Dodatek 2 ke Směrnici MŽP o podmínkách předkládání předběžných žádostí o poskytnutí finančních prostředků v rámci podpůrného programu Evropské unie ISPA - METODIKA EIA PRO PROGRAM ISPA

§1

Účel

Účelem této metodiky je stanovit postup posouzení vlivu projektů, pro něž je žádána podpora z programu ISPA, na životní prostředí, podle bodu 5 přílohy I návrhu nařízení COM (1998) 138 final.

§2

Definice pojmů

Pro potřeby této metodiky:
“ministerstvo” je Ministerstvo životního prostředí
“záměr” je projekt, pro nějž je žádána podpora z programu ISPA, popřípadě skupina projektů nebo část projektu,
“projekt” je záměr v rozsahu, jak bude posuzován podle tohoto metodického pokynu
“žadatel” je žadatel o podporu z programu ISPA
“zpráva” jsou písemné informace podle čl.5(1) a přílohy IV směrnice Rady společenství 85/337/EEC ve znění směrnice Rady 97/11/EC a další informace potřebné k posouzení vlivů realizace projektu na životní prostředí,
“zadání zprávy” je dokument určující rozsah a obsah zprávy k danému projektu a obsahující také adresář dotčených správních úřadů, dotčených obcí a zainteresované veřejnosti,
“dotčené obce” jsou obce, jejichž správní území může být významně ovlivněno realizací projektu,
“hlavní dotčená obec” je obec, na jejímž správním území se má projekt realizovat, popřípadě na jejíž správním území může být realizací projektu nejvíce ovlivněno (v pochybnostech rozhoduje ministerstvo)
“administrátor” je osoba určená ministerstvem k administraci tohoto posuzování,
“expert” je osoba určená ministerstvem k metodickému vedení a zajištění odborné úrovně posuzování.


§3

Specifikace předmětu posouzení

1) Žadatel doručí oznámení o záměru ministerstvu, a to ve dvou exemplářích, jeden administrátorovi v Praze a jeden místně příslušnému územnímu odboru ministerstva. Náležitosti oznámení jsou uvedeny v příloze 1.

2) Podle rozsahu, věcného členění záměru a možných kumulativních vlivů na životní prostředí určí ministerstvo (administrátor v dohodě s expertem a s místně příslušným územním odborem ministerstva), zda se záměr bude hodnotit jako jeden nebo více projektů, popřípadě zda se bude posuzovat více záměrů, obsahujících části jednoho projektu, jako jeden projekt. Určí to do 5 dnů od obdržení oznámení, pokud nebylo stejné pro administrátora a místně příslušný územní odbor ministerstva, pak od pozdějšího z těchto dvou dat.

3) Pokud ministerstvo určilo, že se záměr nebude hodnotit jako jeden projekt, žadatel vypracuje a doručí ministerstvu nové oznámení podle odst.1.


§4

Určení rozsahu a obsahu zprávy

1) Do 10 dnů od určení specifikace podle §3 odst.2 nebo od obdržení oznámení podle §3 odst.3 navrhne ministerstvo (administrátor v dohodě s expertem a s místně příslušným ÚO ministerstva) zadání zprávy včetně určení dotčených správních úřadů a dotčených obcí a včetně návrhu subjektů zainteresované veřejnosti. Obsah a rozsah zprávy se určí výběrem z úplné osnovy uvedené v příloze 2. Ministerstvo po dohodě s hlavní dotčenou obcí svolá veřejné projednání.

2) Ministerstvo zašle návrh podle odst.1 žadateli a zveřejní ho spolu s oznámením a s pozvánkou na veřejné projednání. Zveřejnění zahrnuje vyvěšení na úředních deskách dotčených obcí, vystavení na webové stránce ministerstva a na webových stránkách místně příslušných okresních, městských a obecních úřadů, pokud tyto stránky existují, a alespoň jeden další v místě obvyklý způsob zveřejnění, zejména uveřejnění v místním nebo regionálním tisku.

3) Veřejné projednání se koná nejméně 10 a nejvíce 20 dnů od data zveřejnění. Veřejné projednání se koná v hlavní dotčené obci, ve výjimečných případech (velké dotčené území nebo technické a organizační překážky) v nejbližším okresním městě. Způsob a průběh veřejného projednání je popsán v příloze 3.

4) V rámci veřejného projednání, popřípadě do 10 dnů od data konání veřejného projednání může každý podat ústní nebo písemnou připomínku k návrhu zadání. Každý, kdo podal písemnou připomínku k návrhu, se stává subjektem zainteresované veřejnosti.

5) Do 10 dnů po uplynutí lhůty k podání připomínek podle odst. 3 vydá ministerstvo na základě návrhu a vyjádření žadatele a veřejnosti zadání zprávy. Doručí je spolu se zápisem z veřejného projednání žadateli, všem dotčeným správním úřadům a dotčeným obcím, poradnímu sboru a subjektům zainteresované veřejnosti, které o to požádaly, a zveřejní je.


§5

Zpráva

1) Žadatel zpracuje zprávu a zašle ji ministerstvu, dotčeným správním úřadům a dotčeným obcím. Ministerstvo bez prodlení pořídí kopie zprávy a zašle je těm subjektům zainteresované veřejnosti, které o zaslání zprávy požádaly.

2) Do 10 dnů od obdržení zprávy jmenuje ministr na návrh administrátora komisi pro daný projekt a ministerstvo bez prodlení zašle jejím členům zprávu k vyjádření. Statut a pracovní řád komise určí ministerstvo předpisem.

3) Ministerstvo, dotčené správní úřady a dotčené obce vystaví zprávu na 20 dnů k nahlédnutí široké veřejnosti. Každý může do zprávy nahlédnout a písemně se k ní vyjádřit, přičemž své vyjádření adresuje ministerstvu.

4) Dotčené správní úřady, dotčené obce, subjekty zainteresované veřejnosti a komise zašlou do 30 dnů od obdržení zprávy své vyjádření ke zprávě na ministerstvo.


§6

Veřejné projednání zprávy

Ministerstvo může svolat veřejné projednání zprávy a došlých vyjádření. Postupuje přitom obdobně jako u veřejného projednání oznámení a zadání zprávy.


§7

Stanovisko

1) Do 10 dnů od uplynutí lhůty podle §5 odst. 4 vydá ministerstvo na základě zprávy a došlých vyjádření stanovisko o hodnocení vlivů projektu na životní prostředí. Náležitosti stanoviska jsou uvedeny v příloze 4.

2) Stanovisko je zveřejněno a stává se součástí žádosti o podporu z programu ISPA.


§8

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Na posuzování podle tohoto metodického pokynu se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.


RNDr. Miloš Kužvart v.r.
Ministr životního prostředí