5. ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ

Požadavek EMAS: Aby podnikatelská jednotka byla zaregistrována v programu, je podnik povinen připravit environmentální prohlášení.
Environmentální prohlášení musí být připraveno na základě úvodního environmentálního přezkoumání po provedení všech jednotlivých auditů nebo auditních cyklů pro každou podnikatelskou jednotku, která se zúčastní programu.
Environmentální prohlášení musí být určeno pro veřejnost a musí být napsáno ve stručné, srozumitelné formě. Technické materiály mohou být přiloženy.
První prohlášení musí obsahovat také informace uvedené v Příloze V. Každé další prohlášení musí zohledňovat podstatné změny, ke kterým došlo od doby vydání předchozího environmentálního prohlášení.
Povinností podniku je poskytnout ověřené environmentální prohlášení kompetentním orgánům členského státu, kde se nachází podnikatelská jednotka a dát ho k dispozici veřejnosti.


Environmentální prohlášení ve zhuštěné a jasné formě prezentuje záměry a dosažené výsledky.
Musí obsahovat především

Prohlášení vypracují zaměstnanci podniku. Konkrétní obsah jeho písemné podoby je dán charakterem podniku a environmentálních aspektů jeho činností, výrobků nebo služeb. Měla by být dodržena rovnováha mezi textem, obrázky, diagramy a tabulkami.
Informace v prohlášení mají být

Je nutné, aby podnik vždy po skončení auditního cyklu (kapitola 4.5.4.) vypracoval úplné environmentální prohlášení, které bude ověřeno.
Dle Nařízení by měl podnik každoročně připravit zjednodušené prohlášení obsahující přehled o produkovaných emisích, odpadech, spotřebě surovin, energie a vody, o hluku atd., včetně uvedení podstatných změn, ke kterým došlo od vydání předchozího prohlášení. Malé a střední podniky na základě dohody s environmentálním ověřovatelem většinou nemusí každoroční prohlášení zpracovávat.

Kontrolní otázky


Má prohlášení podobu srozumitelnou pro veřejnost?


Obsahuje prohlášení všechny požadované informace?


Jsou informace uvedené v prohlášení ověřitelné?


Prezentuje prohlášení zřetelně pokrok v OŽP?


Bylo prohlášení zpracováno vlastními zaměstnanci podniku?


Je v prohlášení stanoven termín jeho novely?


Bylo prohlášení ověřeno osobou, která má akreditaci platnou v ČR?


Jsou přijímány a zaznamenávány ohlasy na environmentální prohlášení?


Podněcuje environmentální prohlášení tvořivý dialog s partnery?