PŘÍLOHA II.

PŘÍKLADY ÚVODNÍHO ENVIRONMENTÁLNÍHO PŘEZKOUMÁNÍ V MALÉM A STŘEDNÍM PODNIKU


Postup provedení úvodního environmentálního přezkoumání

Zde prezentovaný postup je uplatňován v případech, kdy vedení podniku chce před zahájením přípravy EMS získat komplexní objektivní zhodnocení environmentálního profilu a stávajícího podnikového systému řízení. Pro vrcholový management má taková analýza vysokou vypovídací schopnost, neboť jsou v ní zmapovány vztahy podniku k požadovaným normativům a vývojové trendy u rozhodujících environmentálních aspektů a vlivů. Může sloužit k porovnání profilu podniku s nejlepšími výsledky srovnatelných společností, které jsou v daném oboru vedoucí na trhu.

1. ETAPA (PŘÍPRAVNÁ ČINNOST)

Do této etapy spadá především sestavení pracovního týmu, projednání rozsahu, organizace a harmonogramu prací, vytvoření seznamu potřebných podkladů a základní seznámení se s nimi.

 

2. ETAPA (ANALÝZA A TERÉNNÍ ČINNOST)
Jedná se o rozbor environmentálních aspektů činnosti podniku včetně prověrky plnění ustanovení zákonů, vyhlášek, nařízení, technických a podnikových norem s následným vymezením objektů zvýšené pozornosti. Nedílnou součástí je fyzická prohlídka všech provozních objektů s možnými negativními vlivy na životní prostředí - posouzení vodního a odpadového hospodářství a problematiky ochrany ovzduší, nakládání se závadnými látkami, hlukové zátěže vůči okolí a posouzení protihavarijního zabezpečení. Prověřovány jsou vlivy činnosti podniku na jednotlivé složky životního prostředí s ohledem na minulost, současnost a záměry do budoucnosti. Jsou identifikovány požadavky veřejnosti, obchodních partnerů, veřejné správy a zájmových skupin.
Konfrontován je stávající environmentální management, jeho organizační a informační zabezpečení, úroveň environmentálního vzdělávání, uplatňování preventivního přístupu apod. s požadavky EMS. Je posouzena environmentální úroveň stávajících podnikových norem, provozních předpisů a havarijních plánů. Jsou analyzovány mimořádné události (havárie), ke kterým došlo při minulé činnosti podniku.
V průběhu 2. etapy, která je z hlediska trvání nejdelší etapou, je vedení podniku průběžně seznamováno se zjištěnými skutečnostmi.

3. ETAPA (ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY)
V této etapě jsou získané poznatky zpracovány do podoby závěrečné zprávy, jejíž výsledky jsou projednány na vedení podniku, které rozhodne, jaký bude další postup v budování EMS, určí časový plán a uvolní potřebné zdroje.

 

Východočeský textilní podnik


Hlavním úkolem úvodního environmentálního přezkoumání je odhalit nedostatky věcného charakteru a nedostatky v oblasti řízení, jak se také stalo při analýze malého textilního podniku v roce 1996.

ORGANIZACE PODNIKU, STRUKTURA A ODPOVĚDNOST
Veškerá environmentální problematika v podniku přísluší do kompetence vedoucího pomocných provozů. Z charakteristiky jeho odpovědností vyplývá, že na této funkci je kladen důraz především na organizování a řízení činností podmiňujících fungování výroby. Povinnost zabezpečování ochrany životního prostředí není specifikována. Jestliže není specifikována povinnost, je zřejmé, že není pamatováno ani na potřebné pravomoce odpovědného pracovníka a na kvalifikační předpoklady této funkce.
PŘEZKOUMÁNÍ STÁVAJÍCÍCH METOD A POSTUPŮ
Stěžejními technologickými postupy v hodnoceném podniku jsou procesy převíjení, snování nebo soukání přízí a následně tkaní, klasifikace, stříhání tkanin. Při těchto procesech vzniká neznečištěný textilní odpad a značné množství textilního prachu. Na rozdíl od pečlivě vedené evidence surovin jsou údaje o produkci odpadů málo podrobné. Není přehled o tom, kolik odpadu bylo odprodáno k jinému zpracování a jaké množství bylo uloženo na skládku. Provedení bilance vstupů a výstupů v tomto případě brání i rozdílnost jednotek v kvantifikaci surovin a výrobků (tuny, metry, kusy).
DODRŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH A JINÝCH POŽADAVKŮ
Konfrontací požadavků obsažených v environmentálních předpisech s předloženými doklady bylo zjištěno, že povinná dokumentace nebyla většinou kompletní, popř. aktuální (stanovení emisních limitů v ovzduší, dokumentace čistírny odpadních vod, program odpadového hospodářství apod.).
Vnitřní dokumentace upravující chování podniku z hlediska ochrany životního prostředí neexistuje.
ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY A VLIVY
Aspekty výrobní technologie
Průmyslovou činností vznikají plynné emise při procesu čištění textilií organickými látkami, a dále emise tuhých látek z textilního prachu a z prachu při zpracování dřeva. Technologický prach z procesu navíjení, snování, soukání a tkaní je též velkým hygienickým problémem pracovního prostředí.
Vlivy na ovzduší
Kromě emisí vznikajících ve výrobní technologii je dalším aspektem výroba energie. Vlivy souvisejí především s produkcí emisí spalných plynů používaného topného média.
Vlivy na vodu
Ohniskem přezkoumání je vliv odpadních vod na jakost povrchových vod. K provedení bilance vypouštěného znečištění a k výpočtu ovlivnění recipientu však chybí údaje o množství vypouštěných odpadních vod.

Odpady
Podle předložené evidence podnik produkuje pouze dva druhy odpadů kategorie ZN - zvláštní a nebezpečné: upotřebené oleje a kaly ze septiků. Likvidaci provádí jiné organizace. Rozborem situace v podniku však bylo zjištěno, že v provozech vznikají i jiné další odpady kategorie ZN. Jsou to obaly se zbytky nátěrů a lepidel, obaly znečištěné ropnými a jinými organickými látkami, textilní odpad znečištěný ropnými látkami, odpad z obrábění kovů znečištěný brusnými emulzemi, odpadní hydraulické oleje z čerpadel. Z uvedených zjištění vyplývá, že nakládáním s odpady dochází k reálnému ohrožování a v některých případech přímo ke škodlivému působení na horninové prostředí.
Závadné látky
Při skladování a manipulaci s ropnými látkami dochází na určitých místech podniku k viditelným únikům těchto závadných látek do půdy. Úniky jsou pozorovatelné na nezpevněných plochách dvorů a v místech, kde jsou volně skladovány zaolejované staré nebo náhradní součásti strojů a prázdné sudy od olejů, také u nezabezpečených olejových čerpadel hydraulických ramp. Reálné znečištění horninového prostředí je zapříčiněno ukládáním zaolejovaného odpadu z obrábění kovů na odlehlé místo dvora. Vzhledem ke stavu podlahy skladu ropných látek se dá předpokládat kontaminace jejího podloží. Potenciálním zdrojem kontaminace půdy je rovněž mazání textilních strojů prováděné již desítky let, protože podlahy provozních hal nejsou pravděpodobně opatřeny účinnou izolací. Z procesu čištění textilií dochází k únikům chlorovaných uhlovodíků nejprve do ovzduší a následně jejich spadem i do horninového prostředí. Do jaké míry má tato technologie vliv na životní prostředí, nebylo pravděpodobně dosud žádným způsobem zjišťováno.
V areálu se nachází pět transformátorů. Jedná se o stará zařízení, v jejichž náplni není možno vyloučit přítomnost PCB. Toto místo představuje výrazný potenciální zdroj znečištění.

VNĚJŠÍ VZTAHY, MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
Vztahy podniku a města, tj. obyvatel nebo ostatních subjektů a organizací, nejsou kontroverzní. Podobně nebyly zjištěny žádné nenadálé události, které by měly negativní environmentální dopad.

NÁKLADY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Náklady na ochranu životního prostředí nejsou v podniku samostatně sledovány. Jsou zahrnuty mezi další náklady vedené na podúčtu "ostatní služby". Tato účetní neprůhlednost podporuje nehospodárné chování, v některých případech dokonce ekonomické ztráty.

Provedené úvodní environmentální přezkoumání poskytuje ucelený obraz o vztahu podniku k ochraně životního prostředí. Byly zjištěny nedostatky právního charakteru, za které může být podnik postihován. Rovněž byly zjištěny závady v zavedených postupech. V konečném hodnocení však všechny metody a postupy spolu souvisejí. Analýza ukázala, že je účelné v souvislostech hodnotit také environmentální a ekonomické aspekty. Takový přístup vede k úsporám surovin i nákladů na ochranu životního prostředí.
Přístup podniku k ochraně životního prostředí lze hodnotit jako nesystémový, spíše nahodilý.


Středočeský strojírenský podnik

Úvodní environmentální přezkoumání ve středním podniku o 300 zaměstnancích bylo zpracováno během čtyř měsíců roku 1997. Plná podpora a pozornost, kterou od počátku vedení společnosti projektu věnovalo, umožnily ihned intenzivně pokračovat v zavádění EMS.

ORGANIZACE PODNIKU, STRUKTURA A ODPOVĚDNOST
Vedení podniku se zaměřuje na dosahování vysoké technické úrovně, spolehlivosti a jakosti výrobků, čehož důkazem je certifikovaný systém managementu jakosti podle ISO 9001 pro veškeré činnosti, které rozhodujícím způsobem ovlivňují jakost výrobků.
V roce 1994 byla rozhodnutím ředitele zřízena komise pro životní prostředí a funkce podnikového ekologa. Z organizačního řádu vyplývá, že tato komise patří mezi stálé poradní orgány generálního ředitele.
PŘEZKOUMÁNÍ STÁVAJÍCÍCH METOD A POSTUPŮ
Programem podniku je strojírenská výroba, kdy ze slévárenských odlitků je třískovým obráběním, broušením a dalšími podpůrnými technologiemi vyráběna široká škála ventilů a armatur pro vysocezatěžované provozy.
V rámci budování QMS byla vytvořena dokumentace v požadované struktuře, zaměstnanci absolvují potřebná školení, probíhají interní audity a jsou vyvozována nápravná opatření. Tyto funkční systémové prvky rozšířené o požadavky EMS mohou podstatným způsobem usnadnit a zkrátit jeho zavádění. Nově začleněny musí být např. havarijní plány, které nejsou zpracovány. Také dosud nebyla věnována systematická pozornost vyhledávání potenciálně rizikových míst.
DODRŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH A JINÝCH POŽADAVKŮ
Úvodní environmentální přezkoumání odhalilo některé nedostatky při dodržování právních předpisů. Dobrá komunikace s vedením umožnila operativní odstranění méně závažných závad.
ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY A VLIVY
Aspekty výrobní technologie
Aplikované technologické procesy produkují zejména plynné emise a emise tuhých látek při obrábění a zpracovávání výchozích polotovarů.
Vlivy na ovzduší
Ve většině průmyslových technologií nedochází k plošným, ale pouze k bodovým únikům škodlivin výduchy, které však nejsou v řadě případů zanedbatelné. U jednotlivých technologií nebyly všechny emise sledovány a bilancovány. I přesto lze konstatovat, že příspěvek společnosti k imisní situaci v této lokalitě není pravděpodobně vzhledem k přítomnosti mnoha dalších podniků zásadní. Míru vlivu na okolí je možno posoudit prostřednictvím imisního sledování, popř. zpracováním rozptylové studie. Tyto aktivity již směřují nad rámec požadavků stanovených předpisy. U procesů uvedených do provozu po roce 1991, které mají charakter nového zdroje, je nezbytné požádat příslušný orgán státní správy o vydání souhlasu s umístěním a povolením jejich provozu. Souhlasu podléhá rovněž záměna chlorovaných uhlovodíků v odmašťovací lázni za jinou látku, a to i když se jedná o záměnu z hlediska životního prostředí příznivou.

Vlivy na vodu
V oblasti vodního hospodářství byly zjištěny nejasnosti administrativního rázu způsobené nedostupností potřebné dokumentace a související s vypořádáním závazků v rámci privatizace, při níž se původní státní podnik rozštěpil na několik subjektů. Bylo doporučeno dohledat dokumentaci a vyjasnit vzájemné vztahy s dalšími nabyvateli.
Řešitelé nedoporučili přejímat další majetek bez náležitých dokladů včetně ocenění existujících škod na životním prostředí. V opačném případě se podnik vystavuje riziku sankce ze strany správních orgánů, popř. povinnosti uhradit škody, které nezpůsobil.
Odpady
V podniku nebyla dodržována povinnost označování skladů, sběrných nádob a obalů obsahujících nebezpečné odpady identifikačními listy, dále byla porušována některá ustanovení týkající se shromažďování a skladování nebezpečných odpadů (např. občas se vyskytující zářivky a plechovky od barev mezi komunálním odpadem, nejasný osud prázdných obalů od sprejů apod.).
Filozofii zákona o odpadech odporuje zbytečné vytváření nebezpečných odpadů prostřednictvím nevhodných obalů. Příkladem může být plnění potravinářských PET lahví oleji nebo ředidly. Takto skladované nebezpečné látky se vyskytly prakticky na všech výrobních pracovištích. Obaly často opět končí v komunálním odpadu.
Závadné látky
Vzhledem ke způsobu nakládání se závadnými látkami v areálu podniku může docházet k znečištění dešťové kanalizace těmito látkami. Dešťové vody se tak mohou stát vodami odpadními. Zařízení k zachycování splavenin a neemulgovaných látek neřeší z hlediska ochrany vod nakládání s řeznými emulzemi a emulgovatelnými ropnými látkami. Navíc ani toto zařízení není v současné době provozováno v souladu s podmínkami stanovenými vodohospodářským orgánem.
VNĚJŠÍ VZTAHY, MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
Areál společnosti je součástí výrobního komplexu, který vznikl z bývalého státního podniku a je proto obklopen dalšími výrobními podniky. Pouze z jedné strany je areál společnosti uzavřen zalesněným údolím potoka, které bylo vyhlášeno jako "oblast klidu". Zákonem pak bylo území převedeno do kategorie "přírodní park". Z této skutečnosti mohou pro podnik vyplývat určitá omezení, která se týkají zejména snížení nejvyšší přípustné hladiny hluku a trvalé stavební uzávěry.

Současně s ukončením privatizačního procesu je věnována zvýšená pozornost i otázkám ochrany životního prostředí. To dokládá nejen příslušná zmínka v obchodně-technické strategii podniku, ale i praktické kroky jako zřízení funkce podnikového ekologa a komise pro životní prostředí, zpracování doplňku ekologického privatizačního auditu se zaměřením na identifikaci staré zátěže a především rozhodnutí pro zavedení EMS. Celá řada záměrů, která již byla v oblasti ochrany životního prostředí prosazena a realizována, nebyla deklarována prostřednictvím environmentální politiky, protože jasně definovaná environmentální politika stanovující strategii podniku v podniku dosud neexistovala.
Pohotovost, s jakou vedení zajišťovalo nápravu zjištěných nedostatků již v průběhu úvodního environmentálního přezkoumání, bude nespornou výhodou a přínosem i v dalších krocích budování EMS v podniku.


64