VĚSTNÍK MŽP 07/99

REZORTNÍ PŘEDPISY

8. Dodatek 1 a 2 ke Směrnici ministerstva životního prostředí o podmínkách předkládání předběžných žádostí o poskytnutí finančních prostředků v rámci podpůrného programu evropské unie ISPA (prioritní oblasti nakládání s odpady, ochrana klimatu a kvalita ovzduší + metodika EIA pro program ISPA), uveřějněné ve Věstníku MŽP částka 6/1999

Příloha 1 - Požadované hodnoty parametrů technického řešení z hlediska právních předpisů Evropských společenství

Příloha 2 - Formulář k předběžné žádosti o podporu v rámci Programu ISPA - část F Kritéria pro technicko-ekonomické vyhodnocení opatření

Dodatek 2 ke Směrnici MŽP o podmínkách předkládání předběžných žádostí o poskytnutí finančních prostředků v rámci podpůrného programu Evropské unie ISPA - METODIKA EIA PRO PROGRAM ISPA

Příloha 1 - Oznámení o záměru

Příloha 2 - Úplná osnova zprávy o vlivech projektu na životní prostředí

Příloha 3 - Způsob a průběh veřejného projednání oznámení a zadání zprávy resp.zprávy

Příloha 4 - Stanovisko o hodnocení vlivů na životní prostředí

SDĚLENÍ

14. Sdělení odboru legislativního Ministerstva životního prostředí, o úpravě ochrany ovocných dřevin v rámci zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jímž se nahrazuje sdělení odboru legislativního č. 2, publikované ve Věstníku MŽP, ročník 1995, částka 2.