Příloha 1
Oznámení o záměru

Oznámení obsahuje:

a) základní údaje o záměru, zejména název, umístění, účel, charakter, rozsah, termín zahájení a dokončení,
b) stručný popis technického a technologického řešení,
c) základní údaje o předpokládaných vlivech realizace záměru na životní prostředí, zejména nároky na zábor půdy, na energii a suroviny, míru znečištění nebo poškození jednotlivých složek životního prostředí,