4. POŽADAVKY SYSTÉMU ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU


4.5. Kontrola a nápravná opatření

4.5.4. Audit systému environmentálního managementu


Požadavek ISO 14001: Organizace musí stanovit a udržovat program(y) a postupy pro provádění periodických auditů EMS tak, aby
a) bylo určeno, zda EMS
1. odpovídá plánovaným krokům environmentálního managementu včetně požadavků této
mezinárodní normy a
2. je správně zaveden a udržován a
b) poskytly vedení organizace informace o výsledcích auditu.

Požadavek EMAS: EMS musí být navržen, zaveden a provozován takovým způsobem, který zajistí řízení, zavedení a hodnocení systematického a periodického programu zjišťujícího
a) zda činnosti EMS vyhovují environmentálnímu programu a jsou zaváděny efektivně;
b) efektivnost EMS při naplňování environmentální politiky podniku. 
Vedení podniku má povinnost podporovat provádění auditu.

Zjištění a závěry auditu musí být oficiálně předloženy vedení podniku.


Úkolem periodických auditů je prozkoumat, jak funguje EMS, jak jsou na jednotlivých pracovištích dodržovány a naplňovány jeho požadavky. Audity současně ověřují, jak účinně EMS naplňuje environmentální politiku a jaký je environmentální profil podniku (dle Nařízení).

Postupy při auditu EMS a požadavky na auditory určují další normy řady ISO 14000: ČSN EN ISO 14010  Směrnice pro provádění environmentálních auditů -Všeobecné zásady, ČSN EN ISO 14011 Směrnice pro provádění environmentálních auditů - Postupy auditu - Provádění auditu systémů environmentálního managementu,
ČSN EN ISO 14012 Směrnice pro provádění environmentálních auditů - Kvalifikační kritéria pro environmentální auditory.

Interní audity mohou být prováděny zaměstnanci podniku (interními auditory), které je nutno pro tuto činnost proškolit, nebo externisty (obvyklé v malých podnicích). Podmínkou je jejich nezávislost na prověřovaném pracovišti.
Směrnice pro provádění interních auditů stanovuje rámcové zásady auditování. Plán interních auditů zpracovává zástupce vedení pro EMS. Úlohou vedení je zabezpečit na tuto činnost zdroje. Interní audit neprobíhá v celém podniku najednou, ale v rámci jednotlivých pracovišť se postupně prověřují prvky EMS. Četnost interních auditů se určuje podle charakteru provozu s ohledem na jeho environmentální aspekty. Při určování četnosti je třeba zvážit výsledky předchozích auditů. V průběhu auditního cyklu (1-3 roky) jsou prověřeny všechny prvky systému, jejich praktické zabezpečení a fungování.
V rámci auditu se zkoumá

Je vhodné předem vypracovat jednoduché seznamy auditních otázek . Musí být sestaveny tak, aby plně systémově a funkčně pokrývaly prověřovaný prvek, a jsou základem pro vypracování dotazníku pro konkrétní audit. Auditní otázky mají otevřený charakter, tzn. vyžadují popisnou odpověď. Prověření odpovědí proti jinak získaným informacím pomůže stanovit míru jejich spolehlivosti (záznamy, místní prohlídky).
Systémové neshody se musí precizně zdokumentovat a prostřednictvím zástupce vedení pro EMS zahájit nápravná opatření. Zpráva z auditu poskytuje vrcholovému vedení informace o závěrech z auditu.
Certifikační orgán vyžaduje opakování certifikačního auditu zpravidla po třech letech.

 

Kontrolní otázky


Jsou auditoři organizačně nezávislí na činnosti prověřovaného pracoviště?


Jsou interní audity zaměřeny na průmět dokumentovaných zásad EMS do každodenní praxe?


Jsou představitelé prověřovaných pracovišť včas informováni o termínu a zaměření auditu?


Je po každém auditu vydána závěrečná zpráva?


Obdrží závěrečnou zprávu představitelé prověřovaných pracovišť a zástupce vedení pro EMS?


Jsou s představiteli prověřovaných pracovišť projednány výsledky interního auditu?


Podílí se představitelé prověřovaných pracovišť na přípravě nápravných a preventivních opatření?


Je plánován následný interní audit k ověření účinnosti přijatých nápravných opatření?