Příloha 2
Úplná osnova zprávy o vlivech projektu na životní prostředí

1 Základní údaje
1.1 Název
1.2 Charakter (nová stavba, modernizace, rekonstrukce, oprava)
1.3 Umístění (okres, obec, katastrální území)
1.4 Důvod umístění v dané lokalitě
1.5 Žadatel
1.6 Projektant
1.7 Uživatel
1.8 Termín zahájení, dokončení
1.9 Stručný popis technického a technologického řešení
1.10 Úroveň navrženého technického řešení
1.11 Celkové náklady
1.12 Výčet území obcí, které budou předpokládanými vlivy zasaženy

2 Údaje o přímých vlivech na životní prostředí
2.1 ÚDAJE O VSTUPECH
2.1.1 Půda
2.1.1.1 Zábor půdy; (ha, bonita); celkem; z toho dočasný zábor a trvalý zábor, resp. z toho zemědělský půdní fond a lesní půdní fond
2.1.1.2 Chráněná území podle zvláštních zákonů
2.1.1.3 Ochranná pásma
2.1.2 Voda
2.1.2.1 Odběr vody celkem (m3/hod.; m3/rok)
2.1.2.2 Zdroj vody (veřejný vodovod, povrchový zdroj, jiný)
2.1.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje - druh, spotřeba, způsob získání
2.1.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
2.2 ÚDAJE O VÝSTUPECH
2.2.1 Ovzduší

2.2.1.1 Hlavní bodové zdroje znečištění ovzduší
2.2.1.1.1 Technologický proces produkující znečištění
2.2.1.1.2 Množství emitovaných škodlivin t/rok (zejména tuhé emise, oxidy síry, oxidy dusíku, CO, těžké kovy, uhlovodíky, halogenové deriváty uhlovodíků a další charakteristické škodliviny)
2.2.1.1.3 Způsob zachycování emisí (typ odlučovacího zařízení, projektovaná kapacita, účinnost)
2.2.1.2 Hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší (skládky surovin, stavební práce, atd.)
2.2.1.2.1 Druh zdroje a odpovídající technologický proces
2.2.1.2.2 Rozloha plošného zdroje
2.2.1.2.3 Působení zdroje v čase (stálé, pravidelné, nahodilé)
2.2.1.2.4 Množství emitovaných škodlivin (t/rok)
2.2.1.3 Hlavní liniové zdroje znečištění (doprava atd.)
2.2.1.3.1 Druh zdroje
2.2.1.3.2 Množství emitovaných škodlivin (t/rok)
2.2.2 Odpadní vody
2.2.2.1 Celkové množství vypouštěných odpadních vod m3/rok (z toho přímo do recipientu, do čistírny odpadních vod)
2.2.2.2 Technologický proces, při kterém odpadní vody vznikají
2.2.2.3 Typ, projektovaná kapacita a účinnost čistírny odpadních vod v rozhodujících ukazatelích znečištění
2.2.2.4 Charakter recipientu (vodárenský tok, třída znečištění)
2.2.2.5 M13.07.99nožství vypouštěného znečištění t/rok; mg/l; průměrné maximální hodnoty (zejména BSK5, CHSK5, fosfor, dusík a další charakteristické chemické, biologické a mikrobiologické ukazatele radioaktivity, teplota vody)
2.2.3 Odpady (nezahrnuté v exhalacích a v odpadních vodách)
2.2.3.1 Druh odpadu (podle katalogu odpadů)
2.2.3.2 Technologický postup, při kterém odpad vzniká
2.2.3.3 Množství odpadu (t/rok)
2.2.3.4 Způsob nakládání s odpadem
2.2.4 Hluk a vibrace
2.2.5 Záření radioaktivní a elektromagnetické

3 Komplexní popis a zhodnocení vlivů na životní prostředí
3.1 Popis navržených variant řešení
(např. geografického nebo technologického charakteru), popis variant referenčních (např. varianta bez činnosti aktivní nulová varianta, varianta ekologicky optimálního řešení) včetně jejich vzájemného porovnání.
3.2 Stručný popis životního prostředí pravděpodobně významně ovlivněného
3.2.1 Základní charakteristiky
3.2.1.1 Ovzduší (klimatické faktory, kvalita ovzduší)
3.2.1.2 Voda (podzemní vody, vodní toky, pramenné oblasti, vydatnost, průtoky, odběr vody, jakost vody)
3.2.1.3 Půda (typ, bonita, kontaminace půdy)
3.2.1.4 Geofaktory životního prostředí (geologické podmínky, hydrologie, členitost terénu, seizmicita, eroze)
3.2.1.5 Fauna a flóra (druhy a místa výskytu, zejména ohrožené a chráněné druhy a místa výskytu)
3.2.1.6 územní systém ekologické stability a krajinný ráz
3.2.2 Ostatní charakteristiky
3.2.2.1 Krajina (způsob využívání krajiny, krajinný ráz, bydlení, výroba a rekreace)
3.2.2.2 Charakter městské čtvrti, funkční charakteristické příměstské zóny
3.2.2.3 Zvlášť chráněná území přírody
3.2.2.4 Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství
3.2.2.5 Ochranná pásma
3.2.2.6 Architektonické a historické památky, archeologická naleziště
3.2.2.7 Jiné charakteristiky životního prostředí
3.2.2.8 Situování stavby ve vztahu k územně plánovací dokumentaci (podkladům)
3.3 Komplexní popis předpokládaných vlivů na životní prostředí a odhad jejich významnosti (předpokládané vlivy přímé, nepřímé, sekundární, kumulativní, synergické, krátkodobé, dočasné, dlouhodobé a trvalé; v každé části porovnání navržených variant)
3.3.1 Vlivy na obyvatelstvo
3.3.1.1 Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky
3.3.1.2 Počet obyvatel ovlivněných účinky realizace projektu
3.3.1.3 Narušení faktorů pohody
3.3.2 Vlivy na ekosystémy, jejich složky a funkce
3.3.2.1 Vlivy na ovzduší a klima

3.3.2.1.1 Množství a koncentrace emisí a jejich vliv na blízké i vzdálené okolí
3.3.2.1.2 Význačný zápach
3.3.2.1.3 Jiné vlivy na ovzduší a klima
3.3.2.2 Vlivy na vodu
3.3.2.2.1 Vliv na charakter odvodnění oblasti
3.3.2.2.2 Změny hydrologických charakteristik (hladiny podzemních vod, průtoky, vydatnost vodních zdrojů)
3.3.2.2.3 Vliv na jakost vod
3.3.2.3 Vlivy na půdu, území a geologické podmínky
3.3.2.3.1 Vliv na rozsah a způsob užívání půdy
3.3.2.3.2 Znečištění půdy
3.3.2.3.3 Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy
3.3.2.3.4 Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje
3.3.2.3.5 Změny hydrogeologických charakteristik
3.3.2.3.6 Vliv na chráněné části přírody
3.3.2.3.7 Vliv na krajinný ráz
3.3.2.4 Vlivy na flóru a faunu (na organismy, populace a druhy a jejich biotopy)
3.3.2.5 Vlivy na ekosystémy
3.3.3 Vlivy na antropogenní systémy, jejich složky a funkce
3.3.3.1 Vliv na budovy, architektonické a archeologické památky a jiné lidské výtvory
3.3.3.2 Vliv na kulturní hodnoty nehmotné povahy (místní tradice apod.)
3.3.3.3 Poškození a ztráty geologických a paleontologických památek
3.3.4 Vlivy na strukturu a funkční využití území
3.3.4.1 Vliv na dopravu (místní komunikace, silniční, železniční, letecká, lodní doprava)
3.3.4.2 Vliv navazujících souvisejících staveb a činností (výstavba nových komunikací, inženýrských sítí, bytová výstavba)
3.3.4.3 Rozvoj navazující infrastruktury
3.3.4.4 Vliv na estetické kvality území
3.3.4.5 Vliv na rekreační využití krajiny
3.4.5 Ostatní vlivy
3.4.5.1 Biologické vlivy
3.4.5.2 Vliv hluku a záření
3.4.5.3 Jiné ekologické vlivy
3.3.6 Velkoplošné vlivy v krajině
3.3.6.1 Vhodnost lokalizace jednotlivých variant z hlediska ekologické únosnosti území
3.3.6.2 Současný a potenciální výsledný stav ekologické zátěže území (souhrnné působení všech prostorových jevů a faktorů)
3.4 Popis opatření navržených k prevenci, eliminaci, minimalizaci, popřípadě kompenzaci účinků na prostředí
3.4.1 Územně plánovací opatření
3.4.2 Technická opatření (likvidace znečištění, recyklace odpadů, transfer organismů, záchranný průzkum archeologických nalezišť, opatření pro ochranu kulturních památek)
3.4.3 Komplexní a jiná opatření
3.5 Popis rizik bezpečnosti provozu
3.5.1 Možnost vzniku havárií
3.5.2 Dopady na okolí
3.5.3 Preventivní opatření
3.5.4 Následná opatření
3.6 Popis a zhodnocení možných vlivů na životní prostředí přesahujících hranice ČR
3.7 Nástin programu monitorování a řízení a plánů poprojektové analýzy
3.8 Uvedení konkrétních metod použitých při hodnocení vlivů a způsob získávání údajů o stávajícím a výhledovém stavu životního prostředí v lokalitě, kde má být stavba, činnost nebo technologie realizována.
3.9 Uvedení nedostatků ve znalostech a neurčitostí při zpracování dokumentace
3.10 Shrnutí netechnického charakteru včetně grafických příloh, map, apod.
3.11 Závěr