6. ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ

Vlastník nebo manažer podniku by se měl environmentálním managementem zabývat z jednoho zásadního důvodu: nedostatečná péče o ochranu životního prostředí snižuje hodnotu podnikatelských činností a podkopává konkurenční výhodu.
EMS zavádí pořádek a důslednost do snahy podniku zabývat se environmentálními problémy. Určuje přidělování zdrojů, rozdělení odpovědnosti a neustále porovnává dokumentované postupy s praxí. V malém a středním podniku je nejdůležitější vyjasnit a zprovoznit vzájemné systémové vazby. Požadavkům EMS je možno vyhovět přizpůsobením již existujících prvků systému řízení. Budování EMS pak nemusí znamenat další byrokratickou zátěž.
Kromě toho, že se prostřednictvím EMS podnik stává spolehlivým pro zákazníky, navozuje také vztah vzájemné důvěry a omezuje možné konflikty s úřady a veřejností. Na "environmentálně čisté" podniky se pohlíží jako na dobré sousedy. Partnerská spolehlivost podniku se přenáší i do oblastí, které nemají na první pohled s ochranou životního prostředí nic společného (jednání o poskytnutí bankovního úvěru, hodnocení pojistných rizik při uzavírání pojistných smluv apod.).
Přímý vliv environmentálních aspektů na ekonomické výsledky podniku byl dosud obtížně vyčíslitelný. Je to způsobeno tím, že nebyla cíleně budována zpětná informační vazba, založená na řízeném a dokumentovaném systému odpovědností a pravomocí. Kromě eliminace sankčních opatření ukládaných státní správou se fungující EMS projeví ve snížení poplatků za znečišťování prostředí. Podnik je schopen ušetřit prostředky vynakládáné na odstranění znečištění, které je často prováděno, aniž by se nejprve vyhledala a odstranila příčina. Nedostatkem minulých environmentálních programů a většiny již realizovaných průzkumných a sanačních prací je absence systému ověřování účelnosti a efektivnosti vynakládaných prostředků.
Zdrojová základna a organizační struktura malých a středních podniků mohou být určitým omezením pro realizaci EMS. Aby bylo možno taková omezení zvládnout, mají malé a střední podniky hledat možnosti spolupráce při zavádění EMS s podobnými subjekty v rámci odvětvových nebo regionálních účelových propojení. Rolí státu je nalézt zdroje pro podporování těchto projektů. V roce 1998 se chystá zahájení několika programů podpory financovaných z různých zdrojů (Phare, UNIDO), jejichž prostřednictvím mohou podniky získat příspěvek na úhradu nákladů spojených s budováním a certifikací EMS, popř. registrací v EMAS.

Na závěr můžete prověřit EMS vašeho podniku zodpovězením kontrolních otázek, které jsou na konci kapitol popisujících vždy jeden systémový prvek. Jestliže jste na všechny kontrolní otázky odpověděli ano, zavedli jste EMS správně v souladu s požadavky Normy i Nařízení a máte šanci získat certifikát ČSN EN ISO 14001 i registraci v programu EMAS.