Příloha 1
P
ožadované hodnoty parametrů technického řešení z hlediska právních předpisů Evropských společenství

Prioritní oblast A: Zajištění jakosti a množství vod

Prioritní oblast Zajištění jakosti a množství vod je upravena “Směrnicí MŽP o podmínkách předkládání předběžných žádostí o poskytnutí finančních prostředků v rámci podpůrného programu Evropské unie ISPA”.

Prioritní oblast B: Nakládání s odpady

B.1 budování zařízení na sběr a třídění odpadů
B.2 budování středisek pro zpracování a recyklaci odpadů
B.3 budování/rekonstrukce zařízení na úpravu a/nebo využití odpadů fyzikálními, chemickými a biologickými  postupy

Technické parametry nebyly stanoveny.

B.4 budování/rekonstrukce zařízení pro energetické využití komunálních odpadů   o kapacitě 3 a více tun/hod spalovaného odpadu včetně kogeneračních jednotek

Požadované hodnoty emisních limitů (mg/m3) jsou odvozeny ze Směrnice Rady č.89/369/EEC o předcházení znečišťování ovzduší novými spalovnami komunálních odpadů.

Škodlivina

Požadovaná hodnota

tuhé látky

30

SO2

300

CO

100

TOC

20

Cl (jako HCl)

50

F (jako HF)

2

Hg + Cd

0,2

As + Ni

1

Pb + Cr + Cu + Mn

5

TE: PCDD/PCDF

0,1 (ng/m3) - směrný4)

B.5 budování/rekonstrukce zařízení pro energetické využití nebezpečných odpadů včetně kogeneračních jednotek

Požadované hodnoty emisních limitů (mg/m3) jsou odvozeny ze Směrnice Rady č.94/67/EC o spalování nebezpečných odpadů.

Škodlivina

Požadovaná hodnota

tuhé látky

10 1)

SO2

50 1)

CO

50 1)

TOC

10 1)

Cl (jako HCl)

10 2)

F (jako HF)

2 2)

Hg

0,05 3)

Tl + Cd

0,05 3)

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn

0,5 3)

TE:PCDD/PCDF

0,1 (ng/m3) - směrný 4)

1) Denní průměrné hodnoty.
2) Půlhodinové průměrné hodnoty.
3)Průměrné hodnoty v intervalu min. 30 min. a max. 8 hodin.
4)Odstavec 2 článku 7 Směrnice uvádí mj.:“Emise dioxinů a furanů musí být omezeny prostřednictvím použití   nejpokrokovější technologie. Nejpozději k 1.lednu 1997 musí být zajištěno, aby všechny průměrné hodnoty   vztahující se ke vzorkovací periodě minimálně 6 a  maximálně 8 hodin nepřevýšily limitní hodnotu 0,1   ng/m3. ... Uvedená limitní hodnota je   definována jako součet všech jednotlivých dioxinů a furanů zjištěných   podle Přílohy 1 této   směrnice. Do doby, než bude možná úplná aplikace této směrnice, budou členské státy   uvedené limitní hodnoty používat jako orientační.“


B.6 sanace a rekultivace starých skládek komunálních odpadů
B.7 sanace starých environmentálních zátěží

Technické parametry nebyly stanoveny


Prioritní oblast C: Ochrana klimatu a kvalita ovzduší

C.1 Podpora veřejné dopravy – plynofikace městské a příměstské hromadné a komunální dopravy (zejména výstavba infrastruktury)

Požadované hodnoty emisních limitů pro motory vozidel nad 3,5 t celkové hmotnosti (g/kWh) jsou odvozeny z dosud platné Směrnice 91/542/EEC, tzv. EURO II ( v ČR podle předpisu EHK OSN 49.02 B) a z připravované směrnice s platností od r. 1999, tzv. EURO III.

Škodlivina (g/kWh)

EURO II (od r. 1996)

EURO III (od r. 1999) návrh

Zemní plyn *
naměřené hodnoty

CO

4,00

2,00

1,40

HC

1,10

0,60

1,00

NOx

7,00

4,50

3,00

Pevné částice

0,15

0,12

0,05

*oproti vznětovým motorům podstatně nižší emise oxidu uhličitého (skleníkový plyn) z důvodu nižšího obsahu uhlíku v zemním plynu

C.2 Sanace zdrojů znečišťování ovzduší náhradou tuhých paliv plynnými, popřípadě tuhými bezdýmnými (plošná plynofikace a rozvoj sítí CZT, plynofikace kotelen a výtopen ve veřejném sektoru, využití kogenerace).

Ukazatelé vypuštěného znečištění (t/rok)

Stav

Celkové snížení

 

před realizací opatření

po realizaci opatření

 

CO2

     

další skleníkové plyny

     

prach

     

popílek

     

SO2

     

NOx

     

CxHy

     

CO

     

ostatní redukované škodliviny, jmenovitě

     

C.3 Komplexní zkvalitnění monitoringu kvality ovzduší a hodnocení stavu hydrosféry a atmosféry pro podporu rozhodovacích procesů ochrany životního prostředí, s ohledem na uplatnění požadavků rámcové směrnice 96/62/ES, a varování v případech živelných pohrom. Zajištění požadavků směrnice 91/692/EEC o podávání zpráv Evropské komisi a Rozhodnutí 97/101/EC o výměně informací a údajů o kvalitě ovzduší.

Srovnání hodnot imisních limitů platných v ČR s legislativou EU

Troposférický ozón

Imisní limit

m g.m-3

Směrnice 92/72/EEC

Vyhláška MŽP ČR 41/92 Sb.

Ochrana obyvatelstva

110 (střední osmihodinová hodnota)

160 (střední osmihodinová hodnota)

Ochrana vegetace

200 (střední jednohodinová hodnota)

160 (střední osmihodinová hodnota)

 

65 (střední denní hodnota)

 

Informování obyvatelstva

180 (střední jednohodinová hodnota)

180 (střední jednohodinová hodnota)

Varování obyvatelstva

360 (střední jednohodinová hodnota)

360 (střední jednohodinová hodnota)

Olovo

Imisní limit

m g.m-3

Směrnice 82/884/EEC

Opatření FVŽP k zákonu 309/1991 Sb.

ochrana osob

2 roční střední koncentrace

0,5 průměrná roční koncentrace, olovo v polétavém prachu

NO2 - imisní limity (m g.m-3)

Směrnice 85/203/EEC

období - rok

Opatření FVŽP k zákonu 309/1991 Sb.

parametr

limitní hodnota

 

98% kv.

200

80 (průměrná roční koncentrace)

parametr

směrná hodnota

100 (průměrná denní koncentrace)*

medián

50

200 průměrná půlhodinová koncentrace*

98% kv.

135

 

SO2 - imisní limity (m g.m-3)

Směrnice 80/779/EEC

Opatření FVŽP k zákonu 309/1991 Sb.

období

parametr

limitní hodnota

 

rok

medián

80

120

60 (průměrná roční koncentrace)

zima

medián

130

180

150 (průměrná denní koncentrace)*

rok

98% kv.

200

350

500 průměrná půlhodinová koncentrace*

období

parametr

směrná hodnota

 

rok

průměr

40 - 60

 

24 hod

průměr

100 - 150

 

Pevné částice - imisní limity (m g.m-3)

Směrnice 80/779/EEC

Opatření FVŽP k zákonu 309/1991 Sb.

období

parametr

limitní hodnota

 

rok

medián

80

60 (průměrná roční koncentrace)

zima

medián

130

150 (průměrná denní koncentrace)*

rok

98% kv.

250

500 průměrná půlhodinová koncentrace*

období

parametr

směrná hodnota

 

rok

průměr

40 - 60

 

24 hod

průměr

100 - 150

 

*průměrná roční koncentrace a průměrná denní koncentrace nesmí být v průběhu roku překročeny ve více než 5 % případů

C. 4 Podpora úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie jako nejvýznamnějšího opatření k omezování emisí skleníkových plynů (úspory energie v budovách veřejného sektoru, využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejném sektoru a obcích)

Ukazatelé vypuštěného znečištění (t/rok)

Stav

 

Celkové snížení

 

před realizací opatření

po realizaci opatření

 

CO2

     

další skleníkové plyny

     

prach

     

popílek

     

SO2

     

NOx

     

CxHy

     

CO

     

ostatní redukované škodliviny, jmenovitě