C. OSTATNÍ

Zákon o pozemních komunikacích – 13/1997 Sb.

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 – 104/1997 Sb.

Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb. – 18/1997 Sb.

Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů – 19/1997 Sb.

Zákon o státním podniku – 77/1997 Sb.


objednávky

na Zpravodaj&Věstník Ministerstva životního prostředí (případně pouze Věstník MŽP) přijímá oddělení administrace a objednávky Vydavatelství a nakladatelství Práce, s.r.o. písemně na adrese:
Vydavatelství a nakladatelství Práce, s. r. o.
administrace a objednávky
Václavské náměstí 17
PP 747
112 58 Praha 1

Případně telefonicky na pražském telefonním čísle 33 37 47 80, nebo faxu 80 98 35
Roční předplatné (12 čísel) 350,-- Kč.

Vydává Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10-Vršovice, telefon (02) 6712 1111 l Vedoucí redaktor JUDr. Jan Přibyl l Administrace a objednávky: Vydavatelství a nakladatelství Práce, s.r.o., PP 747 Václavské náměstí 17, 112 58 Praha 1, tel.: 02/33 37 47 80, fax: 809 835 l Roční předplatné Věstník&Zpravodaj MŽP s přílohou EIA 350,- Kč l Roční předplatné samostatného Věstníku MŽP 300,- Kč l Sazba: Bohuslav Křeček, polygrafická činnost l Vytiskla tiskárna PB tisk Příbram l Vychází 12x ročně l Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, státní podnik, odštěpný závod Praha č.j. 6515/99 - P ze dne 24. 9. 1999 l Hlavní distributor: ALQ plus, s.r.o              ISSN 0862-9013