29. SDĚLENÍ
odboru právního a řízení státní správy Ministerstva životního prostředí o výsledku kompetenčního sporu mezi MŽP a Mze na úseku vodního hospodářství

Ústavní soud České republiky nálezem ze dne 6.11.2000, zn. IV.ÚS 23/2000, veřejně vyhlášeným dne 13.11.2000, rozhodl, že orgánem příslušným vydat rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení je Ministerstvo životního prostředí a současně zrušil rozhodnutí Ministerstva zemědělství v dané věci.
Kompetenční spor se týkal povolení stavby vodní elektrárny Bělov na řece Moravě a povolení odběru povrchové vody z řeky Moravy pro provoz tohoto vodohospodářského díla.
V odůvodnění svého nálezu Ústavní soud zejména uvedl, že “jakkoli zákonodárce v kompetenčním zákoně projevil tendenci změnit obsah a rozsah kompetencí obou ministerstev, vzhledem k nedostatku návaznosti na zákon ČNR č. 130/1974 Sb. a nezbytnosti eliminovat nerespektování základního účelu vodního zákona, se ve skutečnosti na stávajících kompetencích obou ministerstev nic nezměnilo”. Ústavní soud mimo jiné vyslovil i nesouhlas s názorem Vrchního soudu v Praze, že v “řízení o povolení vodohospodářského díla nejde o ochranu přirozené akumulace vod nebo ochranu vodních zdrojů ani o ochranu jakosti povrchových a podzemních vod, takže příslušné k povolování vodohospodářských děl je v úrovni ústředního orgánu Ministerstvo zemědělství.”

Mgr. Martina Franková, v.r.
ředitelka odboru právního a řízení státní správy

Příloha k usnesení vlády č. 997
ze dne 11. října 2000