VYMEZENÍ HLAVNÍCH POJMŮ


Audit systému environmentálního managementu
ISO 14001: Systematický a dokumentovaný proces ověřování objektivně získávaného a vyhodnocovaného důkazu z auditů, kterým se určí, zda se s ystém environmentálního managementu organizace shoduje s kritérii auditu systému environmentálního managementu stanovenými organizací, a jehož výsledky se sdělují vedení.
EMAS:
Nástroj řízení, používající systematické, dokumentované, periodické a objektiv ní zhodnocení činnosti organizace, systému řízení a postupů vytvořených k ochraně životního prostředí
s cílem umožnit řízení těch činností, které mohou mít dopad na životní prostředí, a vyhodnocovat dodržování environmentální politiky podniku.

Auditor
E MAS: Osoba nebo tým, patřící buď k zaměstnancům podniku nebo externí, jednající jménem vedení podniku, ovládající individuálně nebo kolektivně požadované činnosti, a který je dostatečně nezávislý na činnostech, ke kterým provádí audit,
ab y mohl provést objektivní posouzení.

Cyklus auditu
EMAS: Časové období, ve kterém je prováděn audit všech činností na daném místě podle požadavků Nařízení ve všech odpovídajících environmentálních aspektech.

Čistší produkce
Je stálá aplikace integrační prevenční strategie v ochraně životního prostředí zaměřená na procesy, výrobky a služby
s cílem zvýšit jejich efektivnost a omezit rizika pro člověka i pro životní prostředí. U výrobních procesů zahrnuje čistší produkce efektivnější využívání surovin a energií, vyloučení nebo omezení toxických a nebezpečných materiálů i prevenci vzniku odpadu
a znečištění u zdroje. U produktů (výrobků a služeb) se strategie čistší produkce zaměřuje na snížení vlivů na životní prostřed í,
a to v rámci jejich celého životního cyklu, od vývoje až po jejich využití.

Dobrovolná dohoda Dobrovolná dohoda je smlouva mezi orgány státní správy a průmyslovým sektorem. Představuje závazek jednoho nebo více hospodářských sektorů chovat se tak, aby byly dosaženy environmentální cíle vytčené ve smlouvě.


Environmentální Z anglického termínu environmental, používá se ve smyslu "týkající se životního prostředí".

Environm entální aspekt ISO 14001: Prvek činností, výrobků nebo služeb organizace, který může ovlivňovat životní prostředí.

Environmentální cíl ISO 14001: Celkový environmentální záměr, vycházející z environmentální politiky, který si organizace sama sta noví,
a který je, pokud je to možné, kvantifikovaný.
EMAS: Podrobný cíl, který si podnik sám stanovil z hlediska dopadů činností podniku na životní prostředí.

Environmentální cílová ISO 14001: Podrobný požadavek na profil, který je pokud
hodn ota možno kvantifikovaný, platný pro organizaci nebo její části, který vychází z environmentálních cílů a který musí být stanoven a splněn, aby těchto cílů bylo dosaženo.

Environmentální dopad (vliv) ISO 14001: Jakákoli změna v životním prostředí, ať nepříznivá, či příznivá, která je zcela nebo částečně způsobena činností, výrobky či službami organizace.

Environmentální ověřovatel EMAS: Jakákoli osoba nebo organizace nezávislá na ověřovaném podniku, která získala akreditaci v souladu s podmínkami a postupy uvedenými v Nařízení.

Environmentální politika ISO 14001: Prohlášení organizace o jejích záměrech a zásadách, vztahujících se k jejímu celkovému environmentálnímu profilu, které poskytuje rámec pro činnost organizace a pro stanovení environmentálních cílů a cílových hodnot.
EMAS: Celkové cíle a pricipy chování podniku ve vztahu
k životnímu prostředí, včetně dodržování všech požadavků odpovídajících předpisů a zákonných norem, týkajících se životního prostředí.

Environmentální profil ISO 14001: Měřitelné výsledky systému environmentálního managementu vztažené na řízení environmentálních aspektů samotnou organizací, založené na environmentální politice, cílech a cílových hodnotách.


Environmentální program EMAS: Popis specifických cílů a činností podniku k zajištění vyšší úrovně ochrany životního prostředí v daném místě včetně popisu zavedených nebo připravovaných opatření k dosažení těchto cílů a tam, kde je to opodstatněné, včetně termínů pro zavedení těchto opatření.

Environmentální prohlášení EMAS: Prohlášení připravené podnikem podle požadavků Nařízení.

Hodnocení životního cyklu výrobku Metoda pro hodnocení vlivů výrobku na životní prostředí
z hlediska jeho celého životního cyklu (od získávání surovin pro jeho výrobu až po konečné zneškodnění výrobku po jeho využití).

Nejlepší dostupná technologie Nejefektivnější a nejpokročilejší stádium vývoje činností a jejich provozních metod, dokládající praktickou vhodnost určité technologie jako základu pro emisní limity, které mají vyloučit anebo, pokud to není možné, celkově snížit emise a dopady na životní prostředí jako celek.

Neustálé zlepšování ISO 14001: Proces zlepšování systému environmentálního managementu, jímž se dosahuje zlepšení celkového environmentálního profilu v souladu s environmentální politikou organizace.

Organizace ISO 14001: Společnost, sdružení, firma, podnik, úřad nebo instituce, nebo jejich část nebo kombinace, ať zapsané do rejstříku nebo ne, veřejné nebo soukromé, které mají své vlastní funkce nebo správu.


Podnik EMAS: Organizace, která má celkový řídicí vliv na činnosti v daném místě podnikání.

Podnikatelská jednotka EMAS: Veškeré lokality, ve kterých je provozována průmyslová činnost řízená podnikem v daném místě včetně všech souvisejících nebo přidružených skladů surovin, vedlejších produktů, meziproduktů či konečných výrobků a odpadového materiálu, a veškerá zařízení nebo infrastruktura, která jsou využívána k činnosti, ať už jsou pevně spojená s místem či nikoliv.

Prevence znečišť ování ISO 14001: Používání procesů, praktik, materiálů nebo výrobků, které zabraňují, snižují nebo regulují znečišťování, což může zahrnovat recyklaci, zpracování, změny procesů, řídicí mechanismy, účinné využívání zdrojů a náhradu surovin.

S ystém environmentálního managementu ISO 14001 i EMAS: Ta součást celkového systému managementu, která zahrnuje organizační strukturu, plánovací činnosti, odpovědnosti, praktiky, postupy, procesy a zdroje
k vyvíjení, zavádění, dosahování, přezkoumávání a udržování environmentální politiky.

Úvodní environmentální přezkoumání EMAS: Úvodní podrobná analýza environmentálních problémů, vlivů na životní prostředí a dopadů vztahujících se k činnostem
v určitém místě.

Zainteresovaná strana ISO 14001: Jednotlivec nebo skupina, která se zajímá
o environmentální profil organizace nebo je jím ovlivněna.

Životní prostředí ISO 14001: Prostředí, ve kterém organizace provozuje svou činnost a zahrnující ovzduší, vodu, půdu, přírodní zdroje, rostliny a živočichy, lidi a jejich vzájemné vztahy.