B. JEDNOTLIVÉ SLOŽKY

I. Vodní hospodářství

a) obecně závazné právní předpisy

Zákon o vodách (vodní zákon), ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb., zákona č. 114/1995 Sb., zákona č. 14/1998 Sb. a zákona č. 58/1998Sb. Sb. – 138/1973 Sb.

Zákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství (ve znění zákona ČNR č. 49/1982 Sb., zákona ČNR č. 425/1990 Sb. a zákona ČNR č. 23/1992 Sb., (úplné znění zákona ČNR č. 458/1992 Sb.), ve znění zákona č. 114/1995 Sb. a zákona č. 238/1999 Sb. – 130/1974 Sb.

Zákon o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových – 58/1998 Sb.

Nařízení vlády ČSR o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy – 40/1978 Sb.

Nařízení vlády ČSR o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk-Králíky – 10/1979 Sb.

Nařízení vlády ČSSR o úplatách ve vodním hospodářství (ve znění nař.vl.č. 91/1988 Sb., úplné znění nař. vl. č. 2/1989 Sb.), ve znění zákona ČNR č. 281/1992 Sb.) a zákona č. 58/1998 Sb. – 35/1979 Sb.

Nařízení vlády ČSR o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy  – 85/1981 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod – 82/1999 Sb.

Nařízení vlády o ochraně před povodněmi – 100/1999 Sb.

Vyhláška Ústřední správy vodního hospodářství o výstavbě zařízení a jiných opatřeních na ochranu rybářství a o úhradě nákladů s tím spojených – 137/1957 Ú.l.

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR, kterou se určují vodárenské toky a jejich povodí a stanoví seznam vodohospodářsky významných vodních toků – 28/1975 Sb.

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o odborném technicko-bezpečnostním dohledu na některých vodohospodářských dílech a o technicko bezpečnostním dozoru národních výborů nad nimi  – 62/1975 Sb.

Vyhláška MLVH ČSR o povinnostech organizací podávat zprávy o zjištění podzemních vod a oznamovat údaje o jejich odběrech – 63/1975 Sb.

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o vodohospodářích – 42/1976 Sb.

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o úpravě užívání povrchových vod k plavbě motorovými plavidly (ve znění vyhl. MŽP ČR č. 422/1992 Sb.) – 82/1976 Sb.

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o vodní stráži (ve znění vyhlášky ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 81/1977 Sb.) – 99/1976 Sb.

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o vodohospodářské a souhrnné vodohospodářské evidenci – 126/1976 Sb.

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod – 6/1977 Sb.

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR, kterou se stanoví povinnosti správců vodních toků a upravují se některé otázky týkající se vodních toků – 19/1978 Sb.

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích1) (ve znění vyhlášky ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu ČSR č. 185/1988 Sb.) – 144/1978 Sb.

Vyhláška ministerstva životního prostředí, kterou se provádí zákon č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových – 47/1999 Sb.

Vyhláška ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů – 137/1999 Sb.

Vyhláška ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam hraničních vodních toků tvořících státní hranice – 176/1999 Sb.

Směrnice č. 13123/806/OSS ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR pro vypracování návrhů kanalizačních řádů (reg.) - částka 16/1975 Sb. (Směrnice uveřejněná ve Věstníku MLVH ČSR, částka 8, ročník 1975) – částka 16/1975 Sb.

b) resortní předpisy

Směrnice č.7/1977 Ú.v. MLVH ČSSR o evidenci a bilančním vyhodnocování zásob a jakosti povrchových a podzemních vod – Ústřední věstník ČSSR 3/1977

Zásady pro roční a víceleté hospodaření s vodou v jednotlivých povodích – Věstník MLVH ČSR č. 23/1981

Instrukce zlepšování jakosti vody ve vybraných vodárenských nádržích účelovým rybářským hospodařením – Věstník MLVH ČSR č. 8/1977

Statut akreditačního střediska laboratoří pro rozbory vod – Věstník MŽP ČR č. 2/1992

c) metodické pokyny, návody a sdělení

Zásady pro klasifikaci zásob podzemních vod – Věstník MLVH ČSR č. 13/1980/RO

Metodické pokyny k provádění vyhlášky č. 63/1975 Sb., o povinnostech organizací podávat zprávy o zjištění podzemních vod a oznamovat údaje o jejich odběrech – Věstník MLVH ČSR č. 3/1976

Metodický pokyn k zajištění jednotného postupu při aplikaci směrného vodohospodářského plánu –  Věstník MLVH ČSR č. 21/1977

Návod k postupu v případě havarijního zhoršení jakosti povrchových vod – Věstník MLVH ČSR č. 15/1983

Metodické pokyny pro výklad pojmu “jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových, nebo podzemních vod” v § 22 vodního zákona – Věstník MLVH ČSR č. 9/1976

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ČR k datové struktuře Hydroekologického informačního systému ČR – Věstník MŽP ČR č. 2/1995

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ČR k zásadám státní vodohospodářské bilance zásob povrchových a podzemních vod a jejich jakosti čj. 10077/OOV/95 – Věstník MŽP ČR č. 3/1995

Metodický pokyn odboru ochrany vod ke sledování a hodnocení vlivu účelového rybářského hospodaření ve vodárenských nádržích – Věstník MŽP ČR č. 2/1996

Pokyn o některých podrobnostech vodoprávního řízení – Věstník MLVH ČSR č. 21/1977

Pokyn pro vedení vodohospodářské a souhrnné vodohospodářské evidence – Věstník MLVH ČSR č. 24/1977

Vysvětlivka k postupu správců vodních toků při odstraňování a vysazování stromů a keřů na pozemcích při vodních tocích a v zátopových územích – Věstník MLHD ČSR č. 8/1989oznámení o vydání metodického návodu na vytvoření optimálních podmínek pro zajištění trvalé funkce uzávěrových zařízení přehrad – Věstník MLVH ČSR č. 24/1987

Metodický pokyn č. 8 odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby – Věstník MŽP č. 4/1998

Metodický pokyn č. 9 odboru ochrany vod MŽP ke stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích – Věstník MŽP č. 5/1998

Metodický pokyn č. 10 odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení technicko-bezpečnostního dohledu na hrázích malých vodních nádrží IV. Kategorie – Věstník MŽP č. 5/1998

Metodický pokyn č. 11 odboru ochrany vod MŽP k vegetaci na nízkých sypaných hrázích  – Věstník MŽP č. 5/1998

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní – Věstník MŽP č. 4/1999

Sdělení č. 13 odboru státní správy I ministerstva životního prostředí ČR o výkonu funkce vodohospodáře organizace pracovníkem jiné organizace – Věstník MŽP ČR č. 3/1991

Sdělení č. 8 odboru legislativního a koncepce státní správy Ministerstva životního prostředí ČR k ustanovení § 20 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), (pojem vodárenského toku a jeho povodí) –  Věstník MŽP ČR č. 3/1992

Sdělení č. 16 odboru legislativního a koncepce státní správy Ministerstva životního prostředí ČR ve věci výkladu k ustanovení § 13 odst. 4 zákona č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona č. 49/1982 Sb., zákona č. 425/1990 Sb. a zákona č. 23/1992 Sb. – Věstník MŽP ČR č. 4/1992

Sdělení č. 24 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ČR k používání některých technických jednotek při výpočtu pokuty za nedovolené vypouštění vod podle § 24b) zákona ČNR č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona ČNR č. 458/1992 – Věstník MŽP ČR č. 6/1992

Sdělení č. 27 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ČR k posuzování transformátorů z hlediska vodohospodářských předpisů (§ 13 odst. 1 písm. b), § 25 odst. 1 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách a § 1, 2 vyhlášky MLVH ČSR č. 6/1977, o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod –  Věstník MŽP ČR č. 6/1992

Sdělení č. 4 odboru ochrany vod MŽP ČR k vypouštění důlních vod – Věstník MŽP ČR č. 2/1994

Stanovisko č. 20 MŽP ČR k vypouštění odpadních a zvláštních vod do vod podzemních. (Textová oprava tohoto stanoviska je provedena v redakčním sdělení č. 24 – Věstník MŽP ČR č. 4/1994)  Věstník MŽP ČR č. 2/1994

Stanovisko č. 18 odboru ochrany vod MŽP ČR ve věci posuzování vod odtékajících z rašelinišť –  Věstník MŽP ČR č. 3/1994

Sdělení č. 3 odboru ochrany vod MŽP ČR o pověření Českého hydrometeorologického ústavu zpracováním nebo ověřováním standardních hydrologických údajů ve smyslu znění ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod. – Věstníku MŽP ČR č. 2/1997

Sdělení č. 13 odboru ochrany vod o změně názvu střediska ASLAB. – Věstník MŽP ČR č. 3/1997

Sdělení č. 15 odboru ochrany vod o vydání technických norem vodního hospodářství TVN 75 2931 “Povodňové plány”, TVN 75 2910 “Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních cestách” a TVN 75 2920 “Provozní řády vodních děl” – Věstník MŽP ČR č. 3/1997

Sdělení č. 2 odboru ochrany vod MŽP o vydání následující technické normy vodního hospodářství TNV 75 2321 “Rybí přechody” – Věstník MŽP č. 2/1998

Sdělení č. 9 odboru ochrany vod MŽP k provedení zákona č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových – Věstník MŽP č. 4/1998

Sdělení č. 18 odboru ochrany vod MŽP o vydání následujících technických norem vodního hospodářství – Věstník MŽP č. 4/1998

Sdělení č. 21 odboru ochrany vod MŽP o vydání nového seznamu vodohospodářských děl I. - III. kategorie podle vyhlášky č. 62/1975 Sb. ke dni 1. ledna 1998 v provozu a ve výstavbě – Věstník MŽP č. 5/1998

Sdělení č. 6 odboru ochrany vod MŽP o 3. vydání úplného seznamu oprávněných zkušebních laboratořích v oblasti rozborů vod, jimž bylo uděleno Českým institutem pro akreditaci podle ČSN EN 45 001 “Osvědčení o akreditaci v oblasti rozborů vod” a laboratoří, kterým bylo Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří ASLAB uděleno “Osvědčení o správné činnosti laboratoře” – Věstník MŽP č. 4/1999

Sdělení č. 12 odboru ochrany vod ve Věstníku MŽP k ekologicky šetrným mazivům – Věstník MŽP č. 6/1999

Sdělení č. 18 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k provedení zákona č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a vyhlášky č. 47/1999 Sb. Seznam oprávněných laboratoří a kontrolních laboratoří dle zákona č. 58/1998 Sb., § 5 odst. 2) a vyhlášky č. 47/1999 Sb., § 5 odst. 1 – Věstník MŽP č. 8/1999

 

II. Ochrana ovzduší

a) obecně závazné právní předpisy

Zákon o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění zákona č. 218/1992 Sb. a zákona č. 158/1994 Sb., (úplné znění č. 211/1994 Sb.) – 309/1991 Sb.

Zákon ČNR o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 212/1994 Sb.), ve znění zákona č. 86/1995 Sb. – 389/1991 Sb.

Zákon o ochraně ozónové vrstvy Země – 86/1995 Sb.

Vyhláška ministerstva životního prostředí ČR, kterou se vymezují oblasti vyžadující zvláštní ochranu ovzduší a stanoví zásady vytváření a provozu regulačních systémů a některá další opatření k ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 279/1993 Sb. – 41/1992 Sb.

Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se upravuje ověřování odborné způsobilosti pro podávání odborných posudků v řízení podle zákona o ovzduší – 614/1992 Sb.

Vyhláška MŽP, kterou se stanoví emisní limity pro lakovny se spotřebou nad 10 tun nátěrových materiálů ročně – 122/1995 Sb.

Vyhláška MŽP, kterou se stanoví roční nejvyšší přípustné množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozónovou vrstvu Země, které mohou být vyrobeny nebo dovezeny v letech 1997-1999 – 256/1996 Sb.

Vyhláška MŽP, kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší – 117/1997 Sb.

Vyhláška MŽP, kterou se stanoví množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozónovou vrstvu Země, které jsou určeny pro zajištění základní potřeby v letech 1998 a 1999 – 316/1997 Sb.opatření Federálního výboru pro životní prostředí ze dne 1. října 1991 k zákonu č. 309 ze dne 9. července 1991 o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, ve znění Opatření Federálního výboru pro životní prostředí ze dne 23. června 1992 uveřejněného v částce 84/1992 Sb., ve znění vyhlášky č. 122/1995 Sb. a vyhlášky 117/1997 Sb. – částka 84/1991 Sb.

b) resortní předpisy

Instrukce o zabezpečení monitorování při radiační havárii vod a ovzduší  – Věstník MLVH ČSR č. 18-19/1987

Instrukce k zajišťování a využívání informací a Informačního systému ochrany čistoty ovzduší –  Věstník MLVH ČSR č. 18-19/1987

c) Metodické pokyny, návody a sdělení

Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR pro zpoplatnění malých zdrojů znečišťování (podle § 8 odst. 1 se zřetelem k § 6 odst. 1 a 4 a § 7 odst. 2 zákona ČNR č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování) – Věstník MŽP ČR č. 4/1992

Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR pro zpracování provozních řádů smogových varovných a regulačních systémů pro regulaci ostatních zdrojů znečišťování ovzduší, které jsou vyjmenovány ve vyhlášce č. 41/1992 Sb. – Věstník MŽP ČR č. 4/1992

Metodický návod odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR k výpočtu imisních charakteristik znečišťujících látek pro hodnocení kvality ovzduší čj. 520/2203/93 – Věstník MŽP ČR č. 2/1994

Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP o použití emisních faktorů pro stanovení emisí amoniaku z chovu hospodářských zvířat výpočtem – Věstník MŽP č. 1/1998

Metodický pokyn č. 4 odboru ochrany ovzduší MŽP výpočtu znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů “SYMOS 97” – Věstník MŽP č. 3/1998

Sdělení č. 3 odboru legislativního a koncepce státní správy Ministerstva životního prostředí ČR o výkladu konzultačního sboru k některým ustanovením zákona č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami a zákona ČNR č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování – Věstník MŽP ČR č. 2/1992

Sdělení č. 7 odboru legislativního a koncepce státní správy Ministerstva životního prostředí ČR o výkladu konsultačního sboru k některým ustanovením zákona č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami a zákona ČNR č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování a k Opatření FVŽP k zákonu č. 309/1991 Sb., které bylo vyhlášeno v částce 84/1991 Sb. – Věstník MŽP ČR č. 3/1992

Sdělení č. 18 odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí o vydání Provozního řádu smogového varovného a regulačního systému vybraných zdrojů znečišťování v Severočeské oblasti a Provozního řádu smogového varovného a regulačního systému vybraných zdrojů znečišťování v Ostravské oblasti – Věstník MŽP ČR č. 4/1992

Sdělení č. 25 odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR o vydání Provozního smogového varovného a regulačního systému vybraných zdrojů znečišťování pro oblast Mělnicka – Věstník MŽP ČR č. 6/1992

Sdělení č. 26 odboru legislativního a koncepce státní správy Ministerstva životního prostředí ČR o zrušení některých metodických pokynů vydaných na úseku ochrany ovzduší MLVH ČSR – Věstník MŽP ČR č. 6/1992

Sdělení č. 3 odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR o vydání Provozního řádu smogového varovného a regulačního systému vybraných zdrojů znečišťování pro oblast západočeského Podkrušnohoří – Věstník MŽP ČR č. 2/1993

Sdělení č. 14 odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR o vydání Provozních řádů smogového, varovného a regulačního systému vybraných zdrojů znečišťování pro oblasti severních Čech, západočeského Podkrušnohoří, Ostravska a Mělnicka – Věstník MŽP ČR č. 5-6/1993

Sdělení č. 19 Ministerstva životního prostředí ČR o zrušení Statutu akreditačního střediska laboratoří pro kontrolu znečišťování ovzduší a Metodického návodu odboru řízení dozoru MŽP ČR k vyžadování autorizovaných měření emisí, podmínky a postup udělování oprávnění, publikovaných ve Věstníku MŽP ČR č. 2/1992 – Věstník MŽP ČR č. 4/1994

Sdělení č. 6 MŽP ČR k ukládání, vybírání a vymáhání poplatků za znečišťované ovzduší ze středních a velkých zdrojů znečišťování ze dne 8.2.1995 č.j. 400/475/94 ve znění jeho doplnění ze dne 31.3.1995 č.j. 400/1248/1995 – Věstník MŽP ČR č. 2/1995

Sdělení č. 4 odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR k ustanovení a placení poplatků podle § 6 zákona č. 86/1995 Sb., o ochraně ozónové vrstvy Země – Věstník MŽP ČR č. 2/1996

Sdělení č. 7 odboru legislativního MŽP ve věci výkonu vrchního státního dozoru na úseku ochrany ovzduší podle § 2 písm. a) zákona ČNR č. 389/1991 Sb., v platném znění – Věstník MŽP ČR č. 3/1998

 

III. Ochrana přírody a krajiny

a) obecně závazné právní předpisy

Zákon ČNR o ochraně přírody a krajiny (ve znění zákonného opatření Předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb.), zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb. a zákona č. 238/1999 Sb. – 114/1992 Sb.

Zákon o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – 16/1997 Sb.

Zákon, kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – 161/1999 Sb.

Nařízení vlády ČR, kterým se zřizuje Národní park “Šumava” a stanoví podmínky jeho ochrany (ve znění zákona ČNR č. 114/1992 Sb.) – 163/1991 Sb.

Nařízení vlády ČR, kterým se zřizuje Národní park Podyjí a stanoví podmínky jeho ochrany (ve znění zákona ČNR č. 114/1992 Sb.) a (nařízení vlády č. 24/1996 Sb.) – 164/1991 Sb.

Nařízení vlády ČR, kterým se zřizuje “Krkonošský národní park” a stanoví podmínky jeho ochrany (ve znění zákona ČNR č. 114/1992 Sb.) – 165/1991 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění vyhlášky MŽP č. 105/1997 Sb. – 395/1992 Sb.

Vyhláška MŽP, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky MŽP č. 264/1998 Sb. – 82/1997 Sb.

Vyhláška ministerstva kultury ČSR ze dne 8. prosince 1989 o zřízení chráněné krajinné oblasti “Blanský les” – 197/1989 Sb.

Vyhláška MŽP ČR o zřízení chráněné krajinné oblasti “Litovelské Pomoraví” – 464/1990 Sb.

Vyhláška MŽP ČR o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři Palice, Králický Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce, Holina, Fajmanovy skály a Klenky, Chynínské buky, Kokšín, Lopata, Míšovské buky, Lípa, Třímanské skály, Habrová seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina – 6/1991 Sb.

Vyhláška MŽP ČR o zřízení chráněné krajinné oblasti “Poodří” – 155/1991 Sb.

Vyhláška MŽP ČR o zřízení chráněné krajinné oblasti “Železné hory” – 156/1991 Sb.

Vyhláška MŽP ČR o zřízení chráněné krajinné oblasti “Broumovsko” – 157/1991 Sb.

Vyhláška MŽP, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Ransko a stanoví její bližší ochranné podmínky – 17/1997 Sb.

Vyhláška MŽP, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy a stanoví její bližší ochranné podmínky – 105/1997 Sb.

Vyhláška MŽP, kterou se vyhlašuje přírodní památka Na Plachtě 2 a stanoví její bližší ochranné podmínky – 81/1998 Sb.

Vyhláška MŽP, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny a její ochranné pásmo a stanovují její bližší ochranné podmínky – 200/1999 Sb.

Vyhláška MŽP, kterou se vyhlašuje přírodní památka Bozkovské dolomitové jeskyně a stanoví její bližší ochranné podmínky – 236/1999 Sb.

Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o mokřadech majících mezinárodní význam zejména jako biotopy vodního ptactva a Protokolu o její změně – 396/1990 Sb.

Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví – 159/1991 Sb.

Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin – 572/1992 Sb.

Výnos ministerstva kultury a informací ze dne 8. prosince 1967 čj. 13.853/67, kterým byly prohlášeny Jizerské hory – (reg.) - částka 14/1968 Sb.

za chráněnou krajinnou oblast – (publ.) - Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 2/1968 (str. 45)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 19. června 1969 – (reg.) - částka 30/1969 Sb.

čj. 9 886/69-II/2 o zřízení chráněné krajinné oblasti “Jeseníky”  – (publ.) - Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 9/1969 (str. 109)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1969 – (reg.) - částka 4/1970 Sb.

čj. 16 368/69-II/2 o zřízení chráněné krajinné oblasti “Orlické hory” – (publ.) - Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 2/1970 (str. 9)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 25. května 1970 čj. 8 908/70-II/2 – (reg.) - částka 23/1970 Sb.o zřízení chráněné krajinné oblasti “Žďárské vrchy” – (publ.) - Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 8/1970 (str. 76)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 12. dubna 1972 čj. 4 947/72-II/2 – (reg.) - částka 22/1972 Sb.o zřízení chráněné krajinné oblasti “Český kras” – (publ.) - Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 5/1972 (str. 68)

Výnos ministerstva kultury CSR ze dne 27. června 1972 čj. 4 946/72-II/2 – (reg.) - částka 22/1972 Sb.o zřízení chráněné krajinné oblasti “Labské Pískovce” – (publ.) - Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 9/1972 (str. 164)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 5. března 1973 čj. 5 373/73 – (reg.) - částka 9/1973 Sb.o zřízení chráněné krajinné oblasti “Beskydy” – (publ.) - Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 4/1976 (str. 82)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 3. května 1974 čj. 7 657/1974 – (reg.) - částka 10/1974 Sb.o zřízení chráněné krajinné oblasti “Slavkovský les” – (publ.) - Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 7/1974 (str. 90)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 17. března 1975 čj.5 954/75 – (reg.) - částka 14/1975 Sb.o nové právní úpravě chráněné krajinné oblasti “Šumava” – (publ.) - Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 5/1975 (str. 79)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 19. března 1976 čj.5 790/76 – (reg.) - částka 5/1976 Sb.o zřízení chráněné krajinné oblasti “Pálava” – (publ.) - Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 4/1976 (str. 85)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 19. března 1976 čj.6 070/76 – (reg.) - částka 5/1976 Sb.o zřízení chráněné krajinné oblasti “Kokořínsko” – (publ.) - Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 4/1976 (str. 86)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 19. března 1976 čj.6 883/76 – (reg.) - částka 5/1976 Sb.o zřízení chráněné krajinné oblasti “České středohoří” – (publ.) - Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 4/1976 (str. 88)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 19. března 1976 čj.6 927/76 – (reg.) - částka 5/1976 Sb.o zřízení chráněné krajinné oblasti “Lužické hory” – (publ.) - Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 4/1976 (str. 90)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 24. listopadu 1978 čj. 21 972/78 – (reg.) - částka 1/1979 Sb.o zřízení chráněné krajinné oblasti “Křivoklátsko” – (publ.) - Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 1/1979 (str. 6)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 15. listopadu 1979 čj. 22 737/79 – (reg.) - částka 6/1980 Sb.o zřízení chráněné krajinné oblasti “Třeboňsko” – (publ.) - Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 1/1980 (str. 1)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 3. listopadu 1980 čj. 17 644/80 – (reg.) - částka 3/1981 Sb.o zřízení chráněné krajinné oblasti “Bílé Karpaty” – (publ.) - Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 1/1981 (str. 1)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1981 čj. 17 332/81 – (reg.) - částka 9/1982 Sb.o zřízení chráněné krajinné oblasti “Blaník” – (publ.) - Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 3-4/1982 (str. 34)

Upozornění:

Následující kategorie s výjimkou NP a CHKO byly zákonem č. 114/1992 Sb. zrušeny a nahrazeny novými kategoriemi.

Konkrétní transformace jednotlivých chráněných kategorií jsou uvedeny v příloze č. I k vyhlášce č. 395/1992 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. listopadu 1988 – (reg.) - částka 49/1988 Sb. čj. 14 200-SÚOP o prohlášení některých území v ČSR za chráněná – (publ.) - Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 8-9/1989 (str. 78)

Výnos ministerstva kultury a informací ze dne 10. září 1968 čj. 12 606/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Stříbrný roh” na okrese Děčín – (reg.) - částka 2/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury a informací ze dne 10. září 1968 čj. 12 607/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Myslivna” v okrese Litoměřice – (reg.) - částka 2/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury a informací ze dne 10. září 1968 čj. 12 608/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Osojno” v okrese Plzeň-sever – (reg.) - částka 2/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury a informací ze dne 10. září 1968 čj. 12 609/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Sedlo” v okrese Litoměřice – (reg.) - částka 2/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury a informací ze dne 10. září 1968 čj. 12 610/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Sluneční stráň” v okrese Ústí nad Labem – (reg.) - částka 2/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury a informací ze dne 10. září 1968 čj. 12 612/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Starý Hirštejn” v okrese Domažlice – (reg.) - částka 2/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury a informací ze dne 10. září 1968 čj. 12 613/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Smraďoch” v okrese Cheb – (reg.) - částka 2/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969 čj. 13 359/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Jezerka” v okrese Most a Chomutov – (reg.) - částka 11/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969 čj. 13 360/68 o vyhlášení chráněného naleziště “Pitkovická stráň” v Praze 10 – (reg.) - částka 11/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969 čj. 13 361/68 o vyhlášení chráněného naleziště “Na Pilavě” v okrese Kladno – (reg.) - částka 11/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969 čj. 13 362/68 o vyhlášení chráněného naleziště “Pod Veselovem” v okrese Kladno – (reg.) - částka 11/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969 čj. 13 363/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Větrušická rokle” v okrese Praha-východ – (reg.) - částka 11/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969 čj. 13 364/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Březina” v okrese Litoměřice – (reg.) - částka 11/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969 čj. 13 365/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Vápenka” v okrese Děčín – (reg.) - částka 11/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969 čj. 13 427/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Chloumek” v okrese Most – (reg.) - částka 11/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969 čj. 13 428/68 o vyhlášení chráněného naleziště “Radobýl” v okrese Litoměřice – (reg.) - částka 11/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1969 čj. 3 022/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Trojačka” v okrese Nový Jičín – (reg.) - částka 19/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1969 čj. 3 023/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Kutaný” v okrese Vsetín – (reg.) - částka 19/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1969 čj. 3 024/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Suchá Dora” v okrese Nový Jičín – (reg.) - částka 19/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1969 čj. 3 025/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Dařenec” v okrese Opava – (reg.) - částka 19/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1969 čj. 6 006/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Velký močál” v okrese Sokolov – (reg.) - částka 19/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1969 čj. 14 619/68 o vyhlášení chráněného naleziště “Březinské tisy” v okrese Děčín – (reg.) - částka 19/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1969 čj. 15 141/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Oceán” v okrese Karlovy Vary – (reg.) - částka 19/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 23. dubna 1969 čj. 5 376/69 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Vladař” v okrese Karlovy Vary – (reg.) - částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. října 1969 čj. 10 750/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Kaluža” v okrese Opava – (reg.) - částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. října 1969 čj. 10 751/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Radim” v okrese Bruntál – (reg.) - částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. října 1969 čj. 10 752/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Skučák” v okrese Karviná – (reg.) - částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. listopadu 1969 čj. 9 292/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Valach” v okrese Opava – (reg.) - částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. listopadu čj. 9 293/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “U Leskoveckého chodníku” v okrese Opava – (reg.) - částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČR ze dne 20. listopadu 1969 čj. 9 294/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Nové Těchanovice” v okrese Opava – (reg.) - částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. listopadu 1969 čj. 9 295/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Palkovické hůrky” v okrese Frýdek-Místek – (reg.) - částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. listopadu 1969 čj. 9 296/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Bystřice” v okrese Domažlice – (reg.) - částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. listopadu 1969 čj. 3 909/69 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Hněvošický háj” v okrese Opava – (reg.) - částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1969 čj. 13 356/69 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Pluhův bor” v okrese Sokolov – (reg.) - částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1969 čj. 13 364/69 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Velký kámen” v okrese Klatovy – (reg.) - částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1969 čj. 13 366/69 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Háj” v okrese Plzeň-sever – (reg.) - částka 27/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1969 čj. 13 367/69 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Zábělá” v okrese Plzeň-sever – (reg.) - částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1969 čj. 13 368/69 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Malé jeřábí jezero” v okrese Karlovy Vary – (reg.) - částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1969 čj. 13 369/69 o vyhlášení chráněného parku “Americká zahrada” v okrese Klatovy – (reg.) - částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1969 čj. 13 282/69-II/2 o vyhlášení chráněného parku “Park v Bílé Lhotě” v okrese Olomouc – (reg.) - částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 2. února 1970 čj. 14 474/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Ptačí hora” v okrese Bruntál – (reg.) - částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 2. února 1970 čj. 14 475/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Černý les u Šilheřovic I” v okrese Opava – (reg.) - částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 2. února 1970 čj. 14 476/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Černý les u Šilheřovic II” v okrese Opava – (reg.) - částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. března 1970 čj. 3 026/70-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Panské louky” v okrese Bruntál – (reg.) - částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. března 1970 čj. 3 027/70-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Polanský les” v okrese Ostrava – (reg.) - částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. března 1970 čj. 3 029/70-II/2 o vyhlášení chráněného naleziště “Malochova skalka” v okrese Plzeň-sever – (reg.) - částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. března 1970 čj. 3 030/70 o vyhlášení chráněného naleziště “V hlubokém” v okrese Louny – (reg.) - částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 3. září 1970 čj. 11 079/70-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Skalské rašeliniště” v okrese Bruntál – (reg.) - částka 29/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. listopadu 1970 čj. 9 647/70-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Na Špičáku” v okrese Šumperk – (reg.) - částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 16 051/72 o vyhlášení chráněného naleziště “Na Stříbrné” v okrese Benešov – (reg.) - částka 7/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 16 229/72 o vyhlášení chráněného naleziště “V olších” v okrese Benešov – (reg.) - částka 7/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 17 564/72 o vyhlášení chráněného naleziště “Prutník” v okrese Mělník – (reg.) - částka 7/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 17 565/72 o vyhlášení chráněného naleziště “Báň” v okrese Nymburk – (reg.) - částka 7/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 17 864/72 o vyhlášení chráněného přírodního výtvoru “Zlatý kůň” v okrese Beroun – (reg.) - částka 8/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 17 976/72 o zřízení chráněné studijní plochy “Swamp” v okrese Česká Lípa – (reg.) - částka 8/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 17 977/72 o vyhlášení chráněného naleziště “Slatinná louka u Velenky” v okrese Nymburk – (reg.) - částka 7/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 17 978/72 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Kulivá hora” v okrese Praha-západ – (reg.) - částka 8/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 009/72 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Karlické údolí” v okrese Beroun a Praha-západ – (reg.) - částka 7/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 077/72 o vyhlášení chráněného naleziště “Na ostrově” v okrese Benešov – (reg.) - částka 7/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 078/72 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Karlovské bučiny” v okrese Liberec – (reg.) - částka 8/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 123/72 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Dlouhá Hora” v okrese Liberec – (reg.) - částka 8/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 124/72 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Hamrštejn” v okrese Liberec – (reg.) - částka 8/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 244/72 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Velký Vápenný” v okrese Liberec – (reg.) - částka 8/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 245/72 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Na Adamcích” v okrese Hodonín – (reg.) - částka 8/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 246/72 o vyhlášení chráněného naleziště “Pod Drdolem” v okrese Zlín – (reg.) - částka 8/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 355/72 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Bílá Strž” v okrese Klatovy – (reg.) - částka 8/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 357/72 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Voškov” v okrese Beroun – (reg.) - částka 7/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 714/72 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Petrské údolí” v okrese Tachov – (reg.) - částka 8/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 715/72 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Pátecká a Mísy” v okrese Nymburk – (reg.) - částka 7/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 716/72 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Vrť” v okrese Nymburk – (reg.) - částka 7/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 767/72 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Holubovské hadce” v okrese Český Krumlov – (reg.) - částka 8/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 768/72 o vyhlášení chráněného naleziště “Rovná” v okrese Strakonice – (reg.) - částka 8/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 18. července 1973 čj. 9 523/73 o vyhlášení chráněného naleziště “Dubná” v okrese Písek – (reg.) - částka 28/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 9. srpna 1973 čj. 8 806/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Hrby” v okrese Písek – (reg.) - částka 28/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 9. srpna 1973 čj. 8 904/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Komáří vrch” v okrese Rychnov nad Kněžnou – (reg.) - částka 28/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 9. srpna 1973 čj. 8 958/72 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Ostrůvek” v okrese Tachov – (reg.) - částka 28/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 9. srpna 1973 čj. 12 221/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Křivé jezero” v okrese Břeclav – (reg.) - částka 28/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 24. října 1973 čj. 12 893/73 o vyhlášení chráněného naleziště “U Kunštátské kaple” v okrese Rychnov nad Kněžnou – (reg.) - částka 37/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 24. října 1973 čj. 12 894/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Jaronínská bučina” v okrese Český Krumlov – (reg.) - částka 37/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 14. prosince 1973 čj. 15 084/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Žlíbky” v okrese Písek – (reg.) - částka 1/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 14. prosince 1973 čj. 14 742/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Pohořské rašeliniště” v okrese Český Krumlov – (reg.) - částka 1/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 16 170/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Růžák” v okrese Děčín – (reg.) - částka 1/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 16 435/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Nad Dolským mlýnem” v okrese Děčín – (reg.) - částka 7/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 16 585/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Podkovák” v okrese Tachov – (reg.) - částka 5/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 16 634/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Čabel” v okrese Děčín – (reg.) - částka 5/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 16 635/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Ponova louka” v okrese Děčín – (reg.) - částka 5/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 16 749/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Farské bažiny” v okrese Tachov – (reg.) - částka 5/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 16 750/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Křížový kámen” v okrese Tachov – (reg.) - částka 5/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 18 462/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace “U Brněnky” v okrese Brno-venkov – (reg.) - částka 5/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 18 463/73 o vyhlášení studijní plochy “Rakovec” v okrese Blansko – (reg.) - částka 5/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 18 582/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Kněžice” v okresu Brno-venkov – (reg.) - částka 5/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 18 583/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Březinka” v okrese Blansko – (reg.) - částka 5/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 18 584/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Červené blato” v okrese České Budějovice a Jindřichův Hradec – (reg.) - částka 7/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 18 922/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Zadní Hády” v okrese Brno-venkov – (reg.) - částka 7/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1974 čj. 18 923/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Dřínová” v okrese Brno-venkov – (reg.) - částka 5/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 19 328/73 o vyhlášení chráněného naleziště “Vinný vrch” v okrese Nymburk – (reg.) - částka 4/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 19 329/73 o vyhlášení chráněného naleziště “Lišková” v okrese Frýdek-Místek – (reg.) - částka 4/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 19 330/73 o vyhlášení chráněného naleziště “Zábřežské louky” v okrese Opava – (reg.) - částka 8/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj.18 585/73 o novém vymezení státní přírodní rezervace “Jezerní slať” – (reg.) - částka 5/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 22. února 1974 čj. 3 400/74 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Tetínské skály” v okrese Benešov – (reg.) - částka 8/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 22. února 1974 čj. 3 614/74 o vyhlášení chráněného naleziště “Vrbenská tůň” v okrese České Budějovice – (reg.) - částka 17/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 22. února 1974 čj. 3 602/74 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Lipina” v okrese Jindřichův Hradec – (reg.) - částka 8/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 22. února 1974 čj. 3 603/74 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Dědovické stráně” v okrese Písek – (reg.) - částka 8/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 22. února 1974 čj. 3 604/74 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Fabián” v okrese Jindřichův Hradec – (reg.) - částka 8/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 22. února 1974 čj. 3 605/74 o vyhlášení chráněného naleziště “Ostrolovský Újezd” v okrese České Budějovice – (reg.) - částka 8/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 22. února 1974 čj. 3 606/74 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Krkavčina” v okrese Písek – (reg.) - částka 8/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČR ze dne 17. července 1974 čj. 7 123/74 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Úhošť” v okrese Chomutov – (reg.) - částka 16/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 16. ledna 1975 čj. 15 732/74 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Žofinka” v okrese Jindřichův Hradec – (reg.) - částka 10/1975 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 16. ledna 1975 čj. 15 734/74 o vyhlášení chráněného naleziště “Pod Lukšincem” v okrese Frýdek-Místek – (reg.) - částka 10/1975 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 16. ledna 1975 čj. 16 665/74 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Bernátka” v okrese Kroměříž – (reg.) - částka 10/1975 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 17. dubna 1975 čj. 16 984/74 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Bayerova” v okrese Blansko – (reg.) - částka 15/1975 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 19. dubna 1975 čj. 7 830/75 o vyhlášení státní přírodní rezervace “U Nového hradu” v okrese Blansko – (reg.) - částka 17/1975 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. dubna 1975 čj. 7 831/75 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Býčí skála” v okrese Blansko – (reg.) - částka 17/1975 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. dubna 1975 čj. 7 832/75 o vyhlášení chráněného naleziště “Kytlice” v okrese Děčín – (reg.) - částka 17/1975 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. dubna 1975 čj. 7 833/75 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Habrůvecká bučina” v okrese Blansko – (reg.) - částka 17/1975 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 17. září 1975 čj. 8 200/75 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Radotínské údolí” v Praze – (reg.) - částka 27/1975 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. září čj. 7 814/75 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Smrdutá” v okrese Kroměříž – (reg.) - částka 33/1975 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. září 1975 čj. 7 827/75 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Čerňava” v okrese Kroměříž – (reg.) - částka 33/1975 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. září 1975 čj. 7 828/75 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Tesák” v okrese Kroměříž – (reg.) - částka 33/1975 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 6. října 1975 čj. 16 235/75 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Holý kopec” v okrese Uherské Hradiště – (reg.) - částka 28/1975 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. dubna 1975 čj. 6 710/76 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Střela” v okrese Plzeň-sever – (reg.) - částka 15/1976 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 1. června 1976 čj. 7 033/76 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Coufavá” v okrese Brno-venkov – (reg.) - částka 25/1976 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 1. června 1976 čj. 7 034/76 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Jelení skok” v okrese Brno-venkov – (reg.) - částka 21/1976 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 1. června 1976 čj. 7 035/76 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Kelečský Javorník” v okrese Kroměříž – (reg.) - částka 25/1976 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 1. června 1976 čj. 7 036/76 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Malužín” v okrese Brno-venkov – (reg.) - částka 21/1976 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. září 1975 čj. 9 861/76 o vyhlášení chráněného naleziště “Orthocerový lůmek” v Praze 5 – (reg.) - částka 7/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 1. října 1976 čj. 7 037/76 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Čihadlo” v okrese Brno-venkov – (reg.) - částka 25/1976 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 1. října 1976 čj. 8 825/76 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Rýchory” v okrese Trutnov – (reg.) - částka 25/1976 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 1. října 1976 čj. 9 860/76 o vyhlášení chráněného naleziště “Kleneč” v okrese Litoměřice – (reg.) - částka 31/1976 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 1. října 1976 čj. 9 863/76 o vyhlášení chráněné studijní plochy “Pod Smrkem” v okrese Liberec – (reg.) - částka 31/1976 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1977 čj. 8 826/76 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Bořeň” v okrese Teplice a Most – (reg.) - částka 12/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 13. února 1977 čj. 8 827/76 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Babylon” v okrese Děčín – (reg.) - částka 12/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1977 čj. 8 828/76 o vyhlášení chráněného naleziště “Medový Újezd” v okrese Rokycany – (reg.) - částka 12/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1977 čj. 8 829/76 o vyhlášení chráněné studijní plochy “Pod vyhlídkou” v okrese Prachatice – (reg.) - částka 12/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1977 čj. 9 854/76 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Lipská hora” v okrese Litoměřice – (reg.) - částka 12/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1977 čj. 9 855/76 o vyhlášení chráněného naleziště “Pod Dračí skálou” v okrese Litoměřice – (reg.) - částka 12/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1977 čj. 9 856/76 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Loužek” v okrese Litoměřice – (reg.) - částka 12/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1977 čj. 9 851/76 o vyhlášení chráněného naleziště “Na skále” v okrese Olomouc – (reg.) - částka 12/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února čj. 9 858/76 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Klíny” v okrese Frýdek-Místek – (reg.) - částka 12/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 11. července 1977 čj. 6 084/77 o vyhlášení státní přírodní rezervace “U Výpustku” v okrese Blansko – (reg.) - částka 21/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 11. července 1977 čj. 6 085/77 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Na loučkách” v okrese Chomutov – (reg.) - částka 21/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 11. července 1977 čj. 6 086/77 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Skalka” v okrese Frýdek-Místek – (reg.) - částka 21/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 11. července 1977 čj. 6 087/77 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Záhořanský stratotyp” v okrese Beroun – (reg.) - částka 21/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 5. prosince 1977 čj. 5 088/77 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Drbákov-Albertovy skály” v okrese Příbram – (reg.) - částka 1/1978 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 5. prosince 1977 čj. 6 089/77 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Radouč” v okrese Mladá Boleslav – (reg.) - částka 2/1978 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 5. prosince 1977 čj. 6 091/77 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Josefské údolí” v okrese Brno-venkov a Blansko – (reg.) - částka 30/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 5. prosince 1977 čj. 6 093/77 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Roštýnská obora” v okrese Jihlava – (reg.) - částka 30/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 5. prosince 1977 čj. 6 095/77 o vyhlášení chráněného naleziště “Lukášov” v okrese Jablonec nad Nisou – (reg.) - částka 1/1978 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1977 čj. 25 533/78 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Prokopské údolí” v Praze – (reg.) - částka 4/1979 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 30. června 1980 čj. 13 226/80 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Borkovická blata” v okrese Tábor – (reg.) - částka 30/1980 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 21. listopadu 1980 čj. 18 091/80 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Prameny Labe” v okresech Trutnov a Semily – (reg.) - částka 3/1981 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 21. listopadu 1980 čj. 18 092/80 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Prameny Úpy” v okrese Trutnov – (reg.) - částka 3/1981 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 21. listopadu 1980 čj. 18 096/80 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Boberská stráň” v okrese Trutnov – (reg.) - částka 3/1981 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 21. listopadu 1980 čj. 18 094/80 o vyhlášení chráněného naleziště “Herlíkovické štoly” v okrese Trutnov – (reg.) - částka 3/1981 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 15. července 1981 čj. 11 919/81 o vyhlášení chráněného parku a zahrady “Valašské” muzeum v přírodě v okrese Vsetín – (reg.) - částka 28/1981 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 041/84-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Jouglovka” v okrese Beroun – (reg.) - částka 20/1984 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 042/84-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Stará Ves” v okrese Beroun – (reg.) - částka 20/1984 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 043/84-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Trubínský vrch” v okrese Beroun – (reg.) - částka 20/1984 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 044/84-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Brdatka” v okrese Rakovník – (reg.) - částka 20/1984 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 045/84-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Kabečnice” v okrese Rakovník – (reg.) - částka 20/1984 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 046/84-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Na Babě” v okrese Rakovník – (reg.) - částka 20/1984 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 047/84-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Stříbrný luh” v okrese Rakovník – (reg.) - částka 20/1984 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 048/84-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “U Eremita” v okrese Rakovník – (reg.) - částka 20/1984 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 049/84-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Velká pleš” v okrese Rakovník – (reg.) - částka 20/1984 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 050/84-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Vysoký tok” v okrese Rakovník – (reg.) - částka 20/1984 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 051/84-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Týřov” v okrese Rakovník – (reg.) - částka 20/1984 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 052/84-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Vůznice” v okresech Beroun, Rakovník a Kladno – (reg.) - částka 20/1984 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 17. června 1987 čj. 9 430/87-VI/2 o zřízení státních přírodních rezervací “Čertoryje”, “Jazevčí”, “Kútky”, “Machová”, “Porážky” a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací “Zahrady pod Hájem”, “Búrová” a chráněného naleziště “Žerotín” v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty – (reg.) - částka 14/1987 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 17. června 1987 čj. 9 431/87-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Povydří” v okrese Klatovy – (reg.) - částka 14/1987 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 17. června 1987 čj. 9 432/87-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace “Radostínské rašeliniště” a jejího ochranného pásma v okrese Žďár nad Sázavou – (reg.) - částka 14/1987 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 21. prosince 1987 čj. 17 094/87-VI/2 o vyhlášení ochrany některých státních přírodních rezervací a chráněných nalezišť  – (reg.) - částka 26/1987 Sb. – (publ.) - Věstník MŠMT a MK ČSR - sešit 12/1989 (str. 129)

Výnos MK ČSR čj. 3500/89-SOP ze dne 19. ledna 1989 o zřízení státních přírodních rezervací “Hradec”, “Kuchyňka”, “Vymyšlenská pěšina”, “Červený kříž”, “Ranská bahna”, “Doubek”, “Kněhyně-Čertův mlýn”, “Radhošť”, “Vrapač”, “Rašeliniště Skřítek” a státních přírodních rezervací “Pulčín-Hradisko”, “Šerák-Keprník” a jejich ochranných pásem – (reg.) - částka 1/1989 Sb.

Výnos MK ČSR čj. 14 505/89-SOP ze dne 21. prosince 1989 o zřízení státních přírodních rezervací “Borová Lada”, “Pramen Vltavy” a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací “Milešický prales”, “Modravské slatě”, “Obří zámek”, “Stožec”, “Stožecká skála”, “Tetřevská slať”, “Velká Niva”, “Vltavský luh” a “Zátoňská hora” v Chráněné krajinné oblasti Šumava –  (reg.) - částka 36/1989 Sb. – (publ.) - Věstník MŠMT a MK ČR - sešit 2-3/1990 (str. 9)

 

c) metodické pokyny, návody a sdělení

Společný pokyn MŽP ČR a MZe ČR čj. NM III/489/92 ze dne 2.3.1992 o způsobu úhrady nákladů na pořízení dokumentace územních systémů ekologické stability jako podkladu pro pozemkové úpravy.

Metodický pokyn MŽP ČR čj. NM III/905/92 ze dne 15.4.1992 k postupu zadávání a zpracování dokumentace systému ekologické stability.

Metodický pokyn č. 3 odboru ochrany přírody a krajiny MŽP ČR k vyhlašování památných stromů, jejich skupin a stromořadí – Věstník MŽP ČR č. 5-6/1993

Společný pokyn MŽP ČR a MZe ČR ze dne 18.1.1994 pod čj. MŽP/OOP/211/94, MZe/766/94-450 o finančním zajištění generelů místních systémů ekologické stability a pozemkových úprav v roce 1994

Metodický pokyn MŽP ČR čj. NM 600/760/94 ze dne 20.5.1994 k postupu zadávání zpracování a schvalování dokumentace místního územního systému ekologické stability - aktualizace metodického pokynu MŽP čj. NM III/905/92 ze dne 15.4.1992 – Věstník MŽP ČR č. 2/1994

Společný metodický pokyn MF ČR a MŽP k postupu při zabezpečení prozatímní správy a práva hospodaření se zemědělskou půdou ve zvláště chráněných územích – Věstník MŽP ČR č. 2/1994

Metodika mapování krajiny – SMS Hradec Králové 1994

Metodika mapování krajiny – ČUOP a VaMP Brno 1994

Metodika mapování fytocenóz – ČUOP a VaMP Brno 1994

Sdělení č. 10 legislativního odboru MŽP ČR o výkladu pojmu “údolní niva” (§ 3, písm. b) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – Věstník MŽP ČR č. 4/1993

Sdělení č. 12 odboru právního a organizačního a odboru legislativního MŽP ČR ve věci posuzování deliktů na úseku ochrany přírody před účinností zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb. – Věstník MŽP ČR č. 5-6/1993

Stanovisko č. 8 odboru legislativního a odboru řízení státní správy MŽP ČR ve věci působnosti statutárních měst podle § 76 odst. 4 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a ve věci působnosti odvolacích orgánů ohledně rozhodnutí vydaných na úseku ochrany přírody statutárními městy, pokud tato rozhodují v rámci svěřené působnosti okresního úřadu – Věstník MŽP ČR č. 2/1994

Sdělení č. 13 odboru legislativního MŽP ČR ve věci kácení dřevin v památkově chráněných parcích a zahradách podle § 8 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – Věstník MŽP ČR č. 4/1995

Sdělení č. 14 odboru legislativního MŽP ČR ve věci účasti občanských sdružení na ochraně přírody a krajiny podle § 70 odst. 2 a 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. – Věstník MŽP ČR č. 4/1995

Sdělení č. 17 odboru legislativního MŽP ČR o uzavření dohody mezi MŽP ČR, MD a MV ČR o postupu při aplikaci ustanovení § 8 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve vztahu k ustanovení § 14 a § 20 zákona č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů – Věstník MŽP ČR č. 4/1995

Sdělení č. 2 odboru legislativního MŽP ČR k některým aspektům zřizování přírodních parků podle § 12 odst. 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zejména ke stanovení způsobu omezení využití území v přírodním parku – Věstník MŽP ČR č. 2/1996

Sdělení č. 9 odboru legislativního MŽP ČR ve věci stanoviska k pojmu “les” ve smyslu § 3 písm.b) a písm. g) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a k otázce možnosti jeho zaregistrování jako významného krajinného prvku – Věstník MŽP ČR č. 3/1996

Sdělení odboru legislativního a odboru ochrany přírody MŽP ČR ve věci evidence krajinných prvků “ze zákona” – Věstník MŽP ČR č. 3/1997

Sdělení č. 16 odboru legislativního MŽP o výkonu funkce vědeckého orgánu CITES  – Věstník MŽP č. 4/1997

Sdělení č. 3 odboru ochrany přírody MŽP o jmenování záchranných center pro účely deponování zadržených exemplářů CITES ve smyslu ustanovení § 3 písm. h) zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o znění a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – Věstník MŽP č. 2/1998

Sdělení č. 19 odboru legislativního Ministerstva životního prostředí k účasti obcí ve správních řízeních na úseku ochrany přírody a krajiny podle § 71 odst. 3 zákona ČNR č, 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – Věstník MŽP č. 5/1998

Sdělení č. 14 odboru legislativního Ministerstva životního prostředí, o úpravě ochrany ovocných dřevin v rámci zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jímž se nahrazuje sdělení odboru legislativního č. 2, publikované ve Věstníku MŽP, ročník 1995, částka 2 – Věstník MŽP č. 7/1999

Sdělení č. 24 odboru legislativního MŽP o právním režimu odebírání exemplářů CITES – Věstník MŽP č. 10/1999

 

IV. Ochrana zemědělského půdního fondu

a) obecně závazné předpisy

Zákon ČNR o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb., (úplné znění zákona č. 231/1999 Sb.) – 334/1992 Sb.

Vyhláška MŽP, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu – 13/1994 Sb.

c) metodické pokyny, návody a sdělení

Metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 čj. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb. – Věstník MŽP ČR č. 4/1996

Sdělení č. 23 sekce legislativy a státní správy a sekce ochrany přírody a krajiny Ministerstva životního prostředí ze dne 17.8. č.j. 400/2936/99 k postupu orgánů ochrany zemědělského půdního fondu všech stupňů v souvislosti s přijetím zákona č. 98/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb. – Věstník MŽP č. 10/1999

 

V. Lesní hospodářství

a) obecně závazné právní předpisy

Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb. – 289/1995 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o náležitostech žádostí o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa – 77/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem emisí – 78/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní správy lesů a o jejich označení – 79/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladů – 80/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na produkčních funkcích lesa – 81/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin – 82/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů – 83/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o lesním hospodářském plánování – 84/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví náležitosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství – 100/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže – 101/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního

hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát – 219/1998 Sb.

 

b) resortní předpisy

Instrukce MLVH ČSR o chatové výstavbě postavené na lesních pozemcích do 31.12.1977 – Věstník MLVH ČSR č. 14/1981Věstník vlády ČSR pro NV č. 10/1981

Instrukce MLVH ČSR k hospodaření na lesních pozemcích v ochranných pásmech vodních zdrojů – Věstník MLVH ČSR č. 13/1982

Instrukce MŽP ČR čj. OOLP/455/95 ze dne 21.4.1995 o hospodaření v lesích ve státním vlastnictví na území národních parků ČR – Věstník MŽP ČR č. 3/1995

Instrukce MŽP ČR čj. OOLP/1209/93 ze dne 26.11.1993 o mysliveckém hospodaření na území národních parků ČR se změnami a doplňky k 1.10.1996 – Věstník MŽP ČR č. 4/1996

Instrukce MŽP ČR čj. OOLP/145/96 ze dne 1.10.1996 o rybářském hospodaření národních parků ČR – Věstník MŽP ČR č. 4/1996

Instrukce MŽP ČR č.j. OOLP/1303/96 ze dne 6. 12. 1996 o služebních stejnokrojích zaměstnanců v působnosti MŽP ČR – Věstník MŽP ČR č. 2/1997

Instrukce MŽP ČR č.j. OOLP/1209/93 ze dne 26. 11. 1993 o mysliveckém hospodaření na území národních parků se změnami a doplňky k 1. 10. 1998 – Věstník MŽP ČR č. 2/1999

 

Vydávání, změny resp. zrušení dále uvedených směrnic a resortních instrukcí spadá do působnosti MZe

Směrnice MLVH ČSR pro zakládání semenných porostů a semenných plantáží – Věstník MLVH ČSR č. 10/1971

Instrukce MLVH ČSR o bance lesního osiva – Věstník MLVH ČSR č. 24/1985

Směrnice MZe ČR pro poskytování náležitostí lesních hospodářských plánů (čj. 2363/93-510 ze dne 10.9.1993) – Věstník MZe ČR č. 3/1993

 

c) metodické pokyny, návody a sdělení

Návod k umísťování včelstev na lesních pozemcích – Věstník MLVH ČSR č. 14/1988

Návod k umísťování mysliveckých zařízení na lesním půdním fondu – Věstník MLVH ČSR č. 7,8/1988

Návod k vyhodnocení nezdarů zalesňování – Věstník MLVH ČSR č. 21/1973

Postup při navrhování lesů ochranných a lesů zvláštního určení – Věstník MLVH ČSR č. 13/1978

Metodický pokyn k postupu při převodu zemědělské půdy do lesní v souvislosti s programem útlumu zemědělské výroby a zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu v resortu zemědělství v letech 1994 a 1995 - DOTAČNÍ TITUL 1B – Zpravodaj MŽP ČR č. 7/1994

Metodický pokyn č. 1 odboru ochrany lesa MŽP č.j. OOL/75/98 ze dne 3.2.1998 k Příloze č. 10 zákona č. 348/1997 Sb. – Věstník MŽP ČR č. 2/1998

Metodický pokyn č. 3 MŽP k provedení záchranného programu rysa ostrovida – Věstník MŽP ČR č. 2/1998

Metodický pokyn č. 6 pro poskytování finančních prostředků MŽP v rámci Programu stabilizace lesa v Jizerských horách Program stabilizace lesa v Jizerských horách (1998) – Věstník MŽP ČR č. 3/1998

Metodický pokyn č. 1 odboru ochrany lesa MŽP č.j. OOL/1274/98 ze dne 1. 11. 1998 k zalesňování bioskupinami v národních parcích – Věstník MŽP ČR č. 2/1999

Metodický pokyn č. 3 MŽP pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu stabilizace lesa v Jizerských horách. Program stabilizace lesa v Jizerských horách (1999) – Věstník MŽP ČR č. 9/1999

Sdělení č. 17 odboru ochrany lesa a odboru ochrany přírody MŽP o schválení Záchranného programu kriticky ohroženého druhu živočicha tetřeva hlušce v České republice – Věstník MŽP ČR č. 4/1998

 

Vydávání, změny resp. zrušení dále uvedených směrnic a resortních instrukcí spadá do působnosti MZe ČR

Návod pro výběr, zakládání a pěstování smrkových porostů určených k produkci resonančního dřeva – Věstník MLVH ČSR č. 13/1985

Pokyny pro diferencovanou porostní výchovu – Věstník MLVH ČSR č. 13/1978Věstník MLVH ČSR č. 5/1983Věstník MLVH ČSR č. 4/1985

Modely k hospodaření v hospodářských souborech lesních typů – Věstník MLVH ČSR č. 12/1984

Návod k sledování likvidace přestárlých porostů – Věstník MLVH ČSR č. 24/1983

Návod k vyhlašování a hospodaření v genových základnách lesních dřevin – Věstník MLVH ČSR č. 1/1990

Návod pro hospodaření v lesích pod vlivem imisí – Věstník MLVH ČSR č. 3/1989

Návod pro klasifikaci poškození lesních porostů imisemi – Věstník MLVH ČSR č. 5, 6/1988

Návod k zajištění dalších funkcí lesů zejména v okolí velkých měst – Věstník MLVH ČSR č. 20/1984

Pokyny pro výpočet náhrad za poškozování lesů  – Věstník MLVH ČSR č. 13/1986Věstník MLVH ČSR č. 1, 2/1990

Podle § 9 odst. 1 vyhlášky MZe č. 81/1996 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na produkčních funkcích lesa, stanoví diskontační faktor “f” – Věstník MZe č. 3/1996

Sdělení k Pokynům pro výpočet náhrad za poškozování lesů – Věstník MZe č. 1/1997

Vyhlášení diskontačního faktoru “f” k podpoře změny struktury zemědělské výroby zalesněním – Věstník MZe č. 2/1998

Rozhodnutí Ministerstva zemědělství o udělení předběžného souhlasu k právním úkonům, kterými se nakládá s lesy ve vlastnictví státu a Instrukce Ministerstva zemědělství o postupu při udělování předběžného souhlasu podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) – Věstník MZe č. 3/1998

 

VI. Ochrana horninového prostředí

a) Obecně závazné právní předpisy

Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), (ve znění zákona ČNR č. 541/1991 Sb.) (ú.z.pod. č. 439/1992 Sb s působností pro ČR) a změny vyplývající ze zákona ČNR č. 10/1993 Sb. a zákona č. 168/1993 Sb. – 44/1988 Sb.

Zákon ČNR o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, (ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb. a zákona ČNR č. 542/1991 Sb.) (ú.z. pro ČR vyhlášeno pod č. 440/1992 Sb.), zákona č. 169/1993 Sb. a zákona č. 128/1999 Sb. – 61/1988 Sb.

Zákon ČNR o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona č. 543/1991 Sb. a zákona č. 369/1992 Sb. – 62/1988 Sb.

Vyhláška Ústředního báňského úřadu a Ústředního geologického úřadu čj. 1000/1962 o vedení a doplňování geologické dokumentace – (reg.)-částka 42/1962 Sb.

Vyhláška ČGÚ o postupu při vyhledávání a průzkumu výhradních ložisek z hlediska ochrany a racionálního využití nerostného bohatství a o oznamování výskytu ložiska vyhrazeného nerostu, jeho odměňování a o úhradě nákladů (ve znění zákona č. 541/1991 Sb.) – 85/1988 Sb.

Vyhláška ČBÚ o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 242/1993 Sb. – 104/1988 Sb.

Vyhláška ČGÚ o registraci geologických prací, o odevzdávání a zpřístupňování jejich výsledků, o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru (ve znění vyhlášky MŽP ČR č. 363/1992 Sb.) – 8/1989 Sb.

Vyhláška ČGÚ o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, o udělování povolení a odborné způsobilosti k jejich výkonu (ve znění zákona č. 543/1991 Sb.) – 121/1989 Sb.

Vyhláška ČBÚ o konstrukci, vypracování dokumentace a stanovení ochranných pilířů, celíků a pásem pro ochranu důlních a povrchových objektů, ve znění vyhlášky ČBÜ č. 340/1992 Sb. – 415/1991 Sb.

Vyhláška Českého báňského úřadu o dobývacích prostorech – 172/1992 Sb.

Vyhláška ČBÚ o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů – 175/1992 Sb.

Vyhláška ministerstva životního prostředí ČR o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru – 363/1992 Sb.

Vyhláška ministerstva životního prostředí ČR o chráněných ložiskových územích – 364/1992 Sb.

Vyhláška ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce – 412/1992 Sb.

Vyhláška ČBÚ o důlně meřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 158/1997 Sb. – 435/1992 Sb.

Vyhláška ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR o evidenci zásob výhradních ložisek nerostů – 497/1992 Sb.

Vyhláška ministerstva hospodářství České republiky o podrobnostech placení úhrad z dobývacích provozů a z vydobytých vyhrazených nerostů – 617/1992 Sb.

Vyhláška ČBÚ o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností – 15/1995 Sb.

Vyhláška ČBÚ, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl – 52/1997 Sb.

c) metodické pokyny, návody a sdělení

Sdělení č. 10 odboru legislativního MŽP ČR k aplikaci zákona č.71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), při vydávání souhlasu podle § 19 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů – Věstník MŽP ČR č. 3/96

 

VII. Odpadové hospodářství

a) obecně závazné právní předpisy

Zákon o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb. – 125/1997 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam výrobků a obalů, na něž se vztahuje povinnost zpětného odběru, a podrobnosti nakládání s obaly, obalovými materiály a odpady z použitých výrobků a obalů – 31/1999 Sb.

Vyhláška ČBÚ o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech – 99/1992 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů) – 337/1997 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady – 338/1997 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů – 339/1997 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví výše finanční rezervy na rekultivací, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu a podrobnosti jejího vytváření a užití – 340/1997 Sb.

c) metodické pokyny, návody a sdělení

Metodický pokyn č. 5 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ČR k vydání odvětvové technické normy odpadového hospodářství TNO 83 8035 “Skladování odpadů - uzavírání a rekultivace skládek – Věstník MŽP ČR č. 4/1996

Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí ČR k zabezpečení skládek, které byly provozovány na základě zvláštních podmínek podle § 15 odst. 1, písm. b) zákona č. 238/1991 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 300/1995 Sb. a § 14 písm. b) zákona č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, ve znění zákona č. 466/1992 Sb. a zákona č. 300/1995 Sb. – Zpravodaj MŽP ČR č. 1/1997

Metodický pokyn č.1 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ČR - vydané odvětvové normy odpadového hospodářství TNO 83 8036 “Skladování odpadů - provozní řád a monitorování skládek” – Věstník MŽP ČR č. 2/1997

Metodický pokyn č. 7 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ze dne 29.4.1998 č.j. OODP/1473/98 k postupu při zařazování odpadů podle Katalogu odpadů (Vyhláška MŽP č. 337/1997 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů) – Věstník MŽP č. 3/1998

Sdělení č. 15 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí České republiky o vydání Metodického pokynu k hodnocení zdravotního nebezpečí odpadů – Věstník MŽP ČR č. 5-6/1993

Sdělení č. 2 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí České republiky o akreditaci státní zkušebny – Věstník MŽP ČR č. 2/1994

Sdělení č. 8 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí a odboru hygieny a epidemiologie Ministerstva zdravotnictví o požadavcích na odbornou způsobilost osob pověřených hodnocením nebezpečných vlastností odpadů podle § 4, odst. 5 zákona č. 125/1997 Sb. o odpadech – Věstník MŽP č. 3/1998

Sdělení č. 15 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí o uveřejnění Metodického pokynu pro stanovení vyluhovatelnosti odpadů – Věstník MŽP č. 4/1998

Sdělení č. 16 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí o seznamu osob, které byly Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni 31.7.1998 – Věstník MŽP č. 4/1998

Sdělení č. 10 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí o zařazení odpadů podle Katalogu odpadů – Věstník MŽP č. 5/1999

Sdělení č. 11 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí o seznamu osob, které byly ministerstvem životního prostředí a ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni 31.1. 1999 – Věstník MŽP č. 5/1999

Sdělení č. 19 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ve smyslu § 4 odst.1 zákona č.125/1997 Sb., o odpadech, MŽP zařadilo na návrhy okresních úřadů odpady podle Katalogu odpadů – Věstník MŽP č. 9/1999

Sdělení č.20 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k seznamu osob, které byly ministerstvem životního prostředí a ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni 30.6.1999 – Věstník MŽP č. 9/1999

Sdělení č. 21 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k ukončení platnosti rozhodnutí, na která se vztahovalo přechodné ustanovení § 43 zákona č. 125/1997 Sb. – Věstník MŽP č. 9/1999

Sdělení č. 28 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k seznamu osob, které byly Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni 15.11.1999 – Věstník MŽP č. 12/1999

 

VIII. Posuzování vlivů na životní prostředí

a) obecně závazné právní předpisy

Zákon ČNR o posuzování vlivů na životní prostředí – 244/1992 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR o odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí a o způsobu a průběhu veřejného projednání posudku – 499/1992 Sb.

c) metodické pokyny, návody a sdělení

Výklad č. 2/EIA/92 k ustanovení 22 zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – Věstník MŽP ČR č. 5/1992

Sdělení č. 4 odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí ČR o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – Věstník MŽP ČR č. 2/1993

Sdělení č. 7 odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí ČR o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – Věstník MŽP ČR č. 3/1993

Sdělení č. 8 odboru hodnocení rizik a vlivů na životní prostředí ČR o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – Věstník MŽP ČR č. 4/1993

Sdělení č. 13 odboru hodnocení rizik a vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí ČR o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – Věstník MŽP ČR č. 5-6/1993

Sdělení č. 7 odboru posuzování a vlivů na životní prostředí MŽP ČR o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – Věstník MŽP ČR č. 2/1994

Sdělení č. 13 odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP ČR o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – Věstník MŽP ČR č. 3/1994

Sdělení č. 16 odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP ČR o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb.,o posuzování vlivů na životní prostředí – Věstník MŽP ČR č. 3/1994

Sdělení č. 20 odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP ČR o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb.,o posuzování vlivů na životní prostředí – Věstník MŽP ČR č. 4/1994

Sdělení č. 1 odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP ČR o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – Věstník MŽP ČR č. 2/1995

Sdělení č. 9 odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP ČR o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – Věstník MŽP ČR č. 3/1995

Sdělení č. 9 odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP ČR o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – Věstník MŽP ČR č. 4/1995

Sdělení č. 1 odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP ČR o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – Věstník MŽP ČR č. 2/1996

Sdělení č. 11 odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP ČR o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – Věstník MŽP ČR č. 3/1996

Sdělení č. 13 odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP ČR o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – Věstník MŽP ČR č. 4/1996

Sdělení č. 15 odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP ČR o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí - úplný seznam k 31.10.1996 – Věstník MŽP ČR č. 4/1996

Zásady MŽP ČR a ČBÚ pro uplatňování institutu zhodnocení vlivů staveb a činností na životní prostředí při hornické činnosti a při využívání ložisek nevyhrazených nerostů – Věstník MŽP ČR č. 4/1996

Sdělení č. 6 odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí ČR o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Pokračování seznamu oprávněných osob, které získaly odbornou způsobilost v období od 1.11.1996 do 30.4.1997. Současně uvádí změny v údajích o oprávněných osobách, které získaly osvědčení před datem 1.11.1996 – Věstník MŽP ČR č. 2/1997

Sdělení č. 7 odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí ČR o oprávněných osobách ve smyslu Zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Pokračování seznamu oprávněných osob, které získaly odbornou způsobilost v období od 1.5.1997 do 31.8.1997. Zároveň uvádí změny v údajích o oprávněných osobách, které získaly osvědčení přede dnem 1.5.1977 – Věstník MŽP ČR č. 3/1997

Sdělení č. 18 odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP o oprávněných osobách ve smyslu zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Pokračování seznamu oprávněných osob, které získaly odbornou způsobilost v období od 1.9.1997 do 31.10.1997. Zároveň uvádí změny v údajích, které získaly osvědčení přede dnem 1.9.1997 – Věstník MŽP č. 4/1997

Sdělení č. 21 odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP o oprávněných osobách (úplný seznam k 31.10.1997) ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – Věstník MŽP č. 4/1997

Sdělení č. 1 odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – Věstník MŽP č. 2/1998

Sdělení č. 14 odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – Věstník MŽP č. 4/1998

Sdělení č. 22 odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – Věstník MŽP č. 5/1998

Sdělení č. 23 odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP o oprávněných osobách (úplný seznam k 15.10.1998) ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – Věstník MŽP č. 5/1998

Sdělení č. 4 odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – Věstník MŽP č. 2/1999

Sdělení č. 8 odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – Věstník MŽP č. 5/1999

Sdělení č. 17 odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – Věstník MŽP č. 8/1999

Sdělení č. 26 odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – Věstník MŽP č. 11/1999

Sdělení č. 27 odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP o oprávněných osobách (úplný seznam k 15. 10. 1999) ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – Věstník MŽP č. 12/1999

 

IX. Nakládání s chemickými látkami

a) obecně závazné právní předpisy

Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů – 157/1998 Sb.

Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy – 10/1999 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek – 25/1999 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o registraci chemických látek – 250/1998 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví metody pro zajišťování toxicity chemických látek a přípravků – 251/1998 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví metody pro zjišťování fyzikálně-chemických a chemických vlastností chemických látek a chemických přípravků a vlastností chemických látek a chemických přípravků nebezpečných pro životní prostředí – 299/1998 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam chemických látek a chemických přípravků, jejichž výroba, uvádění na trh a používání je omezeno – 301/1998 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví bližší podmínky odborné způsobilosti a postup při jejím ověřování, postup prokazování zdravotní způsobilosti, postup při udělování a odnímání autorizace, seznam vybraných nebezpečných látek a přípravků, jejichž dovoz a vývoz je možný pouze se souhlasem Ministerstva životního prostředí, obsah žádosti o dovoz a vývoz a způsob a podrobnosti vedení evidence a oznamování nebezpečných chemických látek a přípravků – 302/1998 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví zásady správné laboratorní

praxe, postup při ověřování jejich dodržování, postup při vydávání osvědčení a postup kontroly dodržování zásad správné laboratorní praxe (zásady správné laboratorní praxe) – 305/1998 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví postup hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro životní prostředí – 306/1998 Sb.

Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví metoda pro zjišťování výbušnosti chemických látek a chemických přípravků – 316/1998 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu provedení a označení obalů nebezpečných chemických látek a přípravků – 26/1999 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o formě a obsahu bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a přípravku – 27/1999 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví metody pro zjišťování hořlavosti a oxidačních vlastností chemických látek a chemických přípravků – 85/1999 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví postup hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro zdraví člověka – 184/1999 Sb.

 

c) metodické pokyny, návody a sdělení

Sdělení MŽP a MPO k zavádění zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů (dále jen “zákon”) po 1. 1. 1999 – Věstník MŽP č. 1/1999

Sdělení č. 29 sekce legislativy a státní správy MŽP k seznamu držitelů osvědčení autorizaci k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky ke dni 30. 11. 1999 – Věstník MŽP č. 13/1999

 

X. Prevence závažných havárií

a)obecně závazné právní předpisy

Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1999 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) – 353/1999 Sb.

Níže uvedené nařízení vlády a vyhlášky nebyly v době redakční uzávěrky Věstníku MŽP č. 1/2000 ještě publikovány ve Sbírce zákonů ČR, proto neuvádíme čísla jejich registrace.

Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, obsah ročního plánu kontrol, postup při provádění kontroly, obsah informace a obsah výsledné zprávy o kontrole.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví rozsah a způsob zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a následcích závažné havárie.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví zásady hodnocení rizik závažné havárie, rozsah a způsob zpracování bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, zpracování vnitřního havarijního plánu, zpracování podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu a zpracování informací určených veřejnosti a postup při zabezpečování informování veřejnosti v zóně havarijního plánování.