19. SDĚLENÍ

odboru legislativního Ministerstva životního prostředí ve věci postupu okresních úřadů při čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu na hrazení náhrad škod dle zákona č. 115/2000, o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy

1.   Finanční prostředky na úhradu náhrad škod podle zákona č. 115/2000 Sb., jsou poskytovány ze státního rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladní správa. Finanční prostředky z této kapitoly jsou uvolňovány Ministerstvem financí České republiky ad hoc okresnímu úřadu příslušnému k náhradě škody, a to formou refundace.

2.   Okresní úřad po projednání jednotlivého případu vzniklé škody a po zjištění, že byly splněny zákonné podmínky pro náhradu škody, vyplatí náhradu poškozenému a následně písemně požádá Ministerstvo financí o příslušnou částku.

V žádosti okresní úřad uvede:

3.   Výše uvedený postup platí pouze pro rok 2000 1)

Mgr. Petr Petržílek, v.r.
ředitel odboru legislativního

1) Očekává se změna postupu čerpání finančních prostředků v souvislosti se změnou Rozpočtových pravidel republiky.


Vydává Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10-Vršovice, telefon (02) 6712 1111 l Vedoucí redaktor JUDr. Jan Přibyl l Lektoruje: PhDr. Petr Galuška l Administrace a objednávky: Vydavatelství a nakladatelství Práce, s.r.o., PP 747 Václavské náměstí 17, 112 58 Praha 1, tel.: 02/3337 4780, fax: 809 835 l Roční předplatné Věstník&Zpravodaj MŽP s přílohou EIA 350,- Kč l Roční předplatné samostatného Věstníku MŽP 300,-- Kč l Sazba: Bohuslav Křeček, polygrafická činnost l Vytiskla tiskárna PB tisk Příbram l Vychází 12x ročně l Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, státní podnik, odštěpný závod Praha č.j. 6515/99 - P ze dne 24. 9. 1999 l Hlavní distributor: ALQ plus, s.r.o.

ISSN 0862-9013