4. POŽADAVKY SYSTÉMU ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU


4.5. Kontrola a nápravná opatření

4.5.1. Monitorování a měření


Požadavek ISO 14001: Organizace musí vytvořit a udržovat dokumentované postupy pravidelného monitorování a měření klíčových znaků svého provozu a činností, které mohou mít významný dopad na životní prostředí. Postupy musí zahrnovat zaznamenávání informací sledujících činnosti, příslušné nástroje řízení provozu a shodu s cíli a cílovými hodnotami organizace.
Monitorovací zařízení musí být kalibrováno a udržováno a záznamy z tohoto procesu musí být uchovávány podle postupů stanovených organizací.
Organizace musí vytvořit a udržovat dokumentovaný postup pro periodické vyhodnocování shody s příslušnými environmentálními zákony a nařízeními.

Požadavek EMAS: EMS musí být navržen, zaveden a provozován takovým způsobem, který zajistí sledování a řízení příslušných charakteristik pracovních procesů.
Je třeba navrhnout a zavést monitorovací postupy, aby bylo možné kontrolovat dodržování environmentální politiky a pokud tyto postupy vyžadují měření a zkoušení, založit a aktualizovat záznamy výsledků.Za účelem bilancování environmentálního profilu s cíli a cílovými hodnotami (kapitola 4.3.3.) musí podnik provádět pravidelné sledování zásadních charakteristik činností a procesů. Musí proto zavést a udržovat dokumentované postupy k monitorování především těch činností a procesů, které jsou významné z hlediska OŽP. Monitorování a měření určitých veličin může být dáno právními požadavky (limity vypouštěného znečištění), popř. může souviset s technologickými procesy a jejich ekonomikou (spotřeba elektrické energie, tepla a vody).
Pro příslušnou činnost nebo proces to znamená

Postupy pro zajištění spolehlivosti údajů je vhodné připravit v souladu s prvky normy ČSN EN ISO 9001 (4.10 Kontrola a zkoušení, 4.11 Řízení kontrolního, měřicího a zkušebního zařízení, 4.12 Stav po kontrole a zkouškách, 4.20 Statistické metody), které podobně popisují náležitosti řízení a dokumentování kontrolního a zkušebního procesu. Pomocí statistických metod je možné vyhodnotit vývojový trend sledovaných veličin.
Prostřednictvím monitorování a měření je možno provádět

Vedení záznamů o výsledcích monitorování a měření (kapitola 4.5.3.) umožňuje operativní průmět těchto reálných informací do řízení provozu (kapitola 4.4.6.).
V malých a středních podnicích je měření veličin požadovaných právními předpisy často zajišťováno dodavateli. Před uzavřením smlouvy (kapitola 4.4.6.) je nutné žádat doklad o způsobilosti pro tuto činnost (kapitola 4.3.2.).

 

Kontrolní otázky


Jsou měřeny, zaznamenávány a hodnoceny příslušné parametry procesů?

Jsou získané environmentální údaje porovnávány s platnými limity?


Jsou získané environmentální údaje využívány k hodnocení plnění cílových hodnot?


Existují postupy pro monitorování vedlejších produktů výroby?


Je monitorováno množství závadných látek přítomných v podniku?


Je pravidelně sledováno a hodnoceno dodržování právních požadavků?


Jsou v podniku sledovány náklady a přínosy environmentálních činností?


Dokladují dodavatelé měření svoji způsobilost pro tuto činnost?