Příloha 2
Formulář k předběžné žádosti o podporu v rámci Programu ISPA - část F
Kritéria pro technicko-ekonomické vyhodnocení opatření


Státní fond životního prostředí ČR
148 00 Praha 4, Kaplanova 1931/1

Prioritní oblast: A. Zajištění jakosti a množství vod

Prioritní oblast Zajištění jakosti a množství vod je upravena “Směrnicí MŽP o podmínkách předkládání předběžných žádostí o poskytnutí finančních prostředků v rámci podpůrného programu Evropské unie ISPA”.

Prioritní oblast: B. Nakládání s odpady

Prioritní opatření:

B.1 budování zařízení na sběr a třídění odpadů

Název žadatele

 

Název opatření

 

 

Položka

Název kritéria

Jednotka

Hodnota

       

I.

Druh shromažďovaných a tříděných odpadů

   

1.

papír

tun vytříd.odp./rok

 

2.

sklo

tun vytříd.odp./rok

 

3.

plasty

tun vytříd.odp./rok

 

4

hadry

tun vytříd.odp./rok

 

5.

železný a neželezný šrot

tun vytříd.odp./rok

 

6.

jiné odpady tuhé celkem

tun vytříd.odp./rok

 

7.

jiné odpady kapalné celkem

tun vytříd.odp./rok

 
       

II.

Kategorie shromažďovaných a tříděných odpadů

   

1.

Nebezpečné odpady celkem

tun vytříd.odp./rok

 

2.

Ostatní odpady celkem

tun vytříd.odp./rok

 
       

III.

Rozsah obslužné oblasti

   

1.

Počet obyvatel v oblasti

počet obyvatel

 
       

IV.

Náklady

   

1.

Investiční, fixní a variabilní náklady

   

1.a.

Investiční náklady

tis. Kč

 

1.b.

Fixní náklady (bez odpisů)

tis.Kč/rok

 

1.c.

Variabilní náklady

tis. Kč/t vytříd. odpadů

 

2.

Měrná investiční náročnost

tis. Kč/t vytříd. odpadů

 

3.

Měrný fixní náklad (bez odpisů)

tis. Kč/t vytříd. odpadů

 

4.

Ekonomická doba životnosti

roky

 

Jméno zpracovatele žádosti: Datum vypracování žádosti:

Razítko:

Podpis statutárního zástupce:

 

Prioritní oblast: B. Nakládání s odpady

Prioritní opatření:

B.2 budování středisek pro zpracování a recyklaci odpadů

Název žadatele

 

Název opatření

 

Položka

Název kritéria

Jednotka

Hodnota

       

I.

Druh shromažďovaných a recyklovaných odpadů

   

1.

chladničky a mrazničky

tun /rok

 

2.

pračky a myčky

tun /rok

 

3.

baterie a akumulátory

tun /rok

 

4

počítače a televizory

tun /rok

 

5.

jiné odpady celkem

tun /rok

 
       

II.

Rozsah obslužné oblasti

   

1.

Počet obyvatel v oblasti

počet

 
       

III.

Náklady

   

1.

Investiční, fixní a variabilní náklady

   

1.a.

Investiční náklady

tis. Kč

 

1.b.

Fixní náklady (bez odpisů)

tis.Kč/rok

 

1.c.

Variabilní náklady

tis. Kč/tunu odp.

 

2.

Měrná investiční náročnost

tis. Kč/tunu odp.

 

3.

Měrný fixní náklad (bez odpisů)

tis. Kč/tunu odp.

 

4.

Ekonomická doba životnosti

roky

 

Jméno zpracovatele žádosti: Datum vypracování žádosti:

Razítko:

Podpis statutárního zástupce:

 

Prioritní oblast: B. Nakládání s odpady

Prioritní opatření:

B.3 budování/rekonstrukce zařízení na úpravu a/nebo využití odpadů fyzikálními,         chemickými a biologickými  postupy

Název žadatele

 

Název opatření

 

Položka

Název kritéria

Jednotka

Hodnota

       

I.

Kapacita zařízení na úpravu a/nebo využití odpadů

   

1.

Stav před realizací opatření

   

1.a.

fyzikální postupy

tun /rok

 

1.b.

chemické postupy

tun /rok

 

1.c.

biologické postupy

tun /rok

 

1.d.

jiné, příp. kombinované postupy

tun /rok

 

2.

Stav po realizaci opatření

   

2.a.

fyzikální postupy

tun /rok

 

2.b.

chemické postupy

tun /rok

 

2.c.

biologické postupy

tun /rok

 

2.d.

jiné, příp. kombinované postupy

tun /rok

 
       

II.

Náklady

   

1.

Investiční, fixní a variabilní náklady

   

1.a.

Investiční náklady

tis. Kč

 

1.b.

Fixní náklady (bez odpisů)

tis.Kč/rok

 

1.c.

Variabilní náklady

tis. Kč/tunu

 

2.

Měrná investiční náročnost

tis. Kč/tunu

 

3.

Měrný fixní náklad (bez odpisů)

tis. Kč/tunu

 

4.

Ekonomická doba životnosti

roky

 

Jméno zpracovatele žádosti: Datum vypracování žádosti:

Razítko:

Podpis statutárního zástupce:


Prioritní oblast: B. Nakládání s odpady

Prioritní opatření:

B.4 budování/rekonstrukce zařízení na tepelné zneškodnění komunálních odpadů s využitím tepla o kapacitě 3 a více tun/hod spalovaného odpadu včetně kogeneračních jednotek

Název žadatele

 

Název opatření

 

Položka

Název kritéria

Jednotka

Hodnota

       

I.

Kapacita zařízení

   

1.

Stav před realizací opatření

   

1.a.

Množství spal. komun. odpadů

tun/rok

 

1.b.

Tepelný výkon

MW

 

2.

Stav po realizaci opatření

   

2.a.

Množství spal. komun. odpadů

tun/rok

 

2.b.

Tepelný výkon

MW

 
       

II.

Emise do ovzduší

   

1.

Stav před realizací opatření

   

1.a.

tuhé látky

mg/m3

 

1.b.

SO2

mg/m3

 

1.c.

CO

mg/m3

 

1.d.

TOC

mg/m3

 

1.e.

Cl (jako HCl)

mg/m3

 

1.f.

F (jako HF)

mg/m3

 

1.g.

Hg + Cd

mg/m3

 

1.h.

As + Ni

mg/m3

 

1.ch.

Pb + Cr + Cu + Mn

mg/m3

 

2.

Stav po realizaci opatření

   

2.a.

tuhé látky

mg/m3

 

2.b.

SO2

mg/m3

 

2.c.

CO

mg/m3

 

2.d.

TOC

mg/m3

 

2.e.

Cl (jako HCl)

mg/m3

 

2.f.

F (jako HF)

mg/m3

 

2.g.

Hg + Cd

mg/m3

 

2.h.

As + Ni

mg/m3

 

2.ch.

Pb + Cr + Cu + Mn

mg/m3

 

2.i.

TE:PCDD/PCDF

ng/m3

 

III.

Náklady

   

1.

Investiční, fixní a variabilní náklady

   

1.a.

Investiční náklady

tis. Kč

 

1.b.

Fixní náklady (bez odpisů)

tis.Kč/rok

 

1.c.

Variabilní náklady

tis. Kč/tunu odp.

 

2.

Měrná investiční náročnost

tis. Kč/tunu odp.

 

3.

Měrný fixní náklad (bez odpisů)

tis. Kč/tunu odp.

 

4.

Ekonomická doba životnosti

roky

 

Jméno zpracovatele žádosti: Datum vypracování žádosti:

Razítko:

Podpis statutárního zástupce:

 

Prioritní oblast: B. Nakládání s odpady

Prioritní opatření:

B.5 budování/rekonstrukce zařízení na tepelné zneškodnění nebezpečných odpadů s využitím tepla včetně kogeneračních jednotek

Název žadatele

 

Název opatření

 

Položka

Název kritéria

Jednotka

Hodnota

       

I.

Kapacita zařízení

   

1.

Stav před realizací opatření

   

1.a.

Množství zneškod. nebezp. odp.

tun/rok

 

1.b.

Tepelný výkon

MV

 

2.

Stav po realizaci opatření

   

2.a.

Množství zneškod. nebezp. odp.

tun/rok

 

2.b.

Tepelný výkon

MW

 
       

II.

Emise do ovzduší

   

1.

Stav před realizací opatření

   

1.a.

tuhé látky

mg/m3

 

1.b.

SO2

mg/m3

 

1.c.

CO

mg/m3

 

1.d.

TOC

mg/m3

 

1.e.

Cl (jako HCl)

mg/m3

 

1.f.

F (jako HF)

mg/m3

 

1.g.

Hg

mg/m3

 

1.h.

Tl + Cd

mg/m3

 

1.ch.

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu +

+ Mn + Ni + V + Sn

mg/m3

 

1.i.

TE:PCDD/PCDF

ng/m3

 

2.

Stav po realizací opatření

   

2.a.

tuhé látky

mg/m3

 

2.b.

SO2

mg/m3

 

2.c.

CO

mg/m3

 

2.d.

TOC

mg/m3

 

2.e.

Cl (jako HCl)

mg/m3

 

2.f.

F (jako HF)

mg/m3

 

2.g.

Hg

mg/m3

 

2.h.

Tl + Cd

mg/m3

 

2.ch.

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu +

+ Mn + Ni + V + Sn

mg/m3

 

2.i.

TE:PCDD/PCDF

ng/m3

 
       

III.

Náklady

   

1.

Investiční, fixní a variabilní náklady

   

1.a.

Investiční náklady

tis. Kč

 

1.b.

Fixní náklady (bez odpisů)

tis.Kč/rok

 

1.c.

Variabilní náklady

tis. Kč/tunu odp.

 

2.

Měrná investiční náročnost

tis. Kč/tunu odp.

 

3.

Měrný fixní náklad (bez odpisů)

tis. Kč/tunu odp.

 

4.

Ekonomická doba životnosti

roky

 

Jméno zpracovatele žádosti: Datum vypracování žádosti:

Razítko:

Podpis statutárního zástupce:

 

Prioritní oblast: B. Nakládání s odpady

Prioritní opatření:

B.6 sanace a rekultivace starých skládek komunálních odpadů

Jméno zpracovatele žádosti: Datum vypracování žádosti:

Razítko:

Podpis statutárního zástupce:

 

Prioritní oblast: B. Nakládání s odpady

Prioritní opatření:

B.7 sanace starých environmentálních zátěží

Název žadatele

 

Název opatření

 

Položka

Název kritéria

Jednotka

Hodnota

       

I.

Rozhodnutí ČIŽP o nápravných opatřeních

   

1.

Cílové limity sanace zeminy

uvést v příloze

 

2.

Cílové limity sanace podz. vody

uvést v příloze

 
       

II.

Obecná rizika staré skládky nebo staré environmentální zátěže

   

1.

Stav před realizací opatření

   

1.a.

Riziko pro zdraví populace

vysoké-střední-nízké

 

1.b.

Riziko pro hydrosféru a biosféru

vysoké-střední-nízké

 

1.c.

Riziko pro bud. využívání území

vysoké-střední-nízké

 

2.

Stav po realizaci opatření

   

2.a.

Riziko pro zdraví populace

vysoké-střední-nízké

 

2.b.

Riziko pro hydrosféru a biosféru

vysoké-střední-nízké

 

2.c.

Riziko pro bud. využívání území

vysoké-střední-nízké

 
       

III.

Stupeň dosažení kritérií znečištění podle MP MŽP

   

1.

Stav před realizací opatření

   

1.a.

Počet překročení lim. B - zemina

počet

 

1.b.

Počet překročení lim. B - p. voda

počet

 

1.c.

Počet překročení lim. C - zemina

počet

 

1.d.

Počet překročení lim. C - p. voda

počet

 

2.

Stav po realizaci opatření

   

2.a.

Počet překročení lim. B - zemina

počet

 

2.b.

Počet překročení lim. B - p. voda

počet

 

IV.

Náklady

   

1.

Investiční, fixní a variabilní náklady

   

1.a.

Investiční náklady

tis. Kč

 

1.b.

Fixní náklady (bez odpisů)

tis.Kč/rok

 

1.c.

Variabilní náklady

tis. Kč/m2 san. plochy

 

2.

Měrná investiční náročnost

tis. Kč/ m2 san. plochy

 

3.

Měrný fixní náklad (bez odpisů)

tis. Kč/ m2 san. plochy

 

4.

Ekonomická doba životnosti

roky

 

Jméno zpracovatele žádosti: Datum vypracování žádosti:

Razítko:

Podpis statutárního zástupce:


Prioritní oblast: C Ochrana klimatu a kvalita ovzduší

Prioritní opatření:


Prioritní oblast: C Ochrana klimatu a kvalita ovzduší

C.1 Podpora veřejné dopravy – plynofikace městské a příměstské hromadné a komunální dopravy (zejména výstavba infrastruktury)

Název žadatele

 

Název opatření

Výstavba plnící stanice na stlačený zemní plyn

Položka

Název kritéria

Jednotka

Hodnota

1.

Instalovaný výkon kompresoru

m3/hod

 

2.

Velikost zásobníku

l

 

3.

Počet zásobníků

ks

 

4.

Délka plynovodní přípojky

m

 

5.

Počet plynovodních přípojek

ks

 

6.

Vstupní tlak kompresoru

Pa

 

7.

Počet odběratelů

ks

 

8.

Původní spotřeba kapalného paliva

t/rok

 

9.

Nová spotřeba paliva

tis.m3/rok

 

10.

Úspora současných provozních nákladů

tis. Kč/rok

 

Jméno zpracovatele žádosti: Datum vypracování žádosti:

Razítko:

Podpis statutárního zástupce:

 

Prioritní oblast: C Ochrana klimatu a kvalita ovzduší

Prioritní opatření:

C.2 Sanace zdrojů znečišťování ovzduší náhradou tuhých paliv plynnými, popřípadě tuhými bezdýmnými (plošná plynofikace a rozvoj sítí CZT, plynofikace kotelen a výtopen ve veřejném sektoru, využití kogenerace).

Název žadatele

 

Název opatření

 

Položka

Název kritéria

Jednotka

Hodnota

I. Společná kritéria pro opatření v oblasti priority C.2

     

1.

původní instalovaný výkon celkový

kW (jiné vyjádření)

 

2.

původní spotřeba paliva

t/rok(tis.m3/rok)

 

3.

původní druh paliva

   

4.

původ a výrobní označení původního paliva

   

5.

roční výhřevnost paliva - původní

MJ/kg (MJ/ m3)

 

6.

doba využití výkonu (kapacity) – původní

hod/rok

 

7.

nový instalovaný výkon celkový

KW (jiné vyjádření)

 

8.

nová spotřeba paliva

t/rok(tis.m3/rok)

 

9.

nový druh paliva

   

10.

původ a výrobní označení nového paliva

   

11.

roční výhřevnost paliva – nová

MJ/kg (MJ/ m3)

 

12.

doba využití výkonu (kapacity) – nová

hod/rok

 

13.

účinnost celková - nová

%

 

15.

úspora současných provozních nákladů

tis.Kč/rok

 

16.

investiční náklady

tis.Kč

 

17.

ekonomická životnost investice

roky

 

18.

fixní náklady bez odpisů

tis.Kč/rok

 

19.

variabilní náklady

Kč/jed. produkce

 

II. Rozvoj sítí CZT

     

1.

dodávka tepla do sítě CZT - původní

GJ/rok

 

2.

dodávka tepla do sítě CZT - nová

GJ/rok

 

3.

celková délka primárních rozvodů CZT

m

 

4.

délka primárních přípojek CZT

m

 

5.

počet primárních přípojek CZT

1

 

6.

celková délka sekundárních rozvodů CZT

m

 

7.

délka sekundárních přípojek CZT

m

 

8.

počet sekundárních přípojek CZT

1

 

9.

ztráty primární sítě CZT

GJ/rok

 

10.

ztráty sekundární sítě CZT

GJ/rok

 

11.

ztráty v předávacích (výměníkových) stanicích CZT

GJ/rok

 

III. Plynofikace

     

1.

celková délka plynovodních rozvodů STL včetně přípojek

m

 

2.

délka plynovodních přípojek

m

 

3.

počet plynovodních přípojek

1

 

4.

počet odběratelů

1

 

5.

spotřeba ZP v kategorii domácnosti

tis.m3/rok

 

6.

spotřeba ZP v kategorii maloodběr

tis.m3/rok

 

7.

spotřeba ZP v kategorii velkoodběr

tis.m3/rok

 

IV .Rekonstrukce kotelen a výtopen veřejného sektoru (substituce paliva, modernizace technologie včetně kogenerace)

     

1.

původní instalovaný výkon tepelný

kW (jiné vyjádření)

 

2.

původní instalovaný výkon elektrický

kW (jiné vyjádření)

 

3.

nový instalovaný výkon tepelný

kW (jiné vyjádření)

 

4.

nový instalovaný výkon elektrický

kW (jiné vyjádření)

 

5.

účinnost výroby tepla – nová

%

 

6.

účinnost výroby elektřiny – nová

%

 

emise znečišťujících látek (dosahované emisní parametry pro nové zdroje)

     

7.

CO2

mg/m3

 

8.

další skleníkové plyny

mg/m3

 

9.

prach

mg/m3

 

10.

popílek

mg/m3

 

11.

SO2

mg/m3

 

12.

NOx

mg/m3

 

13.

CxHy

mg/m3

 

14.

CO

mg/m3

15.

Třída I*

mg/m3

 

16.

Třída II*

mg/m3

 

17.

Třída III*

mg/m3

 

V. Ekologické přínosy dosahované pro opatření realizovaná v oblasti priority C.2

     

Položka

Hmotnostní tok emise znečišťujících látek

Stav před realizací

(t/rok)

Stav po realizací

(t/rok)

1.

CO2

   

2.

další skleníkové plyny

   

3.

prach

   

4.

popílek

   

5.

SO2

   

6.

NOx

   

7.

CxHy

   

8.

CO

   

9.

Třída I*

   

10.

Třída II*

   

11.

Třída III*

   

*Podle přílohy zákona č. 389/1994 Sb. v platném znění

Jméno zpracovatele žádosti: Datum vypracování žádosti:

Razítko:

Podpis statutárního zástupce:

 

Prioritní oblast: C Ochrana klimatu a kvalita ovzduší

Prioritní opatření:

C.3 Komplexní zkvalitnění monitoringu kvality ovzduší a hodnocení stavu hydrosféry a atmosféry pro podporu rozhodovacích procesů ochrany životního prostředí, s ohledem na uplatnění požadavků rámcové směrnice 96/62/ES, a varování v případech živelných pohrom. Zajištění požadavků směrnice 91/692/EEC o podávání zpráv Evropské komisi a Rozhodnutí 97/101/EC o výměně informací a údajů o kvalitě ovzduší.

Název žadatele

 

Název opatření

 

Číslo programu

 

Položka

Název zařízení, software

Parametry zařízení

Jednotka

Počet

I

Kontinuální analyzátory NOx

adresovatelný výstup RS 232

   
   

Interface pro analog. výstup

   
 

Kontinuální analyzátory SO2

adresovatelný výstup RS 232

   
   

Interface pro analog. výstup

   
 

Kontinuální analyzátory O3

adresovatelný výstup RS 232

   
   

Interface pro analog. výstup

   
 

Kontinuální analyzátory BTX

adresovatelný výstup RS 232

   
   

Interface pro analog. výstup

   
 

Kontinuální analyzátory PM10

adresovatelný výstup RS 232

   
   

Interface pro analog. výstup

   
 

Kontinuální analyzátory PM2.5

adresovatelný výstup RS 232

   
   

Interface pro analog. výstup

   

II

Odběrová zařízení pro PAH

Separace frakce PM10 a PM2.5

   
 

Odběrová zařízení pro těžké kovy

Střední průtok, separace frakce PM10 a PM2.5

   
 

Automatizovaný ředící systém

Zero/span check

     

III

HW a SW pro sběr, přenos a předzpracování dat

Zajištění sběru a předzpracování dat z 90 stanic v 30 min. intervalech

   
 

Technické a softwarové zajištění mezinárodní výměny dat a informování státní správy a veřejnosti

Víceuživatelský RDBMS, GIS, komunikační prostředí Intrernet TCP/IP

   

Jméno zpracovatele žádosti: Datum vypracování žádosti:

Razítko:

Podpis statutárního zástupce:

 

Prioritní oblast: C Ochrana klimatu a kvalita ovzduší

Prioritní opatření:

C. 4 Podpora úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie jako nejvýznamnějšího opatření k omezování emisí skleníkových plynů (úspory energie v budovách veřejného sektoru, využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejném sektoru a obcích)

Název žadatele

 

Název opatření

 

I Technická opatření pro energetické úspory v budovách veřejného sektoru

     

Položka

Název kritéria

Jednotka

Hodnota

1.

původní spotřeba energie

GJ/rok

 

2.

nová spotřeba energie

GJ/rok

 

3.

úspora energie na osobu

GJ/osoba za rok

 

4.

investiční náklady

tis. Kč

 

5.

měrné investiční náklady

Kč/uspořený GJ

 

6.

měrné náklady na odstranění jednotky CO2

Kč/tCO2

 
 

Emise škodlivin

Stav před realizací

(t/rok)

Stav po realizací

(t/rok)

Rozdíl

(t/rok)

7.

CO2

     

8.

další skleníkové plyny

     

9.

tuhé látky

     

10.

SO2

     

11.

NOx

     

12.

CxHy

     

13.

CO

     
       

II. Využití obnovitelných zdrojů energie (slunce, biomasa, tepelná energie prostředí, vítr, voda) ve veřejném sektoru a obcích

     

Položka

Název kritéria

Jednotka

Hodnota

1.

výroba energie

GJ/rok

 

2.

investiční náklady

tis. Kč

 

3.

měrné investiční náklady

Kč/GJ

 

4.

provozní náklady

Kč/GJ

 

5.

doba životnosti

roky

 

6.

účinnost zařízení

%

 

7.

měrné náklady na odstranění jednotky CO2

Kč/tCO2

 
 

Emise škodlivin

Stav před realizací

(t/rok)

Stav po realizací

(t/rok)

Rozdíl

(t/rok)

8.

CO2

     

9.

další skleníkové plyny

     

10.

tuhé látky

     

11.

SO2

     

12.

NOx

     

13.

CxHy

     

14.

CO

     

Jméno zpracovatele žádosti: Datum vypracování žádosti:

Razítko:

Podpis statutárního zástupce: