nebo chemikálií o kapacitě 200 tisíc tun a vyšší.

*) Jaderné elektrárny a jiné nukleární reaktory přestanou těmito zařízeními být, jestliže veškeré jaderné palivo a jiné radioaktivně kontaminované součásti byly natrvalo odstraněny z místa zařízení.

1)  Pro účely tohoto Postupu se výrazem “letiště” rozumí letiště, které odpovídá definici Chicagské konvence z roku 1944 ustavující Mezinárodní organizaci pro civilní leteckou dopravu (Příloha 14).
2)  Pro účely tohoto Postupu se výrazem “rychlostní silnice” rozumí silnice, která odpovídá definici Evropské dohody o mezinárodních silnicích I. třídy z 15. listopadu 1975.
3)  Úř. věst. č. L 194, 25. 7. 1975, s. 39. Směrnice ve znění rozhodnutí Komise 94/3/ES (Úř. věst. č. L 5, 7. 1. 1994, s. 28).
4)  Úř. věst. č. L 377, 31. 12. 1991, s. 20. Směrnice ve znění směrnice 94/31/ES (Úř. věst. č. L 168, 2. 7. 1994, s. 28).
5)  Úř. věst. č. L 135, 30. 5. 1991, s. 40. Směrnice ve znění Aktu o přistoupení 1994.

 

Příloha č. 2 k Postupu

Projekty posuzované podle tohoto Postupu, pokud tak stanoví ministerstvo na základě zjišťovacího řízení

1.  Zemědělství, lesnictví a rybářství

a) Projekty zemědělských pozemkových úprav;
b) Projekty využití neobdělávané půdy nebo přírodě blízkých území k intenzivnímu zemědělskému hospodaření;
c) Zemědělské vodohospodářské projekty, včetně zavlažování a odvodňování půd;
d) Zalesňování nelesních pozemků a odlesňování za účelem změny způsobu využívání půdy;
e) Zařízení k intenzivnímu chovu hospodářských zvířat (projekty neuvedené v příloze č. 1 Postupu);
f) Intenzivní chov ryb.

2.   Těžební průmysl

a) Lomy, povrchová těžba a těžba rašeliny (projekty neuvedené v příloze č. 1 Postupu);
b) Hlubinná těžba;
c) Těžba nerostů z mořského nebo říčního dna;
d) Hloubkové vrty, zejména

1. geotermální vrty,
2. vrty pro ukládání jaderného odpadu,
3. vrty pro zásobování vodou,
s výjimkou vrtů pro výzkum stability půdy;

e) Povrchová průmyslová zařízení k těžbě uhlí, ropy, zemního plynu a nerostů, jakož i živičné břidlice.

3.  Energetický průmysl

a) Průmyslová zařízení k výrobě elektrické energie, páry a teplé vody (projekty neuvedené v příloze č. 1 Postupu);
b) Průmyslová zařízení k přepravě plynu, páry a teplé vody; nadzemní vedení elektrické energie (projekty neuvedené v příloze č. 1 Postupu);
c) Povrchové skladování zemního plynu;
d) Podzemní skladování topných plynů;
e) Povrchové skladování fosilních paliv;
f) Průmyslové briketování uhlí a lignitu;
g) Zařízení ke zpracování a skladování radioaktivního odpadu (jiného než je uvedeno v příloze č. 1 Postupu);
h) Zařízení k výrobě elektřiny z vodních elektráren;
i) Zařízení k využívání větru k výrobě elektřiny (větrné parky).

4.  Výroba a zpracování kovů

a) Zařízení k výrobě surového železa nebo oceli (primární nebo sekundární tavení), včetně vybavení pro nepřetržité odlévání;
b) Zařízení ke zpracování železných kovů

1. válcování za tepla,
2. kování pomocí kladiv,
3. aplikace ochranných vrstev ze slinutých kovů;

c) Slévárny železných kovů;
d) Zařízení k tavení, včetně slitin, neželezných kovů, vyjímaje drahé kovy, včetně regenerovaných produktů (rafinace, odlévání ve slévárnách atd.);
e) Povrchová zařízení ke zpracování kovů a plastů elektrolytickou nebo chemickou cestou;
f) Výroba a montáž motorových vozidel a výroba motorů pro tato vozidla;
g) Loděnice;
h) Zařízení k výrobě a opravě letadel;
i) Výroba železničního vybavení;
j) Tváření výbuchem;
k) Zařízení k žíhání a slinování kovových rud.

5.   Průmysl zpracování nerostných surovin

a) Koksovny (suchá destilace uhlí);
b) Zařízení k výrobě cementu;
c) Zařízení k výrobě azbestu a azbestových produktů (projekty neuvedené v příloze č. 1 Postupu);
d) Zařízení k výrobě skla, včetně skelných vláken;
e) Zařízení k tavení nerostných látek, včetně výroby nerostných vláken;
f) Výroba keramických produktů vypalováním, zejména střešních tašek, cihel, žáruvzdorných cihel, dlaždic, kameniny nebo porcelánu.

6.   Chemický průmysl (projekty neuvedené v příloze č. 1 Postupu)

a) Zpracování meziproduktů a výroba chemikálií;
b) Výroba pesticidů a farmaceutických produktů, barev a laků, elastomerů a peroxidů;
c) Zařízení ke skladování ropy, petrochemických a chemických produktů.

7.   Potravinářský průmysl

a) Výroba rostlinných a živočišných olejů a tuků;
b) Balení a konzervování výrobků živočišného a rostlinného původu;
c) Výroba mléčných produktů;
d) Pivovarnictví a sladovnictví;
e) Výroba cukrovinek a sirupů;
f)  Jatka;
g)  Škrobárny;
h) Závody na výrobu rybí moučky a rybího oleje;
i) Cukrovary.

8.   Textilní, kožedělný, dřevozpracující a papírenský průmysl

a) Průmyslová zařízení na výrobu papíru a lepenky (projekty neuvedené v příloze č. 1 Postupu);
b) Zařízení k  předzpracování (činnosti jako praní, bělení, macerování) nebo barvení vláken nebo textilií;
c) Závody na činění kůží;
d) Zařízení k výrobě a zpracování celulózy.

9.   Gumárenský průmysl

Výroba a zpracování produktů na bázi elastomerů.

10.  Infrastrukturní projekty

a) Obsahující záměry rozvoje průmyslových oblastí;
b) Obsahující záměry rozvoje měst, včetně výstavby obchodních center a parkovišť;
c) Výstavba železničních tratí a překladišť pro různé druhy dopravy a terminálů pro různé druhy dopravy (projekty neuvedené v příloze č. 1 Postupu);
d) Výstavba letišť (projekty neuvedené v příloze č. 1 Postupu);
e) Výstavba silnic, přístavů a přístavních zařízení, včetně rybářských přístavů (projekty neuvedené v příloze č. 1 Postupu);
f) Výstavba vnitrozemských vodních cest neuvedených v příloze č. 1 Postupu, regulační a protipovodňové úpravy vodních toků;
g) Přehrady a jiná zařízení ke vzdutí hladiny vody nebo k dlouhodobé retenci vody (projekty neuvedené v příloze č. 1 Postupu);
h) Tramvajové dráhy, nadzemní a podzemní dráhy, lanovky a dráhy speciální sloužící výhradně nebo zvláště k přepravě lidí;
i) Ropovody a plynovody (projekty neuvedené v příloze č. 1 Postupu);
j) Dálkové vodovody;
k) Zařízení k  odběru a umělému doplňování podzemní vody (neuvedená v příloze č. 1 Postupu);
l) Díla k přečerpávání vodních zdrojů mezi povodími řek (neuvedená v příloze č. 1 Postupu).

11.  Ostatní projekty

a) Stálé závodní a zkušební dráhy pro motorová vozidla;
b) Zařízení ke zneškodňování  odpadu (projekty neuvedené v příloze č. 1 Postupu);
c) Čistírny odpadních vod (projekty neuvedené v příloze č. 1 Postupu);
d) Odkaliště;
e) Skladování železného šrotu, včetně šrotu pocházejícího z vozidel;
f) Zkušebny motorů, turbín nebo reaktorů;
g) Zařízení k výrobě umělých minerálních vláken;
h) Zařízení k regeneraci nebo zneškodňování výbušných látek;
i) Kafilérie.

12.  Turistika a volný čas

a) Sjezdové dráhy, lyžařské vleky a lanové dráhy a přidružená zařízení;
b) Rekreační přístaviště;
c) Rekreační osady a hotelové komplexy vně městských oblastí a přidružená zařízení;
d) Stálá tábořiště a tábořiště pro karavany;
e) Zábavní tematické parky.

13.  a)  Změna nebo rozšíření záměru uvedeného v projektu spadajícího do přílohy č. 1 nebo do přílohy č. 2 Postupu, které jsou již povoleny, zrealizovány nebo jejichž realizace právě probíhá, které by mohly mít závažné dopady na životní prostředí;
b) Záměr uvedený v projektu spadajícího do přílohy č. 1 Postupu, který má sloužit výhradně nebo převážně k rozvoji a testování nových metod nebo výrobků, nejsou-li používány více než 2 roky.

 

Příloha č. 3 k Postupu

Zásady pro zjišťovací řízení

1.   Parametry záměru uvedeného v projektu

  Při zjišťovacím řízení se zjišťuje, zda a v jakém rozsahu záměr svým charakterem, nároky na území a přírodní zdroje může vážně ovlivnit životní prostředí, například s ohledem na
- rozsah záměru (např. záměr vzhledem k navrhované činnosti zabírá rozsáhlé území, spolu alespoň s jedním dalším ukazatelem je svým rozsahem těsně pod hranicí záměru uvedeného v příloze č. 2 Postupu),
- kumulativní vliv s jinými záměry (realizovanými, připravovanými, uvažovanými),
- závažností dopadů na zdraví a pohodu obyvatelstva,
- využití přírodních zdrojů (např. značné nároky na neobnovitelné přírodní zdroje, nároky na omezeně dostupné neobnovitelné nebo obnovitelné přírodní zdroje, nároky na přírodní zdroje jinak efektivněji využitelné),
- tvorbu odpadů (např. záměr vzhledem k navrhované činnosti vytváří velké množství, velký objem odpadů, zejména nebezpečných, nerecyklovatelných),
- znečisťování a snižování životní pohody (např. produkcí obtížných nebo nepříjemných čichových, zrakových, sluchových vjemů),
- nebezpečí nehod zejména vzhledem k použitým látkám a technologiím (možnost selhání lidského faktoru, závažné riziko technických závad).

2.   Lokalizace záměru uvedeného v projektu

Při zjišťovacím řízení se ministerstvo zaměří též na zjištění, zda záměr je umístěn v oblasti nebo v blízkosti oblasti zvláště citlivé nebo významné z hlediska životního prostředí, například

3.   Parametry možných vlivů záměru uvedeného v projektu

  Ministerstvo při zjišťovacím řízení zváží potenciální vlivy ve vztahu ke kritériím uvedeným v bodech 1. a 2., zejména s ohledem na

xxx) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

xxxx) Například zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Annex to Resolution of the Government No. 997 of October 11, 2000

Procedure for Environmental Impact Assessment of Infrastructure Investment Projects Financed from the European Communities Assistance Programmes

I. Purpose and Subject of the Assessment

1.1. The purpose of the procedure for environmental impact assessment of infrastructure investment projects that are to be financed from the European Communities Assistance Programmes (hereinafter the “Procedure”) is to lay down the manner and scope of impact assessment of such infrastructure investment projects (hereinafter the “projects”) pursuant to Council Directive 85/337/EEC of June 27, 1985, on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment, as amended by Council Directive 97/11/EC of March 3, 1997 (hereinafter the “EC Directive”).

1.2. The subject of assessment pursuant to this Procedure consists in projects that are specified in Annexes No. 1 and No. 2 to this Procedure and for which the applicant has submitted an application to the Ministry of the Environment (hereinafter the “Ministry”) for environmental impact assessment pursuant to this Procedure.
  For projects that are to be financed from the ISPA Programme and that are not set forth in Annexes No. 1 and No. 2 to this Procedure, the Ministry, on the basis of a procedure as laid down by the Ministry and published in the Bulletin of the Ministry, shall issue a statement; in its statement, the Ministry shall evaluate the assessment of impacts on environmentally vulnerable areas pursuant to the requirements of Annex No. 1 to Council Regulation (EC) 1267/1999 of June 21, 1999x ).

II. Procedure in the Assessment

2.1. The applicant shall notify the Ministry of the project and the Ministry shall decide whether the project is subject to Annex No. 1 or No. 2 to this Procedure.

2.2. Environmental impact assessment for the purposes of this Procedure shall be carried out according to
A. Czech National Council Act No. 244/1992 Coll., on environmental impact assessment (hereinafter the “Act”), with the following supplements:

1. If the Ministry finds that the project is subject to Annex No. 1 to this Procedure and simultaneously the Ministry is the competent body for assessment thereof pursuant to the Act, the Ministry shall carry out the assessment according to the procedure pursuant to the Act and shall simultaneously provide for transboundary assessment pursuant to II.2.2.A.7. of this Procedure, if appropriate, in order to ensure that the assessment complies with the requirements of the EC Directive. The statement pursuant to § 11 of the Act shall then be the basis for issuing of the statement pursuant to this Procedure.
2. If the Ministry finds that the project is subject to Annex No. 1 to this Procedure, but a District or Regional Authority, as appropriate, is the competent body for assessment thereof pursuant to the Act, the assessment pursuant to the Act shall be carried out by such competent authority; however, the Ministry shall provide for transboundary assessment pursuant to II.2.2.A.7. of this Procedure, if appropriate, in order to ensure that the assessment complies with the requirements of the EC Directive. The statement pursuant to § 11 of the Act shall then be the basis for issuing of the statement pursuant to this Procedure.
3.  If the project is subject to Annex No. 2 to this Procedure and simultaneously the Ministry is the competent body for assessment thereof pursuant to the Act, the Ministry shall carry out the screening procedure pursuant to II.2.2.A.5 and Annex No. 3 to this Procedure and shall provide for transboundary assessment pursuant to II.2.2.A.7. of this Procedure, if appropriate, in order to ensure that the assessment complies with the requirements of the EC Directive. The statement pursuant to § 11 of the Act shall then be the basis for issuing of the statement pursuant to this Procedure.
4. If the Ministry finds that the project is subject to Annex No. 2 to this Procedure and a District or Regional Authority, as appropriate, is the competent body for assessment thereof pursuant to the Act, the Ministry shall carry out the screening procedure pursuant to II.2.2.A.5 and Annex No. 3 to this Procedure and shall provide for transboundary assessment pursuant to II.2.2.A.7. of this Procedure, if appropriate, in order to ensure that the assessment complies with the requirements of the EC Directive. The statement pursuant to § 11 of the Act shall then be the basis for issuing of the statement pursuant to this Procedure.
5. For projects that are subject to Annex No. 2 to this Procedure, the Ministry shall first carry out the screening procedure. The purpose of the screening procedure is to find out whether a project will be assessed pursuant to this Procedure. The screening procedure shall be carried out pursuant to the principles as set forth in Annex No. 3 to this Procedure. The Ministry shall complete the screening procedure within 30 days of the date of receiving notification of the project. The Ministry shall promptly send the result of the screening procedure to the notifier and shall publish it together with the notification of the project on its official board and on its web sites (hereinafter “Internet”) for a period of at least 30 days.
6. If the Ministry states in the final stage of the screening procedure that the project shall not be assessed or if the project is not subject to Annexes No. 1 and 2 to this Procedure, the Ministry shall issue a certificate of the fact that the project does not require environmental impact assessment pursuant to this Procedure, including the reasoning therefor.
7. If implementation of the project could substantially affect the environment outside the territory of the Czech Republic, the subject of assessment pursuant to this Procedure shall also include assessment of environmental impacts extending beyond the borders of the Czech Republic (hereinafter “transboundary assessment”) in which the Ministry shall proceed as follows:

a) In the framework of transboundary assessment, the Ministry shall forward, within 15 working days, a notification of the project together with information on subsequent course of assessment pursuant to this Procedure and information on the subsequent decisions that could be adopted pursuant to the special regulationsx x) , to the state whose territory could be substantially affected by implementation of the project (hereinafter the “Affected State”) .
b) If the comments on the notified project received from the Affected State contain a requirement that such state participate in the transboundary assessment, the Ministry shall require information from the Affected State on the state of the environment in the territory that could be substantially affected by implementation of the project. The Ministry shall send this information and the received comments on the project, within 15 working days from the receipt thereof, to the notifier as a basic document for preparing documentation and shall further provide them to the person preparing the review.
 Simultaneously, the Ministry shall publish on its official board and on Internet when and where such information may be obtainedfor a minimum period of 30 days.
c) Within 15 days of receiving documentation from the notifier, the Ministry shall forward such documentation to the Affected State and shall offer consultations on substantial transboundary impacts including measures for mitigating such impacts. If the Affected State expresses its interest in such consultation, the Ministry shall take part therein. The Ministry shall provide prior notification of the place and time of consultation to the notifier and through him (her) to the person preparing the documentation. These persons shall also take part in the consultation.
d) Within 15 working days of receiving comments on the documentation from the Affected State, the Ministry shall deliver them to the person preparing the review as a basic document for preparing the statement. Simultaneously, the Ministry shall publish on its official board and on Internet when and where the information on comments of the Affected State may be obtained for a minimum period of 30 days.
e) The Ministry shall take the comments of the Affected State pursuant to b) and d) into account in preparing the statement pursuant to this Procedure.
f) The Ministry shall send to the Affected State the statement pursuant to this Procedure within 15 days of issuing thereof and also the subsequent decisions issued pursuant to the special regulationsxx) within 15 days of receiving thereof. The competent authorities shall send such subsequent decisions to the Ministry on the basis of a request thereby.

1. The statement pursuant to this Procedure shall constitute a part of the application for financing the project. The Ministry shall publish the statement pursuant to this Procedure on its official board and the Internet for a period of at least 30 days. Simultaneously, the Ministry shall publish on its official board and Internet, for a period of at least 30 days, the subsequent decisions issued pursuant to the special regula-tionsxx) as sent to the Ministry by other authorities on the basis of a request thereby, within 15 days of receiving thereof.
2. If any sections of the Integrated Rescue System should participate in providing for certain activities within projects that are subject to Annexes No. 1 and 2 to this Procedure, the Ministry shall consult the project and draft statement with the Ministry of Interior - the Directorate of the Fire Rescue Department of the Czech Republic. The Ministry shall always take the result of such consultation, as well as the submitted documents, as appropriate, into account.

B. Decree No. 499/1992 Coll., on professional qualification for environmental impact assessment and on the manner and course of public hearing, supplemented according to the requirements of the EC Directive.

III. Relationship between the Environmental Impact Assessment Pursuant  to Act No. 244/1992 Coll., on Environmental Impact Assessment, and the Assessment Pursuant to this Procedure

  If a project is set forth in Annex No. 1 or No. 2 to this Procedure and simultaneously in Annex No. 1 or No. 2 to the Act, the Ministry shall cooperate with the competent bodies (in particular District or Regional Authorities, as appropriate) pursuant to the Act in the assessment pursuant to this Procedure as of the date of submitting the notification.

IV. Legal Force of the Procedure

4.1. This Procedure shall not apply to environmental impact assessments of projects that were commenced prior to approval of this Procedure by the Government.

4.2. This Procedure shall come into effect on the day of its approval by the resolution of the Government.

Ing. Ctibor Kocman
director
Department of Integrated Financing
Ministry of Environment of the Czech Republic

 x) Annex No. 1, Part A, item 8 of the Application for support from the ISPA financial instrument pursuant to Council Regulation (EC) 1267/1999 of June 21, 1999 creating a pre-accession instrument for structural policies (OJ L 161, 26.06.1999, p. 73)

xx) E.g. Act No. 50/1976 Coll., on territorial planning and construction regulations (the Construction Code), as amended, Act No. 44/1988 Coll., on protection and use of mineral wealth (the Mining Act), as amended, Act No. 138/1973 Coll., on waters, as amended, Act No. 13/1997 coll., on ground communications, as amended, Act No. 266/1994 Coll., on railways, as amended by Act No. 189/1999 Coll., and Act No. 49/1997, on civil aviation, and amending and supplementing Act No. 455/1991 Coll., on small business operations (the Small Business Act), as amended, as amended.

 

Annex No. 1 to the Procedure

(The text corresponds with Annex 1 to Council Directive 97/11/EC of 3 March 1997 amending Directive 85/337/EEC)

Projects always carried out in accordance with the Procedure

1.  Crude-oil refineries (excluding undertakings manufacturing only lubricants from crude oil) and installations for the gasification and liquefaction of 500 tonnes or more of coal or bituminous shale per day.

2.  Thermal power stations and other combustion installations with a heat output of 300 megawatts or more, and nuclear power stations and other nuclear reactors including the dismantling or decommissioning of such power stations or reactors (*) (except research installations for the production and conversion of fissionable and fertile materials, whose maximum power does not exceed 1 kilowatt continuous thermal load).

3.  (a) Installations for the reprocessing of irradiated nuclear fuel.
  (b) Installations designed:

for the production or enrichment of nuclear fuel,
for the processing of irradiated nuclear fuel or high-level radioactive waste,
for the final disposal of irradiated nuclear fuel,
solely for the final disposal of radioactive waste,
solely for the storage (planned for more than 10 years) of irradiated nuclear fuels or radioactive
waste in a different site than the production site.

4.  - Integrated works for the initial smelting of cast-iron and steel;
  - Installations for the production of non-ferrous crude metals from ore, concentrates or secondary raw materials by metallurgical, chemical or electrolytic processes.

5.  Installations for the extraction of asbestos and for the processing and transformation of asbestos and products containing asbestos: for asbestos-cement products, with an annual production of more than 20 000 tonnes of finished products, for friction material, with an annual production of more than 50 tonnes of finished products, and for other uses of asbestos, utilisation of more than 200 tonnes per year.

6.  Integrated chemical installations, i.e. those installations for the manufacture on an industrial scale of substances using chemical conversion processes, in which several units are juxtaposed and are functionally linked to one another and which are:

(i)  for the production of basic organic chemicals;
(ii) for the production of basic inorganic chemicals;
(iii)  for the production of phosphorous-, nitrogen- or potassium-based fertilisers (simple or compound fertilisers);
(iv)  for the production of basic plant health products and of biocides;
(v)  for the production of basic pharmaceutical products using a chemical or biological process;(vi)  for the production of explosives.

7.  (a)   Construction of lines for long-distance railway traffic and of airports1)  with a basic runway length of 2 100 m or more;
  (b)  Construction of motorways and express roads2) ;
  (c)  Construction of a new road of four or more lanes, or realignment and/or widening of an existing road of two lanes or less so as to provide four or more lanes, where such new road, or realigned and/or widened section of road would be 10 km or more in a continuous length.

8.  (a)  Inland waterways and ports for inland-waterway traffic which permit the passage of vessels of over 1 350 tonnes;
  (b) Trading ports, piers for loading and unloading connected to land and outside ports (excluding ferry piers) which can take vessels of over 1 350 tonnes.

9.  Waste disposal installations for the incineration, chemical treatment as defined in Annex IIA to Directive 75/442/EEC3)  under heading D9, or landfill of hazardous waste (i.e. waste to which Directive 91/689/EEC4)  applies).

10.  Waste disposal installations for the incineration or chemical treatment as defined in Annex IIA to Directive 75/442/EEC under heading D9 of non-hazardous waste with a capacity exceeding 100 tonnes per day.

11.  Groundwater abstraction or artificial groundwater recharge schemes where the annual volume of water abstracted or recharged is equivalent to or exceeds 10 million cubic metres.

12.  (a)  Works for the transfer of water resources between river basins where this transfer aims at preventing possible shortages of water and where the amount of water transferred exceeds 100 million cubic metres/year;
  (b)  In all other cases, works for the transfer of water resources between river basins where the multi-annual average flow of the basin of abstraction exceeds 2 000 million cubic metres/year and where the amount of water trans ferred exceeds 5 % of this flow. In both cases transfers of piped drinking water are excluded.

13.  Waste water treatment plants with a capacity exceeding 150 000 population equivalent as defined in Article 2 point (6) of Directive 91/271/EEC5).

14.  Extraction of petroleum and natural gas for commercial purposes where the amount extracted exceeds 500 tonnes/day in the case of petroleum and 500 000 m3/day in the case of gas.

15.  Dams and other installations designed for the holding back or permanent storage of water, where a new or additional amount of water held back or stored exceeds 10 million cubic metres.

16.  Pipelines for the transport of gas, oil or chemicals with a diameter of more than 800 mm and a length of more than 40 km.

17.  Installations for the intensive rearing of poultry or pigs with more than:

  (a)  85 000 places for broilers, 60 000 places for hens;
  (b)  3 000 places for production pigs (over 30 kg); or
  (c)  900 places for sows.

18.  Industrial plants for the

  (a)  production of pulp from timber or similar fibrous materials;
  (b)  production of paper and board with a production capacity exceeding 200 tonnes per day.

19.  Quarries and open-cast mining where the surface of the site exceeds 25 hectares, or peat extraction, where the surface of the site exceeds 150 hectares.

20.  Construction of overhead electrical power lines with a voltage of 220 kV or more and a length of more than 15 km.

21.  Installations for storage of petroleum, petrochemical, or chemical products with a capacity of 200 000 tonnes or more.
(*) Nuclear power stations and other nuclear reactors cease to be such an installation when all nuclear fuel and other radioactively contaminated elements have been remove permanently from the installation site.
1) For the purposes of the Procedure, “airport” means airports which comply with the definition in the 1944 Chicago Convention setting up the International Civil Aviation Organization (Annex 14).
2) For the purposes of the Procedure, “express road” means a road which complies with the definition in the European Agreement on Main International Traffic Arteries of 15 November 1975.
3) OJ No L 194, 25. 7. 1975, p. 39. Directive as last amended by Commission Decision 94/3/EC (OJ No L 5, 7. 1. 1994, p. 15).
4) OJ No L 377, 31. 12. 1991, p. 20. Directive as last amended by Directive 94/31/EC (OJ No L 168, 2. 7. 1994, p. 28).
5) OJ No L 135, 30. 5. 1991, p. 40. Directive as last amended by the 1994 Act of Accession).

 

Annex No. 2 to the Procedure

(The text corresponds with Annex 1 to Council Directive 97/11/EC of 3 March 1997 amending Directive 85/337/EEC)

Projects carried out in accordance with the Procedure pursuant to the Screening Procedure

1.  Agriculture, silviculture and aquaculture

(a)  Projects for the restructuring of rural land holdings;
(b)  Projects for the use of uncultivated land or semi-natural areas for intensive agricultural purposes;
(c)  Water management projects for agriculture, including irrigation and land drainage projects;
(d)  Initial afforestation and deforestation for the purposes of conversion to another type of land use;
(e)  Intensive livestock installations (projects not included in Annex I); (f) Intensive fish farming;
(g)  Reclamation of land from the sea.

2.  Extractive industry

(a)  Quarries, open-cast mining and peat extraction (projects not included in Annex I);
(b)  Underground mining;
(c)  Extraction of minerals by marine or fluvial dredging;
(d)  Deep drillings, in particular:

  geothermal drilling,
  drilling for the storage of nuclear waste material,
  drilling for water supplies,
  with the exception of drillings for investigating the stability of the soil;

(e)  Surface industrial installations for the extraction of coal, petroleum, natural gas and ores, as well as bituminous shale.

3. Energy industry

(a)  Industrial installations for the production of electricity, steam and hot water (projects not included in Annex I);
(b)  Industrial installations for carrying gas, steam and hot water; transmission of electrical energy by overhead cables (projects not included in Annex I);
(c)  Surface storage of natural gas;
(d)  Underground storage of combustible gases;
(e)  Surface storage of fossil fuels;
(f)   Industrial briquetting of coal and lignite;
(g)  Installations for the processing and storage of radioactive waste (unless included in Annex I);
(h)  Installations for hydroelectric energy production;
(i)   Installations for the harnessing of wind power for energy production (wind farms).

4. Production and processing of metals

(a)  Installations for the production of pig iron or steel (primary or secondary fusion) including continuous casting;
(b)  Installations for the processing of ferrous metals:

 (i) hot-rolling mills;
 (ii) smitheries with hammers;
 (iii) application of protective fused metal coats;

(c) Ferrous metal foundries;
(d) Installations for the smelting, including the alloyage, of non-ferrous metals, excluding precious metals, including recovered products (refining, foundry casting, etc.);
(e) Installations for surface treatment of metals and plastic materials using an electrolytic or chemical process;
(f)   Manufacture and assembly of motor vehicles and manufacture of motor-vehicle engines;
(g)  Shipyards;
(h)  Installations for the construction and repair of aircraft;
(i)   Manufacture of railway equipment;
(j)   Swaging by explosives;
(k)  Installations for the roasting and sintering of metallic ores.

5.  Mineral industry

(a)  Coke ovens (dry coal distillation);
(b)  Installations for the manufacture of cement;
(c)  Installations for the production of asbestos and the manufacture of asbestos-products (projects not included in Annex I);
(d)  Installations for the manufacture of glass including glass fibre;
(e)  Installations for smelting mineral substances including the production of mineral fibres;
(f)   Manufacture of ceramic products by burning, in particular roofing tiles, bricks, refractory bricks, tiles, stoneware or porcelain.

6.  Chemical industry (Projects not included in Annex I)

(a)  Treatment of intermediate products and production of chemicals;
(b)  Production of pesticides and pharmaceutical products, paint and varnishes, elastomers and peroxides;
(c)  Storage facilities for petroleum, petrochemical and chemical products.

7.  Food industry

(a)  Manufacture of vegetable and animal oils and fats;
(b)  Packing and canning of animal and vegetable products;
(c)  Manufacture of dairy products;
(d)  Brewing and malting;
(e)  Confectionery and syrup manufacture;
(f)   Installations for the slaughter of animals;
(g)  Industrial starch manufacturing installations;
(h)  Fish-meal and fish-oil factories;
(i)  Sugar factories.

8.  Textile, leather, wood and paper industries

(a)  Industrial plants for the production of paper and board (projects not included in Annex I);
(b)  Plants for the pretreatment (operations such as washing, bleaching, mercerization) or dyeing of fibres or textiles;
(c)  Plants for the tanning of hides and skins;
(d)  Cellulose-processing and production installations.

9.  Rubber industry
Manufacture and treatment of elastomer-based products.

10.  Infrastructure projects

(a)  Industrial estate development projects;
(b)  Urban development projects, including the construction of shopping centres and car parks;
(c)  Construction of railways and intermodal transshipment facilities, and of intermodal terminals (projects not included in Annex I);
(d)  Construction of airfields (projects not included in Annex I);
(e)  Construction of roads, harbours and port installations, including fishing harbours (projects not included in Annex I);
(f)   Inland-waterway construction not included in Annex I, canalization and flood-relief works;
(g)  Dams and other installations designed to hold water or store it on a long-term basis (projects not included in Annex I);
(h)  Tramways, elevated and underground railways, suspended lines or similar lines of a particular type, used exclusively or mainly for passenger transport;
(i)  Oil and gas pipeline installations (projects not included in Annex I);
(j)   Installations of long-distance aqueducts;
(k)  Coastal work to combat erosion and maritime works capable of altering the coast through the construction, for example, of dykes, moles, jetties and other sea defence works, excluding the maintenance and reconstruction of such works;
(l)   Groundwater abstraction and artificial groundwater recharge schemes not included in Annex I;
(m)  Works for the transfer of water resources between river basins not included in Annex I.

11.  Other projects

(a)  Permanent racing and test tracks for motorized vehicles;
(b)  Installations for the disposal of waste (projects not included in Annex I);
(c)  Waste-water treatment plants (projects not included in Annex I);
(d)  Sludge-deposition sites;
(e)  Storage of scrap iron, including scrap vehicles;
(f)   Test benches for engines, turbines or reactors;
(g)  Installations for the manufacture of artificial mineral fibres;
(h)  Installations for the recovery or destruction of explosive substances;
(i)   Knackers’ yards.

12.   Tourism and leisure

(a)  Ski-runs, ski-lifts and cable-cars and associated developments;
(b)  Marinas;
(c)  Holiday villages and hotel complexes outside urban areas and associated developments;
(d)  Permanent camp sites and caravan sites;
(e)  Theme parks.

13.  Any change or extension of projects listed in Annex I or Annex II, already authorised, executed or in the process of being executed, which may have significant adverse effects on the environment;
  Projects in Annex I, undertaken exclusively or mainly for the development and testing of new methods or products and not used for more than two years.

 

Annex No. 3 to the Procedure

Principles of the Screening Procedure

1.   Characteristics of Projects

    Within the screening procedure, it shall be found whether and in what extent a project, according to its nature, territorial requirements and demands for natural resources, could substantially affect the environment, e.g. with regard to

- the size of the project (e.g. given the proposed activities, the planned project would occupy extensive territory and, together with at least one other indicator, the extent thereof is just below the limit as set forth in Annex No. 2),
- the cumulation with other projects (implemented, prepared, planned),
- impacts on health and welfare of the population,
- the use of natural resources (e.g. substantial demands for non-renewable natural resources, demands for non-renewable or renewable natural resources with limited availability, demands for natural resources that could be used more effectively otherwise),
- the production of waste (e.g. given the proposed activities, the planned project would generate a large amount, large volume of wastes, in particular hazardous, non-recyclable),
- pollution and nuisances (e.g. through production of disturbing or unpleasant smells, sights or sounds),
- the risk of accidents, having regard in particular to substances or technologies used (possibility of human failure, substantial risk of technical failures).

2. Location of Projects

   Within the screening procedure, the Ministry shall also find whether the planned project is located in an area, or close to an area, that is vulnerable or important in particular with respect to the environment, e.g.

 

 

Objednávky měsíčníků Věstník MŽP a Zpravodaj MŽP s čtvrtletníky EIA a dalších tiskovin pro rok 2001 přijímá firma ALQ Plus, s.r.o.,

adresa:
ALQ Plus, s. r. o., Výstaviště, P. O. BOX 607, 170 05 Praha 7
Předplatné pro rok 2001 je 400,- Kč

Vydává Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10-Vršovice, telefon (02) 6712 1111 l Vedoucí redaktor JUDr. Jan Přibyl l Lektoruje: PhDr. Petr Galuška l Administrace a objednávky: ALQ Plus, s.r.o. Výstaviště PO Box 607, 170 05 Praha 7, tel. 02/33 37 47 80, fax 809 835 l Roční předplatné Věstník&Zpravodaj MŽP s přílohou EIA 400,-- Kč l Roční předplatné samostatného Věstníku MŽP 350,-- Kč l Sazba: Bohuslav Křeček, polygrafická činnost l Vytiskla tiskárna PB tisk Příbram l Vychází 12x ročně l Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, státní podnik, odštěpný závod Praha č.j. 6515/99 - P ze dne 24. 9. 1999

ISSN 0862-9013