4. POŽADAVKY SYSTÉMU ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU


4.5. Kontrola a nápravná opatření

4.5.2. Neshoda, nápravná a preventivní opatření


Požadavek ISO 14001: Organizace musí vytvořit a udržovat postupy pro definování odpovědnosti a pravomocí pro řešení a zkoumání neshody, pro akce vedoucí ke zmírnění vzniklých škod a pro zahájení a dokončení nápravných a preventivních opatření.
Všechna nápravná či preventivní opatření, která budou podniknuta pro odstranění příčin skutečné i potenciální neshody, musí odpovídat rozsahu problémů a být souměřitelná se vzniklým environmentálním dopadem.
Organizace musí zavést a zaznamenávat jakékoli změny v dokumentovaných postupech vycházející z nápravných a preventivních opatření.

Požadavek EMAS: EMS musí být navržen, zaveden a provozován takovým způsobem, který zajistí prověření a nápravu v případě nedodržení environmentální politiky podniku, cílů nebo norem za účelem
a) určení příčiny;
b) navržení plánu opatření;
c) iniciování preventivních opatření, podle úrovně rizika;
d) uplatnění regulačních kritérií, aby byla zajištěna efektivnost přijatých preventivních opatření;
e) zaznamenávání veškerých změn, ke kterým došlo v technologických postupech v důsledku nápravných opatření.Zjišťování příčin problémů, odstraňování a prevence jejich výskytu jsou postupy vedoucí ke zlepšování environmentálního profilu. Neshoda je identifikována prostřednictvím monitorování a měření (kapitola 4.5.1.) a auditů EMS (kapitola 4.5.4.).
Základními kroky při postupu zjišťování a nápravy neshod jsou

Pokud se objeví náznak určitých trendů ve vývoji neshod, případně hrozí-li vznik neshody, je namístě navrhnout preventivní opatření vycházející z rozboru všech potenciálních příčin a zdrojů neshod. Opatření musí být přiměřená rozsahu a významu neshody. Přednost mají preventivní opatření vyplývající z identifikace havarijního rizika (kapitola 4.4.7.). Rozsah příslušné dokumentace má odpovídat úrovni opatření.
Na úseku OŽP lze za nejzávažnější neshodu považovat neplnění předepsaných limitů vypouštěného znečištění a nedodržení podmínek provozu vyplývajících z právních předpisů a rozhodnutí orgánů státní správy. Mezi malými a středními podniky se také vyskytují subjekty, které v rozporu s tím co jim ukládají předpisy, o vydání patřičného rozhodnutí vůbec nepožádaly. V případě, kdy neshodu s právními požadavky zjistí orgán státní správy v rámci své dozorové činnosti, jsou nápravná opatření ukládána jeho rozhodnutím (kapitola 4.3.2. a 4.5.3.). Obsahem tohoto dokumentu je pouze definování požadavku, nikoliv vlastní postup.
Vyhledávání environmentálních neshod je většinou pracovní činností odborné funkce (ekolog, vodohospodář, energetik). Výskyt neshody musí být zaznamenán (kapitola 4.5.3.).
V rámci EMS musí být určeny odpovědnosti a pravomoci k vyhodnocování neshod a rozhodování o nápravných a preventivních opatřeních (kapitola 4.4.1.).
V závažných případech může opatření vyústit v realizaci investice. V rámci zkušebního provozu podnik uloží dodavateli (kapitola 4.4.6.) monitorovat, zda účinnost zařízení dosahuje potřebných parametrů (kapitola 4.5.1.).
Řízení neshod s dodavateli, jejichž environmentální chování neodpovídá stanoveným požadavkům, souvisí s řízením provozu (kapitola 4.4.6.).


Kontrolní otázky


Je stanovena pravomoc a odpovědnost za vyhledávání neshod?


Je určena pravomoc k zahájení nápravných a preventivních opatření?


Jsou pro tuto činnost vytvořeny provozní postupy?


Je v nich zakotvena povinnost hledat a odstraňovat příčiny neshody?


Je v rámci nápravy neshod měněna příslušná dokumentace?


Je v případě závažné neshody hodnoceno environmentální riziko?