SEZNAM POUŽITÉ A DOPORUČENÉ LITERATURY


CEMC a bkh consulting engineers: Zdrojový soubor pro výcvik EMS, 1997
České centrum čistší produkce: Čistší produkce jako součást systému environmentálního managementu a auditů (EMAS), MŽP ČR, 1997
ČSN EN ISO 9001 Systémy jakosti - Model zabezpečování jakosti při návrhu, vývoji, výrobě, instalaci a servisu, ČNI, 1995 a další normy řady ISO 9000
ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu - Specifikace s návodem pro její využití, ČNI, 1997
ČSN ISO 14004 Systémy environmentálního managementu - Všeobecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným technikám, ČNI, 1997
ČSN EN ISO 14010 Směrnice pro provádění environmentálních auditů - Všeobecné zásady, ČNI, 1997
ČSN EN ISO 14011 Směrnice pro provádění environmentálních auditů - Postupy auditu - Provádění auditu systémů environmentálního managementu, ČNI, 1997
ČSN EN ISO 14012 Směrnice pro provádění environmentálních auditů - Kvalifikační kritéria pro environmentální auditory, ČNI, 1997
Kubátová S.: Dobrodružství ekomanagementu, MS TEAM, Praha, 1996
KPMG Environmental Consulting: Environmental Management System Verification Test, 1993
Management jakosti pro malé a střední podniky, Česká společnost pro jakost, 1995
Materiály školicího pracoviště pro budování EMS , RWTÜV, 1996-1997
Grosse H.: Metodika zavedení systémů environmentálního managementu a provedení environmentálního auditu dle Nařízení ES č. 1836/93 , EIPOS, Praha, 1997
Modely systémů řízení jakosti v malých a středních firmách , Česká společnost pro jakost, Praha, 1997
Nařízení Rady EHS č. 1836/93 Systém environmentálního managementu a auditů (EMAS), CEMC, 1995
Posouzení systému environmentálního auditingu v České republice , Phare, 1997
Požadavky při posuzování shody systémů řízení z hlediska životního prostředí, Česká společnost pro jakost, Praha, 1995
Program zavádění EMAS v ČR, MŽP ČR, 1997
Státní politika životního prostředí, MŽP ČR, 1995
Systém ekologicky orientovaného podnikového řízení , Phare, 1996
Vlastní metodické podklady týkající se osvěty a zavádění EMS, 1995-1997
Závěrečné zprávy ze zakázek na přípravu EMS v podnicích , 1996-1997
Veber J. a kol.: Zpracování návrhu na postup při harmonizaci a využití norem ISO 14000 v oblasti ekologických bilancí a cyklů životnosti výrobků (LCA) jako nástroje při rozhodování na úrovni státní správy, MŽP ČR, 1995