Příloha 3
Způsob a průběh veřejného projednání oznámení a zadání zprávy resp.zprávy

(1) Veřejné projednání řídí osoba pověřená ministerstvem, která svými znalostmi a zkušenostmi poskytuje záruku jeho odborného řízení (dále jen “pověřená osoba”).

(2) Pověřená osoba řídí průběh veřejného projednání tak

(3) Z vážných důvodů, zejména pokud není přítomen žadatel nebo zpracovatel zprávy, pokud podstatné otázky či námitky není možné projednat nebo pokud je nutno zajistit další údaje nezbytné pro projednání, může pověřená osoba projednání zastavit. Zveřejnění oznámení místa a času nového veřejného projednání zajistí příslušný orgán obdobně podle přílohy 3.

(4) Organizační a technické zabezpečení veřejného projednání zajišťuje ministerstvo ve spolupráci s hlavní dotčenou obcí. Součástí zabezpečení je pořízení zápisu a úplného záznamu průběhu projednání.