Věstník MŽP 08/00


SDĚLENÍ

17. Sdělení odboru legislativního Ministerstva životního prostředí k výkonu práva myslivosti v národních přírodních rezervacích podle § 30 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

18. Sdělení odboru odpadů MŽP o rozšíření seznamu osob, které byly Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni 30.6.2000

19. Sdělení odboru legislativního Ministerstva životního prostředí ve věci postupu okresních úřadů při čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu na hrazení náhrad škod dle zákona č. 115/2000, o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy