SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

CEN Comité Européen de Normalisation (Evropská komise pro normalizaci)

ČIA Český institut pro akreditaci

ČR Česká republika

ČSNI Český normalizační institut

EMAS Environmental Management and Audit Scheme (systém environmentálního managementu a auditů);
označení pro Nařízení Rady EHS č. 1836/93 (the Council Regulation EEC No 1836/93) - v dalším textu jen "Nařízení"

EMS Environmental Management System (systém environmentálního managementu)

ESAP Environmental Self-Assessment Program (Program vlastního hodnocení)

EU Evropská unie

ISO The International Standard Organisation (Mezinárodní organizace pro tvorbu norem)

ISO 9001 Quality systems - Model for quality assurance in design, development, production, installation and servicing
vydána jako ČSN EN ISO 9001 Systémy jakosti - Model zabezpečování jakosti při návrhu, vývoji, výrobě, instalaci a servisu

ISO 14001 Environmental management systems - Specification with guidance for use
vydána jako ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu - Specifikace s návodem pro její využití - v dalším textu jen "Norma"

ISO 14004 Environmental management systems - General guidelines on principles, systems and supporting techniques
vydána jako ČSN ISO 14004 Systémy environmentálního managementu - Všeobecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným technikám

ISO 14010 Guidelines for environmental auditing - General principles
vydána jako ČSN EN ISO 14010 Směrnice pro provádění environmentálních auditů - Všeobecné zásady

ISO 14011 Guidelines for environmental auditing - Audit procedures - Auditing of environmental management systems
vydána jako ČSN EN ISO 14011 Směrnice pro provádění environmentálních auditů - Postupy auditu - Provádění auditu systémů environmentálního managementu

ISO 14012 Guidelines for environmental auditing - Qualification criteria for environmental auditors
vydána jako ČSN EN ISO 14012 Směrnice pro provádění environmentálních auditů - Kvalifikační kritéria pro environmentální auditory

Phare Program nevratné pomoci Evropské unie zemím střední a východní Evropy

OŽP Ochrana životního prostředí

QMS Quality Management System (systém managementu jakosti)

UNIDO United Nations Industrial Development Organisation (Organizace OSN pro průmyslový rozvoj)