4. POŽADAVKY SYSTÉMU ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU


4.6. Přezkoumání vedením organizace


Požadavek ISO 14001: Vrcholové vedení organizace musí v intervalech, které samo určí, přezkoumávat EMS tak, aby byla zajištěna jeho trvalá vhodnost, adekvátnost a účinnost. Proces přezkoumání musí zajistit shromáždění nezbytných informací k tomu, aby vedení organizace mohlo provést toto vyhodnocení. Toto přezkoumání musí být dokumentováno.
Vedení organizace se při přezkoumání musí zabývat možnou potřebou změnit politiku, cíle nebo jiné prvky EMS s ohledem na výsledky auditu EMS, měnící se okolnosti a závazek neustálého zlepšování.

Požadavek EMAS: EMS musí být navržen, zaveden a provozován takovým způsobem, který zajistí zavedení a pravidelné vyhodnocení, případně revize dle potřeby , environmentální politiky firmy, cílů a programů podnikatelské jednotky na nejvyšší odpovídající úrovni řízení.


Podnik má přezkoumávat a neustále zlepšovat EMS s cílem zlepšovat svůj celkový environmentální profil. Děje se tak prostřednictvím hodnocení přiměřenosti, účinnosti a tím i funkčnosti EMS. Rozsah přezkoumání má být vždy úplný, aby postihl environmentální rozměry všech činností podniku, výrobků a služeb, včetně jejich dopadu do ekonomické oblasti a vlivu na postavení vůči konkurenci. Všechny složky EMS nemusí být přezkoumávány zároveň, proces hodnocení může probíhat během určitého časového období.
Přezkoumání má zahrnovat

Pravidelné přezkoumání vedením představuje užitečný nástroj nejen pro hodnocení aktuálního fungování EMS, ale zejména pro vyhodnocení budoucí vhodnosti a přiměřenosti EMS ve vztahu k vnějším změnám i změnám v samotném podniku.
Demingův cyklus je dynamický. Poté, co podnik identifikuje změny, které je třeba v rámci EMS provést, vrátí se k plánovací fázi, aby tyto změny zapracoval do environmentální politiky (kapitola 4.2.), cílů a cílových hodnot (kapitola 4.3.3.) a programů (kapitola 4.3.4.). Přezkoumání politiky, cílů a programů má probíhat na té úrovni vedení, která je stanovila, s četností alespoň jednou za rok.
Zástupce vedení pro EMS je odpovědný za přípravu a provedení přezkoumání. Při zpracovávání hodnotící zprávy vychází z protokolů a závěrů z interních auditů (kapitola 4.5.4.).
Zprávu schvaluje vrcholové vedení. Schválení musí být doloženo písemně např. zápisem z porady vrcholového vedení. Pozorování, závěry a doporučení vrcholového vedení mají být zaznamenány pro zajištění potřebných kroků (kapitola 4.5.3.).

Kontrolní otázky


Je EMS pravidelně přezkoumáván?


Je v rámci prvního přezkoumání hodnocena úplnost EMS?


Jsou předmětem přezkoumání výsledky interních auditů a nápravných a preventivních opatření?


Jsou zaznamenány výsledky přezkoumání?


Hodnotí vrcholové vedení potřebu změnit environmentální politiku a cíle vzhledem ke změně okolností?


Přihlíží při tom vedení podniku k názorům zainteresovaných stran?


Je v případě mimořádné události přezkoumána příslušná složka EMS?


Podporuje vedení iniciativní přístup zaměstnanců k OŽP?