2. SOUVISLOST MEZI ČSN EN ISO 14001 A EMAS

Prvek systému ISO 14001 EMAS
Úvodní environmentální přezkoumání Příloha A.3.1 Článek 3 (b), Příloha I, C.
Environmentální politika 4.2 Článek 3 (a), Příloha I, A.1., 2., 3., C., D.
Environmentální aspekty 4.3.1 Příloha I, B.3., D.2., 3.
Právní a jiné požadavky 4.3.2 Příloha I, B.3.
Cíle a cílové hodnoty 4.3.3 Článek 3 (e), Příloha I, A.4.
Program(y) environmentálního managementu 4.3.4 Článek 3, Příloha I, A.5., C.
Struktura a odpovědnost 4.4.1 Příloha I, B.2., 4.
Výcvik, povědomí a odborná způsobilost 4.4.2 Příloha I, B.2.
Komunikování 4.4.3 Příloha I, B.2., D.8., 9., 10.
Dokumentace systému environmentálního managementu 4.4.4 Příloha I, B.4., 5.
Řízení dokumentů 4.4.5
Řízení provozu 4.4.6 Příloha I, B.4., D.11.
Havarijní připravenost a reakce 4.4.7 Příloha I, C.9., 10., D.5
Monitorování a měření 4.5.1 Příloha I, B.4., D.6.
Neshoda, nápravná a preventivní opatření 4.5.2 Příloha I, B.4., D.7.
Záznamy 4.5.3 Příloha I, B.4., 5.
Audit EMS 4.5.4 Článek 4, Příloha I, B.6., C, II
Přezkoumání vedením organizace 4.6 Příloha I, B.1.
Environmentální prohlášení Článek 3, 5


Evropská komise pro normalizaci (CEN) vypracovala vazebný dokument, který obsahuje metodické pokyny pro interpretaci prvků Normy vzhledem k požadavkům Nařízení. Tento dokument bude vydán i v českém normalizačním prostředí, a to v podobě dvou norem

Budou zde zohledněny i případné terminologické odlišnosti Normy a Nařízení (např. "environmentální" versus "týkající se životního prostředí" apod.).
Podnik může požádat některou z akreditovaných společností o provedení certifikačního auditu za předpokladu, že zavedený EMS splňuje požadavky specifikované Normou. Mezi rozhodující prvky patří stanovení a vyhlášení environmentální politiky, konkretizace jejích cílů v programech, identifikace a vyhodnocení environmentálních aspektů (vlivů), sestavení registru předpisů, požadavků a odpovídajících rozhodnutí, řízená dokumentace systému (příručka), určení a specifikace odpovědností na všech stupních řízení, proškolení zaměstnanců, monitorování činnosti, provádění interních auditů a vyhodnocení efektivnosti systému vedením podniku. Výše naznačeným postupem lze ocenění platné pouze v obchodních vztazích povýšit do oblasti autorizované Evropskou unií. Podniky, které dodržují Nařízení mohou používat logo EMAS. Není rozhodně nezajímavé, že státní správy zemí EU, ve kterých je program EMAS určitou dobu uplatňován, přistupují k podnikům diferencovaně, přičemž oceňují ty, které se již do programu zapojily.

V souladu s doporučením podnikům budovat EMS prostřednictvím přehlednější Normy a respektovat přitom přísnější požadavky Nařízení je koncipován i tento průvodce, jehož osnova je zvolena dle Normy. Na začátku každé kapitoly, která popisuje jeden ze systémových prvků, je schéma naznačující potřebné vstupy, metodický přístup k zavádění a výsledky tohoto kroku. Následuje citace, popř. úryvek z požadavku Normy a Nařízení. Na protější straně jsou uvedeny podrobnější informace a praktické poznámky k provedení příslušného systémového kroku zakončené souborem kontrolních otázek. V textu je formou odkazů zvýrazněna systémová provázanost jednotlivých prvků.
V celém textu je důsledně používána terminologie ČSN EN ISO 14001 jako dosud jediného oficiálně vydaného dokumentu.

Pokud podnik zavede EMS podle ČSN EN ISO 14001, pro interpretaci jednotlivých článků použije informace uvedené v její Příloze A, provádí environmentální audity s četností požadovanou v Nařízení Rady EHS č. 1836/93 EMAS a vydává veřejné environmentální prohlášení podle požadavků EMAS, potom splňuje podmínky jak Normy tak i Nařízení. V takovém případě má podnik reálnou šanci získat certifikát ČSN EN ISO 14001 i registraci v programu EMAS.

 

Metoda čistší produkce, která se jako systémová aplikace prevenční strategie začala v posledních letech úspěšně uplatňovat především v malých a středních podnicích, podstatně zjednodušuje zavedení EMS. Postupy čistší produkce včetně vzájemných vazeb s EMS jsou podrobně popsány v publikaci Ministerstva životního prostředí ČR "Čistší produkce jako součást systémů environmentálního managementu a auditů (EMAS)" vydané v roce 1997.