1. JAK ZAČÍT

Jen málo podniků začíná budovat EMS od nuly. Mnohé podniky již mají zavedeny určité řídicí postupy či systémové prvky, které lze vhodně použít pro začlenění ochrany životního prostředí do systému.
Zavádění EMS souvisí především se změnou kultury podniku a postoje lidí, kteří ho řídí a pracují v něm. Proces bude úspěšný, existuje-li v podniku vnitřní přesvědčení, že taková činnost je potřebná.
Řešení environmentálních problémů, které se dotýká téměř každého aspektu podnikání, se dosud tradičně svěřuje specifické funkci v podniku, zařazené nízko v organizační struktuře a málo vybavené pravomocemi (vodohospodář, energetik, ekolog). Ostatní vedoucí pracovníci ani zaměstnanci většinou nevědí, jaký je jejich skutečný i potenciální příspěvek k vytváření celkového environmentálního profilu podniku. Proto ani necítí osobní odpovědnost a potřebu angažovat se v jeho zlepšování. Rozhodnutí zavést EMS prezentované v podobě závazku vrcholového vedení, jeho pozornost a podpora věnovaná celému procesu pomohou v podniku odstranit vžitý mýtus, že ochrana životního prostředí rovná se likvidaci negativních důsledků výroby, se kterou tvoří oddělené a vzájemně konfliktní sféry. Praktické naplňování zásady, že o konečné podobě environmentálního profilu rozhoduje svým dílem každý zaměstnanec, není v žádném případě věcí příkazu, ale cíleného ovlivňování a motivování.
V malých a středních podnicích, které mají jednodušší řídicí strukturu, je na jedné straně snadnější zainteresovat zaměstnance pro zavádění EMS, na druhé straně zde často chybí zdokumentované postupy procesů, z organizační struktury nevyplývá jednoznačná dělba práce, odpovědností a pravomocí. Jasné nebývají ani záměry vedení ve střednědobém horizontu a prakticky neexistuje školení pracovníků.
Povinností, kterou ukládá jak Nařízení tak i Norma, je jmenovat zástupce vedení, který bude vybaven potřebnými pravomocemi a ponese odpovědnost za zavádění a udržování EMS. Tento pracovník by měl být organizačně schopnou, komunikativní osobou.
Kromě lidských zdrojů potřebných pro budování a řízení EMS musí vedení zajistit také zdroje finanční. Z těchto hledisek je kromě plnění environmentálních programů nejnáročnější částí procesu úvodní environmentální přezkoumání včetně prověrky environmentálních aspektů a právních a jiných požadavků. Větší zdroje jsou potřebné také pro vytváření dokumentace EMS a provádění interních auditů. Výše nákladů na celý proces závisí na tom, do jaké míry stávající systém řízení odpovídá požadavkům EMS, i na typu výroby. Minimální náklady jsou potřebné pro podniky s moderním řízením a s environmentálně příznivým provozem. Ve výhodě jsou také podniky, ve kterých již funguje systém managementu jakosti.
Již úvodní environmentální přezkoumání odhaluje závady, jejichž operativní odstranění přináší úspory. Tyto nově vytvořené zdroje jsou využívány v dalších fázích přípravy systému.
Než se vedení podniku rozhodne pro EMS, musí znát odpověď na otázky


Následující text je určen především zástupcům malých a středních podniků, pro které dosud chyběl stručný a srozumitelný návod pro účelné vybudování EMS.