4. POŽADAVKY SYSTÉMU ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU


4.5. Kontrola a nápravná opatření

4.5.3. Záznamy


Požadavek ISO 14001: Organizace musí vytvořit a udržovat postupy identifikace, vedení a likvidace environmentálních záznamů. Tyto záznamy musí obsahovat i záznamy o výcviku a výsledcích auditů a přezkoumání.
Environmentální záznamy musí být čitelné, identifikovatelné a musí jasně navazovat na činnosti, výrobky nebo služby, o které se v nich jedná. Environmentální záznamy musí být ukládány a udržovány tak, aby byly snadno dostupné, chráněny proti poškození, znehodnocení nebo ztrátě. Musí být stanovena a zaznamenána doba, po kterou se uchovávají.
Záznamy se musí udržovat, a to podle systému a organizace, k prokázání shody s požadavky této mezinárodní normy.

Požadavek EMAS: EMS musí být navržen, zaveden a provozován takovým způsobem, který zajistí zavedení záznamů za účelem prokazování shody s požadavky EMS a zaznamenání, do jaké míry byly splněny environmentální cíle.

 

Vedení záznamů o všech sledovaných charakteristikách podniku umožňuje sledovat shodu s požadavky Normy a Nařízení. Zaznamenávání výsledků environmentálních činností je základem pro interní (podávání zpráv vedení) a externí komunikaci (podávání zpráv úřadům).
Záznamy se musí vést tam, kde

Soubor záznamů může obsahovat

V malých a středních podnicích je vedení záznamů omezeno na záznamy nezbytné pro zavedení a provoz EMS a pro sledování míry plnění plánovaných cílů a cílových hodnot.
Součástí vedení záznamů je

Rozhodnutí orgánu státní správy je z hlediska své formy záznamem, z hlediska svého obsahu (výroková část) právním požadavkem (kapitola 4.3.2.), který musí být řízen (kapitola 4.4.5.).

 

Kontrolní otázky


Jsou záznamy využívány pro zjišťování odpovědnosti za vznik neshody?


Jsou určena přístupová práva k záznamům?


Je stanoveno, kde a jak dlouho budou záznamy uloženy?


Jsou porovnávány záznamy o nakupovaných závadných látkách s informacemi v registru aspektů?


Jsou v rámci personálního řízení vedeny záznamy o realizovaném výcviku zaměstnaců v OŽP?


Je ověřována účinnost vedení záznamů vzhledem k plnění cílů?