SDĚLENÍ
14.

SDĚLENÍ odboru legislativního Ministerstva životního prostředí, o úpravě ochrany ovocných dřevin v rámci zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jímž se nahrazuje sdělení odboru legislativního č. 2, publikované ve Věstníku MŽP, ročník 1995, částka 2.

Vzhledem k tomu, že došlo k řadě změn v právních předpisech souvisejících s ochranou ovocných dřevin před jejich kácením a poškozováním, legislativní odbor vydává nové sdělení k této problematice.


I. Obecně k úpravě ochrany ovocných dřevin v rámci zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”)

Nejprve je nutno zkoumat otázku, zda se zákon vztahuje i na ochranu ovocných dřevin.

V § 2 zákona je určitý rozpor. V odstavci 1 zmíněného ustanovení o dřevinách není samostatná zmínka. Dalo by se tedy uvažovat, zda se zákon nevztahuje jen na planě rostoucí rostliny (tedy i dřeviny). Ochrana přírody však podle tohoto ustanovení zahrnuje i péči o ekologické systémy a krajinné celky (všude, nejen ve volné krajině), jakož i péči o vzhled krajiny.

V odstavci 2 (nástroje ochrany přírody a krajiny) se už hovoří zvlášť o ochraně planě rostoucích rostlin a zvlášť o ochraně dřevin rostoucích mimo les. Mimoto v komentáři k zákonu (Pekárek a spol.) se uvádí, že v ustanovení § 2 odst. 1 je uveden pouze demonstrativní výčet činností, jež jsou definovány jako ochrana přírody a krajiny.

Je nutno dále přihlédnout k vymezení pojmů v § 3. Definice dřevin rostoucích mimo les je zde všeobecná, podle našeho názoru zahrnuje nejen planě rostoucí dřeviny, ale i všechny ostatní s výjimkou těch, jež rostou na lesních pozemcích. Tato definice je odlišná od definice planě rostoucích rostlin.

V zákoně tedy jsou určité nejasnosti, takže bychom při interpretaci měli v daném případě použít “argumentum a ratione legis”.

Vycházíme-li z § 7 zákona, text nasvědčuje úmyslu zákonodárce zahrnout pod pojem dřeviny i dřeviny ovocné - viz dikce “pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější nebo ochrana podle zvláštních předpisů” a následující odkaz na zákon č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby a další obdobné předpisy týkající se kulturních dřevin.

Kdyby totiž platila úvaha, že zákon upravuje jen ochranu planých dřevin, odkaz na zákon č. 61/1964 Sb. by zde byl naprosto irevalentní.

Podle § 7 zákona jsou tedy dřeviny chráněny podle tohoto zákona, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější nebo ochrana podle zvláštních předpisů. Zákon zřejmě předpokládal v těchto případech ochranu vyššího stupně. Též § 8 (kácení) platí podle našeho výkladu i pro ovocné dřeviny přinejmenším subsidiárně, tedy pokud zvláštní právní předpisy neupravují kácení ovocných dřevin jinak.


II. Zkoumání stavu aktuálních právních předpisů týkajících se ochrany ovocných dřevin

a) Zákon č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby, ve znění pozdějších předpisů

Dřívější ochrana ovocných dřevin zajišťovaná tímto zákonem platila do 30.6.1996, pak byla částečně zrušena zákonem č. 93/1996 Sb., o změně právních předpisů souvisejících se zákonem č. 92/1996, o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin. Zůstala jen úprava státního zkušebnictví. Zbytek zákona byl zrušen zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech). Zmíněný zákon č. 92/1996 Sb., který jej částečně nahradil, nemá ustanovení o ochraně ovocných dřevin před poškozováním, ničením a kácením.

K 1.1.1997 byly zákonem č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a o změnách některých souvisejících zákonů, zrušeny i příslušné § 46 a § 47 prováděcí vyhlášky č. 62/1964 Sb.

b) zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství, a o změně některých souvisejících právních předpisů

Tento zákon rámcově stanoví ochranu vinné révy (keř - dřevina) a ochranu produktů z ní. Lze jej proto považovat za zvláštní předpis ve smyslu § 7 zákona. Jelikož tu však není konkrétní ochrana při kácení, lze mít za to, že v případě kácení keřů vinné révy platí podpůrně § 8 zákona.

Na závěr je třeba zmínit se též o vztahu zákona k zákonu č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči.

V § 15 tohoto zákona je dána možnost mimořádných rostlinolékařských opatření při výskytu karanténních škodlivých organismů (např. písm. a) - zákaz či omezení pěstování rostlin, písm. c) - zničení napadených rostlin - viz též § 41 a 42).

Je otázkou, zda v případě těchto mimořádných rostlinolékařských opatření lze aplikovat též § 8 odst. 2 zákona (písemné oznámení předem orgánu ochrany přírody s možností zakázat kácení), nebo zda se jedná o zvláštní právní úpravu. Domníváme se, že kácení napadené dřeviny by odpovídalo výkonu oprávnění dle zvláštního předpisu ve smyslu § 8 odst. 2 zákona.

Kácení z důvodů stanovených v zákoně č 147/1996 Sb. proto musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody ve smyslu § 8 odst. 2 zákona.

Ve zvláště závažných případech pak je možno postupovat podle § 8 odst. 4 zákona.

Závěrem tedy shrnujeme, že ovocné dřeviny jsou chráněny ve smyslu § 7 až 9 zákona.

Mgr. Petr Petržílek, v.r.
ředitel odboru legislativního

 

Vydává Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 - Vršovice, telefon (02) 6712 1111 l Vedoucí redaktor JUDr. Jan Přibyl l Administrace a objednávky: Vydavatelství a nakladatelství Práce, s.r.o., PP 747 Václavské náměstí 17, 112 58 Praha 1, tel.: 02/33 37 47 80, fax: 809 835 l Roční předplatné Věstník&Zpravodaj MŽP s přílohou EIA 350,-- Kč l Roční předplatné samostatného Věstníku MŽP 300,-- Kč l Sazba: Bohuslav Křeček, polygrafická činnost l Vytiskla tiskárna PB tisk Příbram l Vychází 12 x ročně l Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s.p. odštěpným závodem Střední Čechy v Praze č.j. 200/98 - P ze dne 13. 1. 1998 l Hlavní distributor: ALQ plus, s.r.o. ISSN 0862-9013